Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELis kemikaalide kasutamise reguleerimine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELis kemikaalide kasutamise reguleerimine

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

REACH (kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise) määrusega nähakse ette põhjalik õigusraamistik kemikaalide tootmiseks ja kasutamiseks Euroopas. Sellega pannakse riiklike ametiasutuste asemel tööstusele kohustus tagada, et ELis toodetavad, imporditavad, müüdavad ja kasutatavad kemikaalid on ohutud. Lisaks

 • edendatakse määrusega loomkatseid asendavaid meetodeid;
 • luuakse kemikaalide ühtne turg;
 • püütakse edendada innovatsiooni ja konkurentsivõimet kõnealuses valdkonnas;
 • asutatakse Euroopa Kemikaaliamet (ECHA).

PÕHIPUNKTID

 • Õigusakti reguleerimisalasse kuuluvad kõik keemilised ained: puhasainena või seda sisaldava segu või ainena valmistatavad, imporditavad, müüdavad ja kasutatavad kemikaalid. Neist paljusid kohtame igapäevaelus puhastusvahenditena, värvidena või elektriseadmetes.
 • Ettevõtted peavad kandma keskandmebaasi kõik kemikaalid, mida toodetakse või imporditakse aastas vähemalt üks tonn. ECHA peab registreerimisel esitatud teavet kontrollima.
 • Ettevõtted peavad välja selgitama ja juhtima igasuguseid nende poolt toodetud ja ELis turustatavatest ainetest tulenevaid riske. Samuti peavad nad oma toodete ohutut kasutamist kasutajatele näitama ning kasutajaid riskijuhtimismeetmetest teavitama, et tagada kogu tarneahelas toodete ohutu kasutamine.
 • Riiklikud ametiasutused võivad teatavate ainete valmistamist või kasutamist piirata, kui nad leiavad, et riskid ei ole piisavalt juhitud.
 • Õigusakti eesmärk on asendada kõige ohtlikumad ained ohutumate alternatiividega, kui need on olemas.
 • Õigusakti ei kohaldata teatavatele ainerühmadele (nt radioaktiivsed või tollijärelevalve alla kuuluvad ained) ega jäätmetele, mis on juba muude õigusaktidega põhjalikult reguleeritud.

2013. aastal hindas Euroopa Komisjon REACH määruse kohaldamise esimest viit aastat ja jõudis järeldusele, et see ei vaja põhjalikke uuendusi enne 1. juunit 2018, mis on teatavate ainete registreerimise tähtaeg.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 1. juunil 2007.

TAUST

Kemikaalitööstus on üks ELi suuremaid tootmissektoreid. Sellel on otsustav tähtsus meie igapäevaelus ja majanduse üldise konkurentsivõime tagamisel. EL on kehtestanud õigusaktid, mis teevad võimalikuks kemikaalitööstuse (samuti kemikaale kasutava tootva tööstuse) arengu ja innovatsiooni, tagades samal ajal toodete ohutuse inimestele ja keskkonnale.

 • Kemikaalid Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi veebilehel
 • Kemikaalid Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi veebilehel
 • REACH Euroopa Kemikaaliameti veebilehel

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 136, 29.5.2007, lk 3–280)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 ja selle lisade järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 1. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 771/2008, millega kehtestatakse Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogu töökorraldus ja menetluskord (ELT L 206, 2.8.2008, lk 5–13)

Nõukogu 30. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 440/2008, millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 142, 31.5.2008, lk 1–739). Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 16. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 340/2008 Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta (ELT L 107, 17.4.2008, lk 6–25). Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1238/2007, millega sätestatakse Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogu liikmete kvalifikatsiooni käsitlevad eeskirjad (ELT L 280, 24.10.2007, lk 10)

Viimati muudetud: 02.02.2016

Top