Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Haagistega mootorsõidukite suunatulelaternad (kuni 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Haagistega mootorsõidukite suunatulelaternad (kuni 2014)

Käesoleva direktiivi eesmärk on kehtestada tehnilised nõuded seoses suunatulelaternatega, et oleks võimalik rakendada ühenduse tüübikinnitusmenetlust.

ÕIGUSAKT

Nõukogu direktiiv 76/759/EMÜ, 27. juuli 1976, mootorsõidukite ja nende haagiste suunatulelaternaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta [vt muutmisaktid].

KOKKUVÕTE

Iga liikmesriik peab andma osa EÜ tüübikinnituse mis tahes suunatulelaterna tüübile, mis vastab direktiivi lisades ettenähtud konstruktsiooni- ja katsetamisnõuetele, ning väljastama osa EÜ tüübikinnitusmärgi, mis vastab direktiivi lisas iga tüübi kohta esitatud näidisele. Osa EÜ tüübikinnituse andnud liikmesriik peab võtma vajalikud meetmed, et kontrollida tootmisnäidiste vastavust kinnitatud tüübile.

Direktiivis sätestatud tüübikinnituse andmise süsteemi kohaselt ei tohi liikmesriigid

  • suunatulelaternate turuleviimist nende ehituse või toimimisviisi tõttu keelata, kui suunatulelaternatel on osa EÜ tüübikinnitusmärk;
  • keelduda sõidukile EÜ või siseriikliku tüübikinnituse andmisest suunatulelaternatega seotud põhjustel, kui suunatulelaternatel on osa EÜ tüübikinnitusmärk ning need on kinnitatud direktiivis 76/756/EMÜ ettenähtud nõuete kohaselt;
  • keelduda ühegi sõiduki registreerimisest ega keelata selle müüki, kasutuselevõttu või kasutamist sõiduki suunatulelaternatega seotud põhjustel, kui suunatulelaternatel on osa EÜ tüübikinnitusmärk ja need on kinnitatud direktiivis 76/756/EMÜ ettenähtud nõuete kohaselt.

Sellest olenemata võib liikmesriik keelata selliste osa EÜ tüübikinnitusmärgiga suunatulelaternate turuleviimise, mis korduvalt ei vasta kinnitatud tüübile.

Käesolev direktiiv tunnistatakse alates 1. novembrist 2014 kehtetuks määrusega (EÜ) nr 661/2009.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 76/759/EÜ

30.7.1976

1.7.1977

EÜT L 262, 27.9.1976

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 1999/15/EÜ

2.5.1999

1.10.1999

EÜT L 97, 12.4.1999

Ühinemisakt

1.5.2004

1.5.2004

ELT L 236, 23.9.2003

Direktiiv 2006/96/EÜ

1.1.2007

1.1.2007

ELT L 363, 20.12.2006

Direktiiv 2013/15/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013

Direktiivi 76/759/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 02.07.2014

Top