Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa panganduskomitee

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa panganduskomitee

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2004/10/EÜ Euroopa panganduskomitee loomise kohta

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega luuakse Euroopa panganduskomitee – nõuandekomitee, mis toetab ja nõustab Euroopa Komisjoni Euroopa Liidu (EL) panganduspoliitikaga seotud küsimustes. Euroopa panganduskomitee kuulub otseselt komisjoni juurde ning abistab komisjoni ELi direktiivide ja määruste rakendusmeetmete vastuvõtmisel.

PÕHIPUNKTID

Ülesanded

 • Euroopa panganduskomiteel on oluline roll Euroopa pangandusalaste õigusaktide koostamisel ja rakendamisel.
 • Komitee annab komisjonile nõu panganduspoliitikaga seotud küsimustes ja esitab arvamusi komisjoni ettepanekute kohta.

Koosseis

 • Euroopa panganduskomitee koosneb ELi riikide kõrgetasemelistest (peamiselt rahandusministeeriumide) esindajatest.
 • Euroopa Keskpank, Euroopa Pangandusjärelevalve ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Euroopaga vabakaubanduslepingu sõlminud riikide esindajad võivad osaleda vaatlejatena.
 • Komisjon võib kutsuda koosolekutel osalema ka teisi eksperte ja vaatlejaid (näiteks kandidaatriikide esindajaid).

Kodukord

2014. aastal muutis Euroopa panganduskomitee oma kodukorda, mis käsitleb järgmisi aspekte:

 • komitee koosolekute kokkukutsumine;
 • koosolekute päevakorra ja liikmetele saadetavate dokumentide koostamine;
 • Euroopa Parlamendi ja ELi riikide alaliste esinduste (nende ELi saatkondade) teavitamine;
 • hääletamise kord komitee arvamuste vastuvõtmisel;
 • komiteesse saadetavate delegatsioonide koosseis ja aruteludeks vajalik kvoorum;
 • konkreetsete küsimustega tegelevate töörühmade moodustamine;
 • kolmandate isikute (st vaatlejate ja ekspertide) vastuvõtmine.

Euroopa panganduskomitee asendab varasemat panganduse nõuandekomiteed.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 13. aprillist 2005 (sel kuupäeval jõustus direktiiv 2005/1/EÜ, millega muuhulgas asendati panganduse nõuandekomitee Euroopa panganduskomiteega).

TAUST

Lisateave Euroopa panganduskomitee töö kohta:

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 5. novembri 2003. aasta otsus 2004/10/EÜ Euroopa panganduskomitee loomise kohta (ELT L 3, 7.1.2004, lk 36–37)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2005. aasta direktiiv 2005/1/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 85/611/EMÜ, 91/675/EMÜ, 92/49/EMÜ ja 93/6/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/19/EÜ, 98/78/EÜ, 2000/12/EÜ, 2001/34/EÜ, 2002/83/EÜ ja 2002/87/EÜ ning luuakse finantsteenuste komiteede uus organisatsiooniline struktuur (ELT L 79, 24.3.2005, lk 9–17)

Viimati muudetud: 04.10.2016

Top