Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kemikaalidest tulenevate ohtudega võitlemine (Stockholmi konventsioon)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kemikaalidest tulenevate ohtudega võitlemine (Stockholmi konventsioon)

Püsivad orgaanilised saasteained (POPid) kahjustavad inimtervist ja keskkonda. Stockholmi konventsioon põhineb ettevaatusprintsiibil ning selle eesmärk on tagada nende ainete ohutu kõrvaldamine ning nende tootmise ja kasutamise vähendamine.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 14. oktoobri 2004. aasta otsus 2006/507/EÜ, mis käsitleb püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel.

KOKKUVÕTE

Püsivad orgaanilised saasteained (POPid) kahjustavad inimtervist ja keskkonda. Stockholmi konventsioon põhineb ettevaatusprintsiibil ning selle eesmärk on tagada nende ainete ohutu kõrvaldamine ning nende tootmise ja kasutamise vähendamine.

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega kiidetakse heaks Euroopa Liidu (vastuvõtmise ajal Euroopa Ühenduse) otsus osaleda Stockholmi konventsioonis. Selles määratletakse POPid ning nende tootmist, importimist ja eksportimist reguleerivad eeskirjad. Otsusega sätestatakse, et avalikkust, poliitikuid ja keemiatööstust tuleb nende kemikaalidega kaasnevatest ohtudest teavitada.

OLULISEMAD PUNKTID

Mõiste

POPid on keemilised ained, millel on teatud toksilised omadused ja mis on lagunemiskindlad. Need kogunevad elusorganismidesse, maismaa- ja veeökosüsteemidesse ning levivad õhus, vees ja rändliikide abil. POPide põhjustatud saaste on piiriülene probleem, mis vajab rahvusvahelisi meetmeid.

Reguleerimisala

Konventsioonis käsitletakse 23 esmatähtsat POPi, mida toodetakse nii tahtlikult kui ka tahtmatult (nt sellistes allikates nagu jäätmepõletusahjud).

Need on aldriin, klordaan, kloordekoon, diklorodifenüültrikloroetaan (DDT), dieldriin, endriin, heptakloor, heksabromobifenüül, heksabromotsüklododekaan, heksabromodifenüüleeter ja heptabromodifenüüleeter, heksaklorobenseen (HCB), alfa-heksaklorotsükloheksaan, beeta-heksaklorotsükloheksaan, lindaan, mireks, perfluorooktaansulfoonhape, selle soolad ja perfluorooktaansulfonüülfluoriid, polüklorodibenso-p-dioksiinid (PCDD), polüklorodibensofuraanid (PCDF), polüklooritud bifenüülid (PCBd), tehniline endosulfaan ja selle isomeerid, tetrabromodifenüüleeter ja pentabromodifenüüleeter ning toksafeen.

Rakendamine

Konventsiooni rakendavad rahvusvahelisel tasandil kolm organit.

Konventsiooniosaliste konverents: koosneb kõigist allakirjutanutest ning vajaduse korral ka vaatlejatest. Konverents sätestab rakendamise eeskirjad ning vastutab oluliste otsuste tegemise eest.

Püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee: koosneb spetsialistidest, kes vaatavad ettepanekud läbi ja lisavad uued ained konventsiooni.

Sekretariaat: vastutab haldusülesannete eest.

Konventsiooniosalised peavad töötama välja kavad, et konventsiooniga sätestatud kohustused täita. Nad määravad kõik riikliku teabekeskuse, et teabe vahetamine oleks lihtsam.

Tootmine, kasutamine, import ja eksport

Konventsiooniga nähakse ette POPide tootmise, kasutamise, impordi ja ekspordi lõpetamine.

Eesmärk on vähendada ja võimalusel kõrvaldada POPide tahtmatu tootmine ja keskkonda heitmine. Selleks peavad allakirjutanud töötama välja tegevuskavad ning proovima kasutada asendusmaterjale, -tooteid ja -protsesse.

TAUST

Konventsioon võeti vastu 2001. aastal. See jõustus 2004. aastal. Sellel on 179 allakirjutanut, kaasa arvatud Euroopa Liit.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi veebilehelt.

MÄRKSÕNAD

Ettevaatusprintsiip: selle kohaselt ei kasutata sellist poliitikat või meedet, mis võib üldsusele kahju tekitada või keskkonda kahjustada ning mille suhtes teadlased ei ole konsensusele jõudnud.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus 2006/507/EÜ

14.10.2004

-

ELT L 209, 31.7.2006, lk 1-2

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 7-49).

Nõukogu 19. veebruari 2004. aasta otsus 2004/259/EÜ, millega sõlmitakse Euroopa Ühenduse nimel piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni protokoll püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (ELT L 81, 19.3.2004, lk 35-36).

Viimati muudetud: 03.04.2015

Top