Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kindlustus- ja ametipension: nõuandekomitee

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kindlustus- ja ametipension: nõuandekomitee

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2004/9/EÜ, millega luuakse Euroopa kindlustus- ja ametipensionikomitee

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega luuakse Euroopa kindlustus- ja ametipensionikomitee, et toetada ja nõustada Euroopa Komisjoni Euroopa Liidu (EL) finantsteenuste valdkonna õigusaktide rakendamise meetmete alal.

PÕHIPUNKTID

Euroopa kindlustus- ja ametipensionikomitee loomine

  • Euroopa kindlustus- ja ametipensionikomitee aitab kindlustus- ja ametipensionit paremini reguleerida. Komitee loodi selleks, et rakendada ka väljaspool väärtpaberiturgusid* neljatasandilist reguleerimisprotsessi, mida tarkade komitee soovitas 2001. aastal Lamfalussy aruande nime all tuntud dokumendis.
  • Komitee osaleb asjaomastes direktiivides ja määrustes sätestatud põhimõtete rakendamisega seotud meetmete väljatöötamises ja kohaldamises. Komiteel ei ole siiski volitust tegeleda töö- ja sotsiaalõiguse küsimustega.

Euroopa kindlustus- ja ametipensionikomitee roll

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 13. aprillist 2005.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Väärtpaberid: võõrandatavad aktsiad, mis annavad omanikule ettevõttes hääleõiguse.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 5. novembri 2003. aasta otsus 2004/9/EÜ, millega luuakse Euroopa kindlustus- ja ametipensionikomitee (ELT L 3, 7.1.2004, lk 34–35)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1–155)

Direktiivi 2009/138/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48–83)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13–18)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon. Kuues osa: institutsioonilised ja rahandussätted. Rahandussätted, I jaotis: sätted institutsioonide kohta, 2. peatükk: liidu õigusaktid, õigusaktide vastuvõtmise menetlused ja muud sätted, 1. jagu: liidu õigusaktid, artikkel 291 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 173)

Viimati muudetud: 17.11.2016

Top