Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Haagistega mootorsõidukid: tagumised udutulelaternad (kuni 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Haagistega mootorsõidukid: tagumised udutulelaternad (kuni 2014)

Käesoleva direktiivi eesmärk on kehtestada ühtlustatud tehnilised nõuded seoses tagumiste udutulelaternatega, et oleks võimalik rakendada ühenduse tüübikinnitusmenetlust.

ÕIGUSAKT

Nõukogu direktiiv 77/538/EMÜ, 28. juuni 1977, mootorsõidukite ja nende haagiste tagumisi udulaternaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

KOKKUVÕTE

Direktiiv 77/538/EMÜ

Tagumine udutulelatern on latern, mille abil tehakse sõiduk tiheda udu korral tagantpoolt paremini märgatavaks.

Iga liikmesriik peab andma osa tüübikinnituse mis tahes tagumise udutulelaterna tüübile, mis vastab direktiivi lisades ettenähtud konstruktsiooni- ja katsetamisnõuetele, ning väljastama osa EÜ tüübikinnitusmärgi. Osa EÜ tüübikinnituse andnud liikmesriik peab võtma vajalikud meetmed, et kontrollida tootmisnäidiste vastavust kinnitatud tüübile.

Liikmesriigid ei tohi

  • keelata tagumiste udutulelaternate turuleviimist nende ehituse või toimimisviisi tõttu, kui tagumistel udutulelaternatel on osa EÜ tüübikinnitusmärk;
  • keelduda sõidukile EÜ või siseriikliku tüübikinnituse andmisest tagumiste udutulelaternatega seotud põhjustel, kui tagumistel udutulelaternatel on osa EÜ tüübikinnitusmärk ning need on kinnitatud direktiivis 76/756/EMÜ ettenähtud nõuete kohaselt;
  • keelduda ühegi sõiduki registreerimisest ega keelata selle müüki, kasutuselevõttu või kasutamist sõiduki tagumiste udutulelaternatega seotud põhjustel, kui tagumistel udutulelaternatel on osa EÜ tüübikinnitusmärk ja need on kinnitatud direktiivis 76/756/EMÜ ettenähtud nõuete kohaselt.

Direktiiv 89/518/EMÜ

Käesoleva direktiiviga kohandatakse tehnika arenguga eelmine direktiiv ning lihtsustatakse osa EÜ tüübikinnitusmärki tagumiste udutulelaternate puhul, kui need on muude laternatega grupeeritud, kombineeritud või vastastikku ühendatud. Direktiivis 76/756/EMÜ sätestatud mõisteid (grupeeritud laternad, kombineeritud laternad, hõõglampide valgusallikas jne) kohaldatakse ka direktiivis 77/538/EMÜ.

Direktiiv 99/14/EÜ

Pidades silmas tehnika arengut, muudetakse selle direktiiviga radikaalselt direktiivi 77/538/EMÜ lisasid, eriti seoses teatise ja tüübikinnitustunnistusega. Ühtlasi lihtsustatakse direktiiviga 99/14/EÜ tüübikinnitusmenetlust, et säiliks võrdväärsus direktiivi 77/538/EMÜ ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni vastavate eeskirjade vahel.

Alates 1. aprillist 2000 ei tohi liikmesriigid enam anda EÜ tüübikinnitust ning võivad keelduda siseriikliku tüübikinnituse andmisest mis tahes sõiduki tüübile tagumiste udulaternatega seotud põhjustel, kui direktiivi 77/538/EMÜ nõuded ei ole täidetud.

Muudatused, mis on vajalikud lisades sätestatud nõuete kohandamiseks tehnika arenguga, võetakse vastu direktiivi 70/156/EMÜ artiklis 13 ettenähtud korras.

Direktiiv 77/538/EMÜ tunnistatakse alates 12. novembrist 2014 kehtetuks määrusega (EÜ) nr 661/2009.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 77/538/EMÜ

29.6.1977

29.12.1978

EÜT L 220, 29.8.1977

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 89/518/EMÜ

17.8.1989

31.12.1989

EÜT L 265, 12.9.1989

Direktiiv 99/14/EÜ

2.5.1999

1.10.1999

EÜT L 97, 12.4.1999

Ühinemisakt

1.5.2004

1.5.2004

ELT L 236, 23.9.2003

Direktiiv 2006/96/EÜ

1.1.2007

1.1.2007

ELT L 363, 20.12.2006

Direktiiv 2013/15/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013

Viimati muudetud: 02.07.2014

Top