Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Töötajate liikumisvabadus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Töötajate liikumisvabadus

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 492/2011 ELi töötajate liikumisvabaduse kohta ELi piires

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Sellega ajakohastatakse (ja kodifitseeritakse) varasemat õigusakti, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike võimalust vabalt liikuda ja töötada teises ELi riigis.
 • Samuti on selle eesmärk tagada Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklis 45 sätestatud vaba liikumise põhimõtte järgimine praktikas.

PÕHIPUNKTID

 • Tööjõu vaba liikumine on kasulik nii inimestele, kes soovivad töötada mõnes teises ELi liikmesriigis, kui ka neid vastuvõtvatele ühiskondadele. Esimesed saavad tänu sellele võimaluse kasutada vaba liikumise õigust ning parandada oma isiklikku ja tööalast olukorda, viimased aga täita vabu töökohti ja vähendada oskustööjõu puudust.
 • Nii nagu ELi liikmesriigi elanikul on õigus asuda tasustatavale tööle teises liikmesriigis, võivad ka tööandjad kuulutada vabadest töökohtadest kogu ELis ja sõlmida lepinguid potentsiaalsete töötajatega teistest liikmesriikidest.
 • Õigusaktiga kodifitseeritakse ja asendatakse määrus (EMÜ) nr 1612/68, mida on mitmel korral oluliselt muudetud. Keelates ELi töötajate mis tahes diskrimineerimise rahvuse alusel, tagab see süsteemi tõrgeteta toimimise.
 • Eelkõige keelatakse sellega:
  • välisriigi kodanike töölevõtmise erikorra kasutamine;
  • vabadest töökohtadest teatamise piirangud või teatavate tingimuste kehtestamine teisest ELi liikmesriigist pärit inimestele, näiteks registreerimine tööhõivetalituses.
 • Samamoodi on ebaseaduslik diskrimineerida teistest ELi liikmesriikidest pärit töötajaid võrreldes oma riigi kodanikega seoses töölepingu ja töötingimustega, kaasa arvatud:
  • juurdepääs tööturule , sealhulgas tööotsijate abistamine tööturuasutuste poolt;
  • töötingimused, sealhulgas töötasu, vallandamine ja tööle ennistamine või sotsiaalsed hüved ja maksusoodustused;
  • juurdepääs koolitusele, sealhulgas kutseõppeasutustes ja ümberõppekeskustes.
 • Sama põhimõte kooli, töö käigus toimuva väljaõppe kursustele ja kutseõppekursustele pääsemise kohta kehtib ka teises ELi liikmesriigis töötava või töötanud isiku laste suhtes.
 • Õigusaktis käsitletakse teatavaid sotsiaalseid õigusi. Teises ELi liikmesriigis töötaval isikul on õigus saada kodanikega samasuguseid võimalikke eluasemetoetusi ning ta võib panna oma nime töökoha piirkonna korteritaotlejate nimekirja, kui niisugune nimekiri on olemas
 • Õigusakt hõlmab ka võrdset kohtlemist seoses ametiühingu liikmelisusega ning sellega seotud õigusi, nagu õigus valida ja olla valitud ametiühingu haldus- või juhtimisorganitesse.
 • Töökohal võib olla nõutav teataval tasemel keeleoskus, kuid iga keelenõue peab olema põhjendatud ja kõnealuse töö puhul vajalik.

Üks erand

Mittediskrimineerimise põhimõtte kohaldamisel kehtiv erand hõlmab juurdepääsu sellistele töökohtadele, mis eeldavad riigi üldiste huvide kaitsmisega seotud avaliku võimu kasutamist. ELi riigid võivad selliste ametikohtade täitmise puhul piirduda oma kodanikega.

Uus EURESe määrus

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus (EL) nr 492/2011 on esialgse õigusakti (määrus (EMÜ) nr 1612/68) ja selle järjestikuste muudatuste kodifitseeritud versioon. Määrust kohaldatakse alates 16. juunist 2011.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määrus (EMÜ) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires (kodifitseeritud versioon) (ELT L 141, 27.5.2011, lk 1–12)

Määruse (EL) nr 492/2011 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/54/EL meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise raames töötajatele antud õiguste kasutamist (ELT L 128, 30.4.2014, lk 8–14)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kolmas osa: liidu sisepoliitika ja -meetmed, IV jaotis: isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine, 1. peatükk: töötajad, artikkel 45 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 39) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 65–66)

Viimati muudetud: 13.02.2017

Top