Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pestitsiidide jäägid toidus ja söödas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pestitsiidide jäägid toidus ja söödas

Loomade ja inimeste tervise kaitseks on Euroopa Liidus kehtestatud igasuguse toidu ja sööda koostise puhul pestitsiidide jääkide piirnormid. ELi õigusega reguleeritakse eri toidukaupade suhtes kohaldatavaid piirnorme ja kehtestatakse vaikimisi kohaldatav piirnorm.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta.

KOKKUVÕTE

Loomade ja inimeste tervise kaitseks on Euroopa Liidus kehtestatud igasuguse toidu ja sööda koostise puhul pestitsiidide jääkide piirnormid. ELi õigusega reguleeritakse eri toidukaupade suhtes kohaldatavaid piirnorme ja kehtestatakse vaikimisi kohaldatav piirnorm.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega nähakse ette pestitsiidijääkide maksimaalne lubatud kogus toiduks või söödaks ettenähtud loomsetes või taimsetes toodetes. Need Euroopa Komisjoni kehtestatud jääkide piirnormid on järgmised.

 • 1.

  Toiduks või söödaks ettenähtud kindlate toiduainete suhtes kohaldatavad jääkide piirnormid.

 • 2.

  Üldine piirnorm, mida kohaldatakse, kui jääkide piirnorme ei ole määratud (vaikimisi kohaldatav piirnorm 0,01 mg/kg).

Kõigi põllumajanduskultuuride ja pestitsiidide jääkide piirnormid on esitatud komisjoni jääkide piirnormide andmebaasis.

Reguleerimisalasse kuuluvad toiduained

Õigusakti kohaldatakse kõigi toiduks või söödaks ettenähtud toodete suhtes, mis on loetletud selle I lisas.

Nende toodete suhtes ei kohaldata kehtestatud piirnorme, kui need on ette nähtud:

 • külvamiseks või istutamiseks;
 • toimeainetega lubatud katsete tegemiseks;
 • toiduks mittekasutatavate toodete tootmiseks või
 • ekspordiks.

Erandid

Teatavate komisjoni poolt loetletud ainete puhul (VII lisa) võidakse anda luba isegi juhul, kui nende sisaldus ületab piirnormi, kui need vastavad järgmistele tingimustele:

 • tooted ei ole ette nähtud koheseks tarbimiseks;
 • kontrolliga tagatakse, et kõnealuseid tooteid ei tehta kättesaadavaks tarbijale;
 • teisi ELi riike ja komisjoni teavitatakse meetmetest.

Ohutuse hindamine

Jääkide piirnormidega seotud uute taotluste ohutuse hindamise eest vastutab Euroopa Toiduohutusamet (EFSA). Seejuures lähtutakse nende toksilisusest, toidu puhul ettenähtud maksimaalsest tasemest ja tarbijate toiduvalikust. Komisjon annab EFSA arvamusele tuginedes välja määruse, millega kehtestatakse uus jääkide piirnorm või muudetakse või kaotatakse senine piirnorm.

Proovide võtmine

ELis rakendatakse programmi, mille raames igal aastal kontrollitakse kooskõlastatud toodete loetelu, et tagada vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

5. aprillist 2005.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni veebilehtedelt (jääkide piirnormid ja EFSA).

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 396/2005

5.4.2005

-

ELT L 70, 16.3.2005, lk 1-16

Määruse (EÜ) nr 396/2005 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 22. aprilli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 400/2014 ELi kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2015, 2016 ja 2017, et tagada vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimses ja loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (ELT L 119, 23.4.2014, lk 44-56).

Viimati muudetud: 23.04.2015

Top