Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liidu kodakondsust käsitlevad aruanded: ELi edusammud õiguste kasutamist takistavate tegurite kõrvaldamisel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Liidu kodakondsust käsitlevad aruanded: ELi edusammud õiguste kasutamist takistavate tegurite kõrvaldamisel

Aruandes Euroopa Liidu (EL) kodakondsuse kohta soovitatakse konkreetseid meetmeid, et kõrvaldada viimasedki tõkked, mis ei lase kodanikel ELis oma igapäevaeluga seotud õigusi täielikult kasutada. Selle juurde kuulub aruanne ELi kodakondsuse tugevdamiseks tehtud edusammude kohta, mis avaldatakse iga kolme aasta järel ja mis hindab ELi kodanike õigusi käsitlevate eeskirjade kohaldamist.

ÕIGUSAKT

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: 2013. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta. ELi kodanikud - teie õigused, teie tulevik (COM(2013) 269 final - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

KOKKUVÕTE

ELi kodakondsus ja sellega kaasnevad õigused (nt vaba liikumise õigus ja tugevad poliitilised õigused) on Euroopa Liidu põhilised tugisambad. See staatus, mis täiendab riigi kodakondsust, kuid ei asenda seda, on kõigil ELi liikmesriikide kodanikel.

Aruandes ELi kodakondsuse kohta sätestatakse konkreetsed meetmed ELi kodanike õiguste parandamiseks mitmes valdkonnas. Eesmärk on tagada ELi kodanikele võimalus oma õigusi igapäevaelus tõhusalt kasutada nii Euroopa Liidus töötades, õppides, elades, reisides ja oste sooritades kui ka ELi otsustusprotsessides osaledes.

Kaksteistpõhimeedet

2013. aasta aruandes teeb komisjon ettepaneku 12 uue põhimeetme kohta, et kõrvaldada ELi kodanike õiguste kasutamist piiravad takistused. Need hõlmavad kuut valdkonda:

  • töötajate ja õppurite ees seisvate takistuste kõrvaldamine ELis;
  • bürokraatia vähendamine liikmesriikides;
  • ELi kõige haavatavamate kaitsmine;
  • poodlemist piiravate takistuste kõrvaldamine ELis;
  • sihtotstarbeline ja kättesaadav teave ELis;
  • osalemine ELi demokraatias.

Mitu nimetatud ettepanekut puudutavad kõiki ELi 500 miljonit kodanikku. Mõni neist on eriti kasulik ELi enam kui 13,6 miljonile kodanikule, kes elavad muus liikmesriigis kui see, kus nad sündisid, või 210 miljonile, kes reisivad igal aastal Euroopa Liidus seoses äriasjade, õpingute ja koolitustega või turistina.

Praeguseks on käivitatud kõik 25 konkreetset meedet, mis olid kirjas 2010. aastal avaldatud esimeses aruandes ELi kodakondsuse kohta. Algatustest annab ülevaate edusammude tabel. Need hõlmavad ELi kodanike vaba liikumist ja elukohta, konsulaarkaitset, valimisõigust ja Euroopa kodanikualgatust, tervishoidu ja tarbijate õigusi.

2013. aasta aruande koostamisel oli aluseks ulatuslik avalik arutelu, millesse olid kaasatud kodanikud, kodanikuühiskond ja muud ELi institutsioonid. Samuti vastatakse igal aastal ELi kodanike järelepärimistele ja kaebustele, mis on komisjonile laekunud teabeteenistuse Europe Direct ja portaali Teie Euroopa vahendusel.

2013. aasta aruandega ELi kodakondsuse kohta on kaasas aruanne Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 25 kohaselt ELi kodakondsuse tugevdamiseks aastatel 2011-2013 tehtud edusammude kohta, milles antakse ülevaade lepingu ELi kodakondsust puudutavate sätete (Euroopa Liidu toimimise lepingu II jaotis) rakendamise kohta alates 2011. aastast.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 25 kohane komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: ELi kodakondsuse tugevdamiseks aastatel 2011-2013 tehtud edusammud (COM(2013) 270 final - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

2010. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta: ELi kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine (KOM(2010) 603 (lõplik) - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 25 kohaselt ELi kodakondsuse tugevdamiseks aastatel 2007-2010 tehtud edusammud (KOM(2010) 602 (lõplik) - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata)

Euroopa Komisjoni viies aruanne liidu kodakondsuse kohta (1. mai 2004 - 30. juuni 2007) (KOM(2008) 85 (lõplik) - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Euroopa Komisjoni neljas aruanne (2004) liidu kodakondsuse kohta (1. mai 2001 - 30. aprill 2004) (KOM(2004) 695 (lõplik) - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Euroopa Komisjoni kolmas aruanne liidu kodakondsuse kohta (KOM(2001) 506 (lõplik) - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Euroopa Komisjoni teine aruanne liidu kodakondsuse kohta (KOM(97) 230 (lõplik) - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Euroopa Komisjoni aruanne liidu kodakondsuse kohta (COM(93) 702 final - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Viimati muudetud: 19.05.2014

Top