Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorid ja põllu- või metsamajandusmasinad: juhiiste

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorid ja põllu- või metsamajandusmasinad: juhiiste

Euroopa Liit ühtlustab põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme tehnilisi nõudeid. Seeläbi hõlbustab liit ühenduse tüübikinnitusmenetluse rakendamist. Kõnealust menetlust hõlmas direktiiv 74/150/EMÜ, mis tunnistati hiljem kehtetuks ja asendati direktiiviga 2003/37/EÜ.

ÕIGUSAKT

Nõukogu direktiiv 78/764/EMÜ, 25. juuli 1978, põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhiistmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta [vt muutmisaktid].

KOKKUVÕTE

Direktiiv 78/764/EMÜ

Reguleerimisala: käesoleva direktiivi kohaldamisel loetakse põllu- või metsamajanduslikuks traktoriks rataste või roomikutega varustatud mis tahes mootorsõidukit, millel on vähemalt kaks telge ja mille tähtsaim omadus on veojõud ning mis on spetsiaalselt kavandatud teatavate põllu- või metsamajanduses kasutatavate tööriistade, masinate või haagiste vedamiseks, lükkamiseks, kandmiseks või käitamiseks. See võib olla ette nähtud koorma või reisijate veoks. Direktiivi 78/764/EMÜ kohaldatakse üksnes selliste traktorite suhtes, mis on varustatud õhkrehvidega ning millel on kaks telge ja mille maksimaalne valmistajakiirus on 6-25 km/h.

Juhiistmeid käsitlevad direktiivi sätted ei ole seotud mitte üksnes nende paigaldamisega traktoritesse, vaid ka istmete konstruktsiooniga.

Iga liikmesriik peab andma osa EMÜ tüübikinnituse mis tahes juhiistme tüübile, mis vastab direktiivi lisades ettenähtud konstruktsiooni- ja katsetamisnõuetele.

Direktiiv 82/890/EMÜ

Selle direktiiviga laiendatakse direktiivi 78/764/EMÜ reguleerimisala. Edaspidi kohaldatakse õigusakti direktiivis 78/764/EMÜ määratletud traktorite suhtes, mis on varustatud õhkrehvidega ning millel on kaks telge ja mille maksimaalne valmistajakiirus on 6-30 km/h.

Direktiiv 87/354/EMÜ

Selle direktiiviga muudetakse kehtivaid õigusakte seoses liikmesriike tähistavate eraldusnumbrite ja -tähtedega.

Direktiiv 97/54/EÜ

Selle direktiiviga muudetakse direktiivi 78/764/EMÜ reguleerimisala. Edaspidi on põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite maksimaalne valmistajakiirus 40 km/h.

Direktiiv 1999/57/EÜ

Turvalisuse suurendamiseks täpsustatakse selles direktiivis üksikasjalikult juhiistme ergonoomilise paigaldamise nõudeid.

Direktiiv 78/764/EMÜ on tunnistatud alates 1. jaanuarist 2016 kehtetuks määrusega (EL) nr 167/2013.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 78/764/EMÜ

28.7.1978

29.1.1980

EÜT L 255, 18.9.1978

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 82/890/EMÜ

21.12.1982

21.6.1984

EÜT L 378, 31.12.1982

Direktiiv 83/190/EMÜ

8.4.1983

30.9.1983

EÜT L 109, 26.4.1983

Direktiiv 87/354/EÜ

29.6.1987

31.12.1987

EÜT L 192, 11.7.1987

Direktiiv 97/54/EÜ

30.10.1997

22.9.1998

EÜT L 277, 10.10.1997

Direktiiv 1999/57/EÜ

5.7.1999

30.6.2000

EÜT L 148, 15.6.1999

Ühinemisakt

1.5.2004

1.5.2004

ELT L 236, 23.9.2003

Direktiiv 2006/96/EÜ

1.1.2007

1.1.2007

ELT L 363, 20.12.2006

Direktiiv 2013/15/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013

Viimati muudetud: 02.07.2014

Top