Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektorites tegutsevate üksuste suhtes kohaldatavad hanke-eeskirjad aastani 2016

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektorites tegutsevate üksuste suhtes kohaldatavad hanke-eeskirjad aastani 2016

Direktiivi 2004/17/EÜ eesmärk on tagada turu avatus ja õiglane tasakaalustatus hankereeglite rakendamisel vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris. See direktiiv on asendatud direktiiviga 2014/25/EL, kuid see on siiski jätkuvalt kehtiv kuni direktiivi ülevõtmiseni liikmesriikides hiljemalt 18. aprilliks 2016.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused.

KOKKUVÕTE

Direktiivi 2004/17/EÜ kohaldatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektori hangete suhtes, mis puudutavad võrgustiku sektori hankija poolt järgmiste hankimist:

 • asjad;
 • teenused;
 • ehitustööd.

Samas ei kohaldata seda ehitustööde ega teenuste kontsessioonidele, mis on reguleeritud direktiiviga 2014/23/EL.

Võrgustiku sektori hankijad

Erisektorite direktiivi kohaldatakse järgmiste suhtes:

 • kõik avaliku sektori hankijad või avalik-õiguslikud äriühingud, kes tegutsevad vee-, energeetika- (gaasi, elektrienergia, fossiilkütuste ammutamise), transpordi- (sh lennuvälja- ja meresadamateenuste) ja postiteenuste sektoris;
 • kõik võrgustiku sektori hankijad, kes tegutsevad ühes (või mitmes) eespool loetletud valdkonnas ning kelle tegevuse aluseks on liikmesriigi pädeva ametiasutuse antud eri- või ainuõigused.

Direktiivi lisades on võrgustiku sektori hankijate mittelõplikud loetelud.

Asjaomased tegevused

Direktiivi kohaldatakse selliste püsivõrkude pakkumise või käitamise suhtes, mille eesmärk on pakkuda avalikkusele teenuseid järgmistes sektorites:

 • gaasi, soojus- või elektrienergia ja joogivee tootmine, transport või jaotamine. Seda kohaldatakse ka gaasi, soojus- ja elektrienergia või joogivee tarnimise suhtes sellistesse võrkudesse ning samuti vesiehitus-, niisutus- või kuivendusprojektides kasutatava veega varustamise või töötlemisega seotud lepingute suhtes;
 • transporditeenuse pakkumine rongiga, automaatsüsteemidega, trammiga, trollibussiga, bussiga (teatud tingimustel) või köisteedel.

Samuti kohaldatakse direktiivi järgmiste tegevuste suhtes:

 • postiteenuste osutamine;
 • geograafilise piirkonna kasutamine fossiilkütuste uuringute ja kaevandamise eesmärgil või lennujaamade, meresadamate ja muude transporditerminalide varustamine fossiilkütustega ettevõtjatele, kes teevad vedusid õhu-, mere- või siseveeteede kaudu.

Oluline on märkida, et kõnealustes sektorites sõlmitavate lepingute suhtes ei kohaldata enam seda direktiivi, kui sellel tegevusalal on tõhus konkurents, mida on kinnitanudkomisjon oma otsusega tõhusa konkurentsi olemasolu kohta liikmesriigis või asjaomases sektoris.

Iga kahe aasta tagant läbivaadatavad piirmäärad

Käesolevat direktiivi kohaldatakse riigihangete suhtes, mille maksumus käibemaksuta vastab hinnanguliselt vähemalt järgmistele piirmääradele või ületab neid:

 • 414 000 eurot asjade ja teenuste hankelepingute puhul;
 • 5 186 000 eurot ehitustööde hankelepingute puhul.

Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid

Võrgustiku sektori hankijad tuginevad järgmistele kriteeriumidele:

 • madalaim hind;
 • või hankelepingu sõlmimisel majanduslikult kõige soodsama pakkumuse tegijaga kaalutakse mitmesuguseid lepingu objektiga seotud kriteeriume, sh kvaliteeti, hinda, tehnilist väärtust, keskkonnanäitajaid jne.

Avaldamise ja läbipaistvuse kohustus

See kohustus puudutab esmajoones teadete avaldamist vastavalt komisjoni kehtestatud standardsetele vormidele, mis on kättesaadavad internetis Euroopa riigihangete infosüsteemis (SIMAP). Teateid on mitut liiki:

 • perioodilise teate avaldamise teade (ei ole kohustuslik);
 • perioodiline eelteade (mida võib kasutada hanketeatena);
 • hanketeade (kohustuslik, kui riigihanke väljakuulutamiseks ei kasutata perioodilist teadet ega kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teadet);
 • hankelepingu sõlmimise teade või hankemenetluse tulemuse teade (kohustuslik);
 • kvalifitseerimissüsteemi olemasolu teade (mida võib kasutada konkursiteatena).

