Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jalatsite märgistamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jalatsite märgistamine

Jalatsite ja nende osiste märgistus annab tarbijatele teavet, mis on vajalik teadlike ostuvalikute tegemiseks. Samuti aitab see kaitsta tööstusettevõtteid ebaausa konkurentsi eest ja soodustab Euroopa Liidu (EL) siseturu tõrgeteta toimimist.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. märtsi 1994. aasta direktiiv 94/11/EÜ tarbijale müügiks ettenähtud jalatsite peamistes osistes kasutatavate materjalide märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta.

KOKKUVÕTE

Jalatsite ja nende osiste märgistus annab tarbijatele teavet, mis on vajalik teadlike ostuvalikute tegemiseks. Samuti aitab see kaitsta tööstusettevõtteid ebaausa konkurentsi eest ja soodustab Euroopa Liidu (EL) siseturu tõrgeteta toimimist.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse jalatsite märgistamise eeskirjad:

 • märgistuse sisu ja vorm;
 • vastutus märgistamise eest.

PÕHIPUNKTID

 • Märgistus peab andma teavet üksnes materjali kohta, mida on vähemalt 80% jalatsi pealse ning voodri ja sisetalla pinnal ning mis moodustab vähemalt 80% välistallast. Kui ühtki materjali ei ole vähemalt 80%, peab märgistus sisaldama teavet kahe peamise materjali kohta.
 • Märgistus peab andma teavet jalatsi kolme osise kohta:
  • pealne;
  • vooder ja sisetald;
  • välistald.
 • Märgistus võib koosneda tekstist või piktogrammist.
 • Märgistus peab olema nähtav, kindlalt kinnitatud ja ligipääsetav.
 • Märgistus peab olema:
  • reljeefkirjas või jalatsile trükitud või
  • kinnitatud jalatsile näiteks kleepsildiga või
  • kinnitatud näiteks kinnitusvahendi või nööriga.
 • Märgistus peab olema vähemalt ühel kahest kingast, saapast vms.
 • Märgistuse olemasolu ja õigsuse eest vastutavad ELi tootjad. Jalatsite impordi korral kannab vastutust isik, kes need esimest korda ELi turule laseb. Vahendaja kohus on tagada, et tema poolt müüdavatel jalatsitel on asjakohane märgistus.
 • Lisades on esitatud:
  • jalatsite osiste (nt pealne, tald jne) määratlus ning vastavad piktogrammid või kirjalik teave (I lisa);
  • direktiiviga hõlmatud jalatsite näited (II lisa). Näiteks ei hõlma see jalatseid, mida kasutatakse tööohutuse ja töötervishoiu huvides ja mille suhtes kohaldatakse ELi isikukaitsevahendeid käsitlevaid eeskirju.

Samuti on olemas vabatahtlik jalatsite ELi ökomärgis. Selle märgise abil saavad tarbijad välja selgitada jalatseid, mis on väikese keskkonnamõjuga (arvestades tootmist, kasutamist ja kasutuselt kõrvaldamist).

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 94/11/EÜ

9.5.1994

23.9.1995

ELT L 100, 19.4.1994, lk 37-41

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2006/96/EÜ

1.1.2007

1.1.2007

ELT L 363, 20.12.2006, lk 81-106

Direktiiv 2013/15/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013, lk 172-183

Direktiivi 94/11/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 19.08.2015

Top