Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toidu kohta esitatavad toitumis- ja tervisealased väited

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toidu kohta esitatavad toitumis- ja tervisealased väited

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • See püüab reguleerida väiteid*, millega Euroopa Liidus (EL) toitu märgistatakse ja reklaamitakse
 • Käesoleva määruse eesmärk on tagada, et toitumisalased väited* ja tervisealased väited* märgistuses, esitlemisel või reklaamis on selged ja põhinevad üldtunnustatud teaduslikel andmetel.
 • On olemas suur hulk mitmesuguseid aineid, sealhulgas vitamiinid, mineraaltoitained, aminohapped, asendamatud rasvhapped, kiudained ning mitmesugused taime- ja ürdiekstraktid, millel on toitumisalane või füsioloogiline mõju ning mis võivad toidus esineda ja olla väite aluseks.
 • Käesoleva määrusega püütakse:
  • tagada tarbijakaitse kõrge tase;
  • anda tarbijale vajalikku teavet, et teha valikuid, olles teadlik kõikidest asjaoludest ja
  • luua toiduainetööstusele võrdsed konkurentsitingimused.

PÕHIPUNKTID

Euroopa Komisjon kehtestab toitainelised* põhijooned ning tingimused, mida peab järgima toitumis- ja tervisealaste väidete kasutamisel toitude kohta, võttes arvesse:

 • erinevate toitainete ja muude toidus leiduvate ainete * sisaldust, sh:
  • rasvhapped;
  • küllastunud rasvhapped;
  • transrasvhapped;
  • suhkrud ja
  • sool;
 • toidu rolli ja tähtsust elanikkonna toitumises üldiselt või ohurühmade, sealhulgas laste toitumises;
 • toitainete olemasolu, mille mõju tervisele on teaduslikult tõendatud.

Toitumis- ja tervisealaste väidete kasutamine ei tohi:

 • olla vale, mitmeti mõistetav või eksitav;
 • suurendada kahtlust muude toitude ohutuse ja/või toiteväärtuse piisavuse suhtes;
 • soodustada toidu ülemäärast tarbimist;
 • anda mõista, et tasakaalustatud ja mitmekesine toit ei suuda anda piisavas koguses toitaineid;
 • jätta mulje, et toidu mittetarbimine võib tervist mõjutada;
 • viidata kehakaalu vähenemise kiirusele või määrale;
 • viidata soovitustele, mille on andnud konkreetsed tervisespetsialistid.

Toitumis- ja tervisealaste väidete kasutamine on lubatud ainult siis, kui aine olemasolul või puudumisel või vähendatud sisaldusel toidus on üldtunnustatud teaduslike andmete põhjal tõendatud kasulik mõju. Sellise aine sisaldus peab olema koguses, millega kaasneb väidetav mõju ja koguses, mida eeldatavasti tarbitakse.

Tervisealaseid väiteid tohib kasutada üksnes siis, kui märgistusel on alljärgnev teave:

 • kavandatud tervisealase väite sihtrühm;
 • viide mitmekülgse ja tasakaalustatud toitumise ja tervisliku elustiili tähtsusele;
 • väidetava kasuliku mõju saavutamiseks vajalik kogus ja tarbimise viis;
 • viide isikutele, kes peaksid vältima osutatud toitaine kasutamist (nt rasedad naised);
 • hoiatus aine kohta, mille liigne tarbimine võib tõenäoliselt kujutada ohtu tervisele;
 • haigestumise riski vähendamise väidete puhul lause, et viidatud haigusel on mitmeid riskitegureid ning ühe riskiteguri muutmisel võib, aga ei pruugi olla kasulikku mõju;
 • mis tahes muud piirangud või kasutamise juhised.

Tervisealaseid väiteid võib esitada ilma loa taotlemise menetlust läbimata, kui need põhinevad üldtunnustatud teaduslikel andmetel ja on keskmisele tarbijale hästi mõistetavad.

Joogid, mille etanoolisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi, ei tohi kanda mingeid tervise- ega toitumisalaseid väiteid peale selle, mis viitab alkoholi- või energiasisalduse vähendamisele.

Määruses (EL) nr 432/2012 on lubatavate tervisealaste väidete nimekiri, välja arvatud haigestumise riski vähendamise ja laste arengu ja tervisega seotud väited. Seda määrust on kohaldatud 14. detsembrist 2012 ja seda muudetakse korrapäraselt, et ajakohastada uute lubatud tervisealaste väidete nimekirja.

Loa taotlemine

Iga tootja võib taotleda uue väite lisamist lubatud väidete nimekirja, esitades taotluse igale ELi riigile, kes edastab selle Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) ja komisjon, teeb seejärel otsuse väite kasutamise kohta vastavalt EFSA teaduslikule hinnangule.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda on kohaldatud alates 1. juulist 2007.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Väide: sõnum või esitus, mis ei ole ühenduse või liikmesriigi õigusaktide alusel kohustuslik, sealhulgas mis tahes kujul pildiline, graafiline või sümboliline esitus, mis väidab, viitab või annab mõista, et toidul on teatavad omadused

Toitumisalane väide: mis tahes väide, mis väidab, viitab või annab mõista, et toidul on teatavad kasulikud toitainelised omadused:

 • energia (kalorsuse) tõttu, mida see:
  • annab,
  • annab vähendatud või suurendatud määral või
  • ei anna, ja/või
 • toitainete või muude ainete tõttu, mida see:
  • sisaldab;
  • sisaldab vähendatud või suurendatud koguses või
  • ei sisalda.

Tervisealane väide: mis tahes väide, mis väidab, viitab või annab mõista, et toidugrupi, toidu või ühe selle koostisosa ja tervise vahel on seos

Toitaine: valk, süsivesikud, rasv, kiudaine, naatrium, määruse (EL) nr 1169/2011 lisas loetletud vitamiinid ja mineraaltoitained ning ained, mis kuuluvad ühte nimetatud kategooriatest või on selle koostisosad

Muu aine: — aine, mis ei ole toitaine ja millel on toitumisalane või füsioloogiline mõju

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta (ELT L 404, 30.12.2006, lk 9–25)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 18. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 353/2008, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad selle kohta, kuidas taotleda tervisealaste väidete esitamise lubasid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklis 15 sätestatu kohaselt (ELT L 109, 19.4.2008, lk 11–16)

Komisjoni 16. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 432/2012, millega kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited (ELT L 136, 25.5.2012, lk 1–40). Vt konsolideeritud versioon

Komisjoni 24. jaanuari 2013. aasta rakendusotsus 2013/63/EL, millega võetakse vastu suunised Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklis 10 sätestatud tervisealaste väidete eritingimuste rakendamiseks (ELT L 22, 25.1.2013, lk 25–28)

Viimati muudetud: 16.08.2016

Top