Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rahvusvaheline kauplemine ohtlike kemikaalidega

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rahvusvaheline kauplemine ohtlike kemikaalidega

KOKKUVÕTE:

otsus 2006/730/EÜ – teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide suhtes kohaldatav eelnevalt teatatud nõusoleku protseduur

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega tagatakse ELi heakskiit Rotterdami konventsioonile ja selles osalemine pärast seda, kui Euroopa Kohus oli õigussättega seoses tunnustanud algse seadusandliku otsuse tühisust.

Konventsiooniga nähakse ette teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide suhtes kohaldatav eelnevalt teatatud nõusoleku protseduur.

PÕHIPUNKTID

Konventsiooniga

reguleeritakse ligikaudu 47 ohtliku kemikaali ja pestitsiidi importi ja eksporti;

nõutakse importija eelnevat nõusolekut kõigile loetelus olevatele kemikaalidele enne, kui neid võib eksportida;

kehtestatakse importivate riikide otsuste kohta teabevahetuse menetlus;

nõutakse, et kõik konventsiooniosalised määraksid riigiasutuse konventsiooni täieliku rakendamise tagamiseks;

küsitakse igalt konventsiooniosaliselt, kas see on valmis võtma vastu loetletud kemikaalide ja pestitsiidide importi;

nõutakse, et eksportijad tagaksid, et loetletud kemikaale ei ekspordita, kui importiv riik ei ole andnud ametlikku nõusolekut;

palutakse kemikaali keelustanud või rangelt piiranud osalisel teatada kõnealusest otsusest konventsiooni sekretariaadile;

nähakse ette määrusega reguleeritavate kemikaalide kohta teadusliku, tehnilise, majandus- ja õigusteabe vahetamine ning arengumaadele tehnilise abi osutamise võimalus kemikaale käsitleva määruse kohta;

võimaldatakse osalisel taganeda konventsioonist üks aasta pärast vastavasisulise teatise saamist;

ei ole hõlmatud narkootilised ained, radioaktiivsed materjalid, jäätmed, keemiarelvad, toit ja toidulisandid, geneetiliselt muundatud organismid ja teadusuuringute jaoks eksporditavad kemikaalid.

TAUST

Euroopa Kohus tegi 10. jaanuaril 2006. aastal otsuse kohtuasjas C-94/03. Euroopa Komisjon oli kaevanud nõukogu kohtusse, paludes kohtul tühistada nõukogu otsus 2003/106/EÜ, millega oli Rotterdami konventsioon Euroopa Liidu nimel heaks kiidetud.

Euroopa Komisjoni väitel oleks kõnealune otsus pidanud põhinema üksnes asutamislepingu artiklil, mis käsitles ühist kaubanduspoliitikat (sellel ajal Amsterdami lepingu artikkel 133), mitte kasutatud artiklil (sama lepingu artikkel 175), mis käsitles keskkonnapoliitikat.

Kohus sedastas, et vajalikuks õiguslikuks aluseks olid nõutavad mõlemad artiklid, ning tunnustas algse nõukogu otsuse tühisust. Õigustühisuse vältimiseks jõustus uus otsus kuupäevast, millal selle eelkäija vastu võeti.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 25. septembri 2006. aasta otsus 2006/730/EÜ teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide suhtes kohaldatavat eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri käsitleva Rotterdami konventsiooni Euroopa Ühenduse nimel sõlmimise kohta (ELT L 299, 28.10.2006, lk 23–25)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 60–106)

Määruse (EL) nr 649/2012 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 26.11.2015

Top