Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ühtne riigihangete klassifikaator

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ühtne riigihangete klassifikaator

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 2195/2002 ELi ühtse riigihangete klassifikaatori kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määruse eesmärk on kehtestada ühtse riigihangete klassifitseerimissüsteemiga standardsed tingimused, mida ametiasutused ja tellijad kasutaksid lepingu esemete kirjeldamiseks.

PÕHIPUNKTID

 • Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtne klassifikatsioonisüsteem, mida nimetatakse ühtseks riigihangete klassifikaatoriks (CPV). Selle klassifikatsiooniga püütakse hõlmata tarnete, tööde ja teenuste kohta sõlmitavate lepingute omadusi. Ühtlustades viited, mida tellivad ametiasutused kasutavad lepingu esemete kirjeldamiseks, suurendab CPV kasutamine ELi direktiividega hõlmatud riigihangete läbipaistvust.
 • CPV kasutamine aitab võimalikel lepingupartneritel, nagu ettevõtjatel, leida kergemini ärivõimalusi ja vähendab pakkumiskuulutuste tõlkevigade ohtu, kuna CPV on kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes.
 • Klassifikaatoris on igale arvkoodile lisatud lepingu eseme kirjeldus, mille kohta on olemas versioonid kõigis ELi ametlikes keeltes. CPV koosneb
  • põhiklassifikaatorist, mis tugineb arvkoodide (kaheksakohaline kood ja üheksas koht, mis kinnitab eelnevaid kohti) harustruktuurile;
  • lisaklassifikaatorist, mis laiendab lepingu eseme kirjeldust, lisades üksikasju lepingu eseme eripära või kasutusotstarbe kohta.
 • CPV-koodide nimekiri ning vastavustabelid CPV ja teiste nomenklatuuride vahel on kättesaadavad internetis Euroopa riigihangete infosüsteemis SIMAP.
 • Praeguse CPV loomise eesmärk oli suurem kasutajasõbralikkus, pöörates materjalide asemel põhitähelepanu pigem toodetele. Lisaks ratsionaliseeriti CPV hierarhiat.
 • TEDi veebileht tagab ELi direktiividega hõlmatud riigihangete pakkumiskuulutuste avaldamise Euroopa Liidu Teataja S-seerias. Alates 2003. aastast on TEDis kasutatud CPV-koode, mis said kohustuslikuks seoses direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ vastuvõtmisega (hiljem tunnistati need kehtetuks vastavalt direktiividega 2014/25/EL ja 2014/24/EL).

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2195/2002 ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) kohta (EÜT L 340, 16.12.2002, lk 1–562)

Määruse (EÜ) nr 2195/2002 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 16. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2151/2003, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2195/2002 ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) kohta (ELT L 329, 17.12.2003, lk 1–270). Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 451/2008 millega kehtestatakse uus tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3696/93 (ELT L 145, 4.6.2008, lk 65–226). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 15.02.2016

Top