Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Riigihanke- ja kontsessioonilepingute sõlmimise läbivaatamise kord

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Riigihanke- ja kontsessioonilepingute sõlmimise läbivaatamise kord

KOKKUVÕTE:

nõukogu direktiiv 92/13/EMÜ hankemenetluste kohta veevarustus-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse nõue, et ELi riigid tagavad kommunaalvõrkude valdkonnas riigihanke- ja kontsessioonilepingute sõlmimisega seotud otsuste ning kõnealuses kontekstis tehtud menetluslike eelotsuste läbivaatamise tõhusalt ja kiiresti, kui need on vastuolus riigihankeid reguleeriva ELi õigusega.

PÕHIPUNKTID

  • Direktiivi 92/13/EMÜ kohaldatakse kommunaalvõrkude valdkonnas riigihanke- ja kontsessioonilepingutele, mis kuuluvad asjaomaste sisuliste eeskirjade reguleerimisala hulka (direktiivid 2014/23/EL ja 2014/25/EL, millest viimane asendab direktiivi 2004/17/EÜ alates 18. aprillist 2016).
  • ELi riigid peavad tagama, et läbivaatamise kord oleks kättesaadav vähemalt kõigile isikutele, kellel on või on olnud huvi konkreetse lepingu vastu ja kes on väidetava rikkumise tõttu kahju kannatanud või võivad kahju kannatada.
  • Direktiiv 92/13/EMÜ võimaldab astuda samme nii enne (lepingueelsed õiguskaitsevahendid) kui ka pärast lepingu allkirjastamist (lepingujärgsed õiguskaitsevahendid).
    • Lepingueelsed õiguskaitsevahendid on ette nähtud riigihanke-eeskirjade rikkumise heastamiseks pakkumismenetluse ajal või igal juhul enne lepingu jõustumist. Nende hulka kuuluvad õigus kohaldada ajutisi meetmeid, kohustuslik ooteaeg ja nõue peatada lepingu sõlmimise menetlus vaidlustuse uurimise ajaks, et ennetada lepingu sõlmimist.
    • Lepingujärgsete õiguskaitsevahendite eesmärk on tunnistada olemasolev leping tühiseks ja/või näha ette kahjude hüvitamine (peamiselt kahjutasud) kahju kannatanud isikutele pärast kõnealuse lepingu sõlmimist.
  • Direktiivi 92/13/EMÜ muudeti põhjalikult direktiiviga 2007/66/EÜ. Direktiiviga 2014/23/EL tehti täiendavaid muudatusi, mille peamine eesmärk oli laiendada direktiivi 92/13/EMÜ reguleerimisala seoses direktiiviga 2014/23/EL reguleeritud kontsessioonidega ja ajakohastada viiteid direktiiviga 2014/25/EL kindlaks määratud riigihankelepingute sisulistele eeskirjadele.
  • Direktiiv 89/665/EMÜ on direktiivi 92/13/EMÜ vaste kommunaalvõrkude valdkonnas. Seda muudeti põhjalikult direktiiviga 2007/66/EÜ. Direktiiviga 2014/23/EL tehti täiendavaid muudatusi selle enda ja direktiivist 2014/24/EL tingitud vajaduste tõttu.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse 6. märtsist 1992. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. jaanuariks 1993.

TAUST

Lisateavet leiate läbivaatamist käsitlevate direktiivide teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiiv 92/13/EMÜ veevarustus-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate üksuste hankemenetlusi käsitlevate ühenduse eeskirjade kohaldamisega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 76, 23.3.1992, lk 14–20)

Direktiivi 92/13/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil (mis hõlmab ainult direktiiviga 2007/66/EÜ ja enne seda tehtud muudatusi) on üksnes dokumentaalne väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused (ELT L 134, 30.4.2004, lk 1–113) (kehtib kuni 18.4.2016)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 243–374) (kehtib alates 18.4.2016)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1–64). Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65–242). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 21.03.2016

Top