Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tooteohutus - üldeeskirjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tooteohutus - üldeeskirjad

ELi eesmärk on tagada Euroopas üldsusele müüdavate toodete puhul tarbijate ohutuse kõrge tase.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta

KOKKUVÕTE

ELi eesmärk on tagada Euroopas üldsusele müüdavate toodete puhul tarbijate ohutuse kõrge tase.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi kohaselt peavad ettevõtted tagama, et müügil olevad kaubad on ohutud, ning võtma parandusmeetmeid, kui selgub, et see nõue ei ole täidetud.

Direktiiviga luuakse ELis ohtlike tarbekaupade alane kiirhoiatussüsteem*, mis võimaldab riiklikel ametiasutustel jagada viivitamata teavet kõnealuste toodete müügilt kõrvaldamiseks võetud meetmete kohta.

PÕHIPUNKTID

 • ELi turule viidud tooted peavad olema ohutud.
 • Need peavad olema varustatud teabega, mis võimaldaks teha kindlaks nende päritolu (näiteks tootja nimi ja toote viitenumber). Toodetega peavad olema kaasas hoiatused ja andmed nendega seotud ohtude kohta, kui see on vajalik, et tagada toodete kasutamisel ohutus.
 • Toode loetakse ohutuks, kui see vastab kindlatele siseriiklikele nõuetele või ELi standarditele. Kui sellised nõuded või standardid puuduvad, tuleb ohutuse hindamisel aluseks võtta:
  • komisjoni suunised;
  • kõnealuse sektori parimad tavad;
  • tehnika ja tehnoloogia tase;
  • tarbija põhjendatud ootused ohutuse suhtes.
 • Riikide õiguskaitseasutustel on volitused jälgida tooteohutust ja võtta asjakohaseid meetmeid ohtlike toodete suhtes.
 • Komisjoni hallatav kiire teabevahetuse süsteem võimaldab riiklikel ametiasutustel asjaomaseid kolleege kiiresti hoiatada toodetest, mis ohustavad otseselt tervist ja turvalisust. Toidu, farmaatsiatoodete ja meditsiiniseadmete jaoks on olemas eraldi süsteemid.
 • Kiirhoiatussüsteemi kasutamisel peavad riiklikud ametiasutused edastama toote nimetuse ja andmed selle saadavuse kohta mujal Euroopas, sellega seotud ohtude kohta ja üldsuse kaitseks võetud meetmete kohta.
 • Kui mõni toode kujutab otsest ohtu, võib komisjon rakendada kogu ELis kiiresti meetmeid kuni üheks aastaks (seda perioodi võib pikendada).
 • Õigusakti ei kohaldata antiikesemete ega toodete suhtes, mis vajavad parandamist või uuendamist.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

15. jaanuarist 2002.

PÕHIMÕISTED

* Toode - iga toode, mis on mõeldud tarbijatele müümiseks või mida tarbijad usutavasti võivad kasutada, vaatamata sellele, kas see on uus, kasutatud või uuendatud.

Täpsemat teavet leiate üldise tooteohutuse direktiivist.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2001/95/EÜ

15.1.2002

15.1.2004

EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4-17

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 765/2008

1.1.2010

-

ELT L 218, 13.8.2008, lk 30-47

Määrus (EÜ) nr 596/2009

7.8.2009

-

ELT L 188, 18.7.2009, lk 14-92

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

2010/15/EL: komisjoni 16. detsembri 2009. aasta otsus, milles sätestatakse direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse direktiiv) artikliga 12 ette nähtud ühenduse kiire teabevahetuse süsteemi RAPEX ja artikliga 11 ette nähtud teavitamise korra haldamise suunised (ELT L 22, 26.1.2010, lk 1-64)

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) rakendamisega (ELT C 38, 17.2.2009, lk 11-14)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) rakendamise kohta (KOM(2008) 905 (lõplik), 14.1.2009)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijatele mõeldud toodete ohutust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ ja direktiiv 2001/95/EÜ (COM(2013) 78 final, 13.2.2013)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse toodete turujärelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 1999/5/EÜ, 2000/9/EÜ, 2000/14/EÜ, 2001/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2007/23/EÜ, 2008/57/EÜ, 2009/48/EÜ, 2009/105/EÜ, 2009/142/EÜ ja 2011/65/EL ning määrust (EL) nr 305/2011, määrust (EÜ) nr 764/2008 ja määrust (EÜ) nr 765/2008 (COM(2013) 75 final, 13.2.2013)

Viimati muudetud: 14.09.2015

Top