Iga hankelepingu puhul peab võrgustiku sektori hankija suutma oma otsust põhjendada ning säilitama kogu asjaomase teabe vähemalt neli aastat. Võrgustiku sektori hankija teatab võimalikult kiiresti:

 • rahuldamata taotluse puhul rahuldamata jätmise põhjuse;
 • taotlejale, kelle pakkumus on avatud, eduka pakkuja eelised ning samuti valitud ettevõtja nime.

Tehnilised tingimused

Tehnilistes tingimustes tuleb määratleda materjali, asja või teenuse nõutavad omadused, mis võimaldavad täita ettenähtud otstarvet. Tehnilised tingimused märgitakse hankelepingu dokumentidesse (hanketeade, tehniline kirjeldus või lisadokumendid). Need ei tohi tekitada konkurentsile põhjendamatuid takistusi.

Osalemistingimused

Euroopa Liidu õigusaktides riigihangete kohta on määratletud tingimused, mille täitmine on riigihankes osalemiseks nõutav. Nende tingimuste eesmärk on teha kindlaks ettevõtja riigihankes osalemise võime tema majandus- ja finantssuutlikkuse ning kutselise ja tehnilise suutlikkuse alusel.

Osalemistingimuste eesmärk on samuti võidelda pettuste ja korruptsiooniga. Avaliku sektori hankijad kõrvaldavad süstemaatiliselt hankemenetlusest kõik ettevõtjad, kes on osalenud kuritegelikus ühenduses või kes on mõistetud süüdi korruptsioonis, pettuses või rahapesus.

Ettevõtja võib hankemenetlusest kõrvaldada ka järgmistel juhtudel:

 • ettevõtja on pankrotis või tema suhtes on algatatud maksejõuetus- või likvideerimismenetlus, tema äritegevus on peatatud või tema vara haldab kohus;
 • ettevõtja on tunnistatud süüdi ametialases süüteos;
 • ettevõtja on raskelt eksinud ametialaste käitumisreeglite vastu;
 • ettevõtja ei ole täitnud sotsiaalõiguse või maksundusalaste õigusaktide nõudeid.

Riigihankelepingute sõlmimise kord

Riigihankelepingute sõlmimiseks kasutatakse erinevaid menetlusi:

 • avatud hankemenetlus - iga huvitatud ettevõtja võib esitada pakkumuse;
 • piiratud hankemenetlus - iga ettevõtja võib esitada hanketeate peale hankemenetluses osalemise taotluse, kuid pakkumuse võivad esitada ainult need, kes on saanud vastava ettepaneku;
 • läbirääkimistega hankemenetlus - võrgustiku sektori hankija konsulteerib valitud ettevõtjatega ja hanketingimused lepitakse kokku läbirääkimiste käigus.

Direktiivis on loetletud teatud juhud, mille korral võivad võrgustiku sektori hankijad kasutada ka väljakuulutamiseta hankemenetlust.

Hanked teenuste sektoris

Seda direktiivi kohaldatakse teenuste hankelepingutele, mille maksumus ületab 414 000 eurot.

Võrgustiku sektori hankija avaldab riigihankelepingute menetlemiseeskirjadele vastava konkursiteate ning saab projektidega tutvuda alles siis, kui nende kavandatud esitamise tähtaeg on möödas.

Hindamise kriteeriumid peavad olema selged, mittediskrimineerivad ja tagama tegeliku konkurentsi. Žürii koosneb üksnes kvalifitseeritud ja sõltumatutest isikutest.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2004/17/EÜ

30.4.2004

31.1.2006

ELT L 134, 30.4.2004

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2005/51/EÜ

21.10.2005

31.1.2006

ELT L 257, 1.10.2005

Määrus (EÜ) nr 2083/2005

1.1.2006

-

ELT L 333, 20.12.2005

Määrus (EÜ) nr 1422/2007

1.1.2008

-

ELT L 317, 5.12.2007

Direktiiv 2009/81/EÜ

21.8.2009

21.8.2011

ELT L 216, 20.8.2009

Määrus (EÜ) nr 1177/2009

1.1.2010

-

ELT L 314, 1.12.2009

Määrus (EL) nr 1251/2011

1.1.2012

-

ELT L 319, 2.12.2011

Määrus (EL) nr 1336/2013

1.1.2014

-

ELT L 335, 14.12.2013

Direktiivi 2004/17/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ [ELT L 94, 28.3.2014].

Viimati muudetud: 02.06.2014

Top