Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mootorsõidukite kütteseadmed (kuni 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mootorsõidukite kütteseadmed (kuni 2014)

Mootorsõidukite reisijateruumi kütteseadmetega seotud nõuded moodustavad tulevikus mootorsõidukite EÜ tüübikinnitusmenetluse lahutamatu osa.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/56/EÜ, 27. september 2001, mootorsõidukite ja nende haagiste kütteseadmete kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 78/548/EMÜ [vt muutmisaktid].

KOKKUVÕTE

Direktiivis 2001/56/EÜ sätestatakse mootorsõidukite reisijateruumi kütteseadmetega seotud nõuded.

Direktiiv 2001/56/EÜ kuulub direktiiviga 70/156/EMÜ kehtestatud EÜ tüübikinnitusmenetlust käsitlevate direktiivide hulka. Seega puudutavad selles sätestatud tehnilised nõuded kütteseadmega varustatud mootorsõidukite ja osana valmistatud kütteseadmete tüübikinnitust.

Kütteseade on mis tahes liiki seade, mis on mõeldud sõiduki sisemuse, sealhulgas kaubaruumi soojendamiseks.

Direktiiviga 2001/56/EÜ laiendatakse direktiivi 78/548/EMÜ (mis hõlmas ainult mootorist lähtuvat soojust kasutavaid kütteseadmeid) reguleerimisala. Edaspidi on hõlmatud ka põletuskütteseadmed. Põletuskütteseade on direktiivi määratluse kohaselt seade, mis kasutab sõiduki liikumapanemiseks vahetult vedelat või gaasilist kütust, mitte mootori heitsoojust.

Samuti laiendatakse direktiiviga 2001/56/EÜ nõukogu direktiivi 78/548/EMÜ reguleerimisala, kaasates sellesse lisaks M1-kategooria sõidukitele (eraautod) ka kõik M-, N- ja O-kategooria sõidukid (reisijate- ja kaubaveoks ettenähtud sõidukid, ning haagised), millele on paigaldatud kütteseade.

Alates 9. maist 2004 peavad EÜ tüübikinnituse andmiseks sõidukitüübile seoses kütteseadmega või põletuskütteseadme tüübile täidetud olema direktiivi 2001/56/EÜ nõuded. Alates 9. maist 2005 peavad nendele nõuetele vastama kõik uued sõidukid.

Direktiiv 78/548/EMÜ tunnistatakse alates 9. maist 2004 kehtetuks.

Vedelgaasiga (LPG) töötavad kütteseadmed

Direktiiviga 2004/78/EÜ muudetakse direktiivi 2001/56/EÜ, kehtestades täiendavad ohutusnõuded vedelgaasiga (LPG) töötavatele mootorsõidukite kütteseadmetele.

Alates 1. jaanuarist 2006 kehtivad uued tehnilised nõuded seoses EÜ tüübikinnituse andmisega sõidukitüübile, millele on paigaldatud vedelgaasiga töötav kütteseade, või vedelgaasiga töötava põletuskütteseadme tüübile. Alates 1. jaanuarist 2007 peavad nendele nõuetele vastama kõik uued sõidukid, millel on vedelgaasiga töötav kütteseade.

Täiendavate nõuete kehtestamine vedelgaasiga töötavatele kütteseadmetele nähti ette direktiivi 2001/56/EÜ artiklis 5. Algselt kehtis kõnealune artikkel ainult vedelkütusega (nt bensiin või diisel) töötavate küttesüsteemide kohta.

Direktiiv 2001/56/EÜ tunnistati kehtetuks määrusega (EÜ) nr 661/2009 alates 1. novembrist 2014.

Taust

Tänapäeval on paljudes sõidukitüüpides kütteseadmed, mis soojendavad reisijateruumi (bussid), kaubaruumi (veoautod) või puhkeruumi (haagissuvilad). Ohutuse ja keskkonnakaitsega seotud arusaadavatel põhjustel on oluline kohaldada rangeimatele tehnoloogilistele standarditele vastavaid nõudeid.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2001/56/EÜ

9.11.2001

8.5.2003

EÜT L 292, 9.11.2001

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2004/78/EÜ

20.5.2004

30.9.2004

ELT L 153, 30.4.2004

Direktiiv 2006/119/EÜ

18.12.2006

30.9.2007

ELT L 330, 28.11.2006

Direktiiv 2013/15/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013

Viimati muudetud: 02.07.2014

Top