Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mootorsõidukid ja nende haagised: sõidukite registreerimisdokumendid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mootorsõidukid ja nende haagised: sõidukite registreerimisdokumendid

Direktiiviga ühtlustatakse sõidukite registreerimisdokumentide vormi ja sisu.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta.

KOKKUVÕTE

Direktiivi kohaldatakse ELi riikide väljastatavate dokumentide suhtes. Sellel on kolm eesmärki.

  • Hõlbustada ühes ELi riigis registreeritud sõidukite kasutamist teiste ELi riikide teedel. Direktiiviga lihtsustatakse registreerimisdokumentide kontrollimist asjaomaste riigi asutuste poolt.
  • Võimaldada rakendada direktiivi 2006/126/EÜ, mis käsitleb muu hulgas peatatud sõiduki juhi juhilubade kontrollimise korda.
  • Täiustada siseturu toimimist, muutes dokumente arusaadavamaks ning lihtsustades teises ELi riigis registreeritud sõiduki omandiõiguse kontrollimist.

ELi riikide väljastatavad registreerimistunnistused peavad vastama direktiivi lisas kirjeldatud näidisele. Kui sõiduk on registreeritud mõnes teises ELi riigis, hõlbustab see omandiõiguse kontrollimist, eriti juhul kui taotluse esitaja ei ole registreerimistunnistuse omanik. Registreerimistunnistuse esimene osa käsitleb sõitmist, teine aga omandiõigusega seotud teavet.

ELi riigid võivad väljastada ka ainult näidise esimesel osal põhinevaid registreerimistunnistusi. Seda võidakse teha juhul, kui sõidukit hakatakse kasutama ainult sama riigi territooriumil ning riigis on kasutusel süsteem, mis võimaldab sõidukiregistrit kasutada sõiduki kontrollimisel teel.

ELi riigis väljastatud registreerimistunnistust peavad teised ELi riigid tunnistama. Direktiivis 2014/46/EL nõutakse lisaks, et ELi riigid peaksid elektroonilist registrit kõigi oma territooriumil registreeritud sõidukite kohta.

Kui kooskõlas direktiiviga 2014/45/EL teostatud tehnoülevaatusel ilmneb, et konkreetse sõiduki jaoks antud luba selle kasutamiseks liikluses on peatatud, teavitatakse sellest ELi riigi pädevaid asutusi. Loa peatamine tuleb elektrooniliselt registreerida ning teha tuleb täiendav tehnoülevaatus. Peatamine kehtib kuni uue tehnoülevaatuse eduka läbimiseni.

Kui ühes ELi riigis registreeritud mootorsõiduk või haagis registreeritakse mõnes teises ELi riigis, peavad selle ELi riigi pädevad asutused vastava taotluse korral tagastama registreerimistunnistuse selle ELi riigi pädevale asutusele, kus registreerimistunnistus väljastati.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 1999/37/EÜ

1.6.1999

1.6.2004

ELT L 138, 1.6.1999

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2003/127/EÜ

5.2.2004

15.1.2005

ELT L 10, 16.1.2004

Ühinemisakt

1.5.2004

-

ELT L 236, 23.9.2003

Direktiiv 2006/103/EÜ

1.1.2007

1.1.2007

ELT L 363, 20.12.2006

Direktiiv 2013/22/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013

Direktiiv 2014/46/EL

19.5.2014

20.5.2017

ELT L 127, 29.4.2014

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/45/EL, 3. aprill 2014, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (Euroopa Liidu Teataja L 127, 29.4.2014).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/47/EL, 3. aprill 2014,milles käsitletakse liidus liiklevate ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ (Euroopa Liidu Teataja L 127, 29.4.2014).

Viimati muudetud: 04.08.2014

Top