Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi ühtset turgu käsitlevad direktiivid. Siseriiklikesse õigusaktidesse ülevõtmine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi ühtset turgu käsitlevad direktiivid. Siseriiklikesse õigusaktidesse ülevõtmine

 

KOKKUVÕTE:

Komisjoni soovitus 2005/309/EÜ – siseturu direktiivide ülevõtmine siseriiklikesse õigusaktidesse

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

Selles nähakse ette võimalused Euroopa Liidu (EL) ühtset turgu käsitlevate direktiivide paremaks ülevõtmiseks ELi riikide siseriiklikesse õigusaktidesse.

PÕHIPUNKTID

 • Direktiivid on meetmed, mis on tulemuste saavutamiseks ELi riikidele siduvad. ELi riigid:
  • saavad valida tulemuseni jõudmise vormi ja vahendid, kuid
  • peavad direktiivi üle võtma ettenähtud tähtaja jooksul.
 • Ühtse turu tõrgeteta toimimiseks on vajalik seda valdkonda käsitlevate direktiivide nõuetekohane ja õigeaegne ülevõtmine*. Direktiivide hilinenud või mittenõuetekohane ülevõtmine võib tekitada takistusi ja vähendada Euroopa majanduse konkurentsivõimet.

Hilinenud või mittenõuetekohane ülevõtmine

ELi riike jälgitakse ja võidakse karistada hilinenud või mittenõuetekohase ülevõtmise korral. Neil eesmärkidel kasutatakse järgmisi meetmeid:

Paremad tavad

 • Et tagada nõuetekohane ja õigeaegne ülevõtmine, soovitab komisjon ELi riikidel võtta kasutusele paremad tavad, juhindudes teatavate riikide eeskujust. Selles soovitatakse keskenduda ELi riikide tavadele ja kehtivale korrale, eelkõige:
  • tegeleda mittenõuetekohase või hilinenud ülevõtmise algpõhjustega;
  • valida iga ELi riigi puhul kõige tõhusamad ja paremini sobivad menetlused ja tavad;
  • koostada direktiivide ja ülevõtmismeetmete vastavustabeleid;
  • hoiduda selliste tingimuste või nõuete lisamisest siseriiklikesse rakendussätetesse, mis ei ole vajalikud ja mis võivad raskendada direktiivi eesmärkide saavutamist.
 • Soovituse lisas käsitletakse häid tavasid, mida tasuks järgida, sealhulgas:
  • muuta nõuetekohane ja õigeaegne ülevõtmine püsivaks poliitiliseks ja tegevuse prioriteediks;
  • tagada, et ettevalmistusi ülevõtmiseks hakatakse tegema aegsasti, et ELi direktiivid oleksid siseriiklikesse õigusaktidesse nõuetekohaselt üle võetud kokkulepitud tähtajaks;
  • teha tihedat koostööd siseturu direktiivide ülevõtmisse kaasatud rahvusparlamendi, piirkondlike ja kohalike autonoomsete (st riiklikust madalama tasandi) parlamentidega;
  • võtta kiired, selged ja tõhusad meetmed direktiivide osas, mille ülevõtmisega on hilinetud (nt pühendades parlamentides rohkem aega aruteluks ja vajalike siseriiklike õigusaktide õigeaegseks vastuvõtmiseks või muutmiseks).
 • Lisaks kaasneb ülevõtmismenetlusega nõue, et kui ELi riigid esitavad oma rahvusparlamentidele eelnõud rakendusaktide kohta ja kui nendest teavitatakse komisjoni, peab nendega kaasas olema:
  • deklaratsioon, mis kinnitab nende vastavust ühenduse õigusaktidele;
  • teave selle kohta, millised direktiivi osad on tõhusalt üle võetud.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Ülevõtmine: ELi direktiivide ülevõtmine ELi riigi siseriiklikesse õigusaktidesse.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 12. juuli 2004. aasta soovitus siseturgu mõjutavate direktiivide siseriiklikesse õigusaktidesse ülevõtmise kohta (ELT L 98, 16.4.2005, lk 47–52)

Viimati muudetud: 08.03.2017

Top