Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mootorsõidukite esilaternad, mida kasutatakse kaug- ja/või lähitulelaternatena (kuni 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mootorsõidukite esilaternad, mida kasutatakse kaug- ja/või lähitulelaternatena (kuni 2014)

Käesoleva direktiivi eesmärk on kehtestada tehnilised nõuded seoses esilaternatega, mida kasutatakse kaug- ja/või lähitulelaternatena, et oleks võimalik rakendada EÜ tüübikinnitusmenetlust.

ÕIGUSAKT

Nõukogu direktiiv 76/761/EMÜ, 27. juuli 1976, mootorsõidukite esilaternaid, mida kasutatakse kaug- ja/või lähitulelaternatena, ja nende hõõglampe käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta [vt muutmisaktid].

KOKKUVÕTE

Iga liikmesriik peab andma osa EÜ tüübikinnituse mis tahes kaug- ja/või lähitulelaternana kasutatava esilaterna tüübile ning igale sellise esilaterna valgusallika tüübile (hõõg- ja muud lambid), mis vastab direktiivi lisades ettenähtud konstruktsiooni- ja katsetamisnõuetele. Osa EÜ tüübikinnituse andnud liikmesriik peab võtma vajalikud meetmed, et kontrollida tootmisnäidiste vastavust kinnitatud tüübile.

Liikmesriigid peavad väljastama osa EÜ tüübikinnitusmärgi igale kaug- ja/või lähitulelaternana kasutatava esilaterna tüübile ja/või igale sellise esilaterna valgusallika tüübile.

Direktiivis sätestatud tüübikinnituse andmise süsteemi kohaselt ei tohi liikmesriigid

  • keelata kaug- ja/või lähitulelaternatena toimivate esilaternate turuleviimist nende ehituse või toimimisviisi tõttu, kui nendel on osa EÜ tüübikinnitusmärk;
  • keelduda sõidukile EÜ või siseriikliku tüübikinnituse andmisest ega keelata selle müüki, kasutuselevõtmist või kasutamist kaug- ja/või lähitulelaternatena kasutatavate esilaternatega seotud põhjustel, kui need kannavad osa EÜ tüübikinnitusmärki ning on kinnitatud direktiivis 76/756/EMÜ ettenähtud nõuete kohaselt.

Käesolev direktiiv tunnistatakse alates 1. novembrist 2014 kehtetuks määrusega (EÜ) nr 661/2009.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 76/761/EMÜ

30.7.1976

1.7.1977

EÜT L 262, 27.9.1976

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 1999/17/EÜ

2.5.1999

1.10.1999

EÜT L 97, 12.4.1999

Ühinemisakt

1.5.2004

1.5.2004

ELT L 236, 23.9.2003

Direktiiv 2006/96/EÜ

1.1.2007

1.1.2007

ELT L 363, 20.12.2006

Direktiiv 2013/15/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013

Direktiivi 76/761/EMÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 02.07.2014

Top