Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Romusõidukid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Romusõidukid

Igal aastal tekitavad kasutuselt kõrvaldatud ja kasutuskõlbmatud romusõidukid miljoneid tonne jäätmeid. Selleks, et võimalikult vähendada mõju keskkonnale, tagada materjalide parem korduvkasutamine ning aidata kaasa energia säästmisele, sätestatakse käesolevas Euroopa Liidu (EL) õigusaktis nõuded, kuidas tuleb uusi sõidukeid konstrueerida ning selliseid jäätmeid koguda ja töödelda.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta

KOKKUVÕTE

Igal aastal tekitavad kasutuselt kõrvaldatud ja kasutuskõlbmatud romusõidukid miljoneid tonne jäätmeid. Selleks, et võimalikult vähendada mõju keskkonnale, tagada materjalide parem korduvkasutamine ning aidata kaasa energia säästmisele, sätestatakse käesolevas Euroopa Liidu (EL) õigusaktis nõuded, kuidas tuleb uusi sõidukeid konstrueerida ning selliseid jäätmeid koguda ja töödelda.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga sätestatakse meetmed, mille eesmärk on vältida ja piirata kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ja nende osade jäätmete teket ning tagada nende korduvkasutamine, ringlussevõtt ja taaskasutamine.

PÕHIPUNKTID

 • Sõidukite ja seadmete tootjad peavad uute sõidukite projekteerimisel ja tootmisel võtma arvesse nende demonteerimist, korduv- ja taaskasutamist ning ringlussevõttu. Tootjad peavad tagama, et uued sõidukid on:
  • korduvkasutatavad ja/või ringlussevõetavad vähemalt 85% ulatuses sõiduki massist;
  • korduv- ja/või taaskasutatavad vähemalt 95% ulatuses sõiduki massist.
 • Tootjad ei tohi kasutada ohtlikke aineid, nagu pliid, elavhõbedat, kaadmiumi ega kuuevalentset kroomi.
 • Tootjad, importijad ja müüjad peavad sisse seadma kogumissüsteemid kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ning tehniliselt teostatavas ulatuses remonditud sõiduautode kasutatud osade jaoks.
 • Omanikud saavad lammutustõendi kasutuselt kõrvaldatud sõiduki viimisel töötlemiskotta. See tõend on vajalik kasutuselt kõrvaldatud sõiduki registrist kustutamiseks.
 • Tootjad kannavad kõik või märkimisväärse osa töötlemiskotta viimise kuludest. See toimub sõiduki omanikule tasuta, välja arvatud neil erakordsetel juhtudel, kui sõidukil puudub mootor või kui see on täis jäätmeid.
 • Jäätmete töötlemisega tegelevad keskused peavad taotlema tegevusluba või pädevate asutuste poolt registrisse kandmist.
 • Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid demonteeritakse enne edasist töötlemist. Ohtlikud materjalid ja osad eemaldatakse ja eraldatakse. Tähelepanu tuleb pöörata jäätmete võimalikule korduv- või taaskasutamisele ja ringlussevõtule.
 • Igal aastal tuleb Euroopa Komisjonile esitada aruanded kasutuselt kõrvaldatud sõidukite korduv- ja taaskasutamise selgelt kvantifitseeritud eesmärkide täitmise kohta. Need eesmärgid muutuvad aasta-aastalt aina raskemaks.
 • ELi liikmesriigid esitavad komisjonile iga kolme aasta järel aruande direktiivi rakendamise kohta.
 • Käesolevat õigusakti kohaldatakse sõiduautodele ja väikeveokitele, kuid mitte suurtele veokitele, eriotstarbelistele ega vanasõidukitele.

Eraldi õigusaktidega on reguleeritud sõidukite osade ja materjalide korduvkasutamine, ringlussevõtt ja taaskasutamine.

TAUST

Igal aastal tekib ELis seoses kasutuselt kõrvaldatud sõidukitega 8-9 miljonit tonni jäätmeid.

Lisateavet leiate kasutuselt kõrvaldatud sõidukite teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2000/53/EÜ

21.10.2000

21.4.2002

ELT L 269, 21.10.2000, lk 34-43

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2008/33/EÜ

21.3.2008

-

ELT L 81, 20.3.2008, lk 62-64

Direktiiv 2008/112/EÜ

12.1.2009

-

ELT L 345, 23.12.2008, lk 68-74

Direktiivi 2000/53/EÜ lisade kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/64/EÜ, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust, pidades silmas mootorsõidukite korduvkasutatavust, ringlussevõetavust ja taaskasutatavust, ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (ELT L 310, 25.11.2005, lk 10-27)

Komisjoni 1. aprilli 2005. aasta otsus 2005/293/EÜ, milles sätestatakse kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/53/EÜ seoses korduvkasutusega/taaskasutusega ja korduvkasutusega/ringlussevõtuga ettenähtud eesmärkide järelevalve üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 94, 13.4.2005, lk 30-33)

Komisjoni 17. oktoobri 2001. aasta otsus 2001/753/EÜ küsimustiku kohta, mida kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) liikmesriikides rakendamise aruannetes (ELT L 282, 26.10.2001, lk 77-80)

Komisjoni 27. veebruari 2003. aasta otsus 2003/138/EÜ, millega kehtestatakse sõidukite osade ja materjalide kodeerimisstandardid vastavalt kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/53/EÜ (ELT L 53, 28.2.2003, lk 58-59)

Komisjoni 19. veebruari 2002. aasta otsus 2002/151/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitleva direktiivi 2000/53/EÜ artikli 5 lõike 3 kohaselt väljaantavas lammutustõendis esitatavate miinimumnõuete kohta (ELT L 50, 21.2.2002, lk 94-95)

Viimati muudetud: 17.09.2015

Top