Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jäätmete ladestamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jäätmete ladestamine

Jäätmete kõrvaldamiseks on palju võimalusi. Jäätmete mullaga katmine ehk prügilatesse ladestamine on keskkonna seisukohast kõige vähem jätkusuutlik ja sellest tuleks igati hoiduda.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta.

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on vältida või võimaluste piires vähendada jäätmete ladestamisest tuleneda võivat negatiivset mõju pinnaveele, põhjaveele, pinnasele, õhule ja inimeste tervisele. Selleks kehtestatakse ranged tehnilised nõuded.

PÕHIPUNKTID

 • Prügilaid on kolme liiki: ohtlike jäätmete prügilad, tavajäätmeprügilad ja püsijäätmeprügilad (püsijäätmed on jäätmed, mis ei lagune ega põle, näiteks kruus, liiv ja kivid).
 • ELi riikide valitsused peavad rakendama riiklikke strateegiaid, et järk-järgult vähendada prügilasse veetavate biolagunevate jäätmete hulka.
 • Prügilad ei tohi võtta vastu kasutatud rehve ega vedelaid, tuleohtlikke, plahvatusohtlikke, sööbivaid või haiglatest, meditsiini- või veterinaariaasutustest pärit jäätmeid.
 • Prügilasse võib ladestada ainult töödeldud jäätmeid.
 • Olmejäätmeid võib ladestada tavajäätmeprügilasse.
 • ELi riikide ametiasutused peavad tagama, et kõik kulud alates prügila rajamisest kuni selle sulgemiseni kaetakse hinnaga, mille võtab prügila käitaja prügi ladestamise eest.
 • Prügilate käitajad peavad taotlema luba ja esitama järgmised andmed:
  • loataotleja ja mõnel juhul ka käitaja isikuandmed;
  • ladestatavate jäätmeliikide kirjeldus ja kogus;
  • prügila mahutavus ja kirjeldus, sealhulgas käitamis-, seire- ja kontrollitoimingute kava;
  • reostuse ennetamise ja vähendamise meetodid ning
  • sulgemise ja järelhoolduse andmed.

16. aprillil 2014 võeti vastu ELi õigusakt, millega parandatakse direktiivis 2011/92/EL sätestatud keskkonnamõju menetluse kvaliteeti. See oli vajalik kooskõla ja koostoime tagamiseks Euroopa muu valdkonna õigusaktide ja poliitikaga.

Otsusega 2003/33/EÜ kehtestatakse jäätmete prügilatesse vastuvõtmise kriteeriumid ja kord.

Lisateavet leiate prügilate teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 1999/31/EÜ

16.07.1999

16.07.2001

EÜT L 182, 16.07.1999, lk 1-19

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1882/2003

20.11.2003

-

ELT L 284, 31.10.2003, lk 1-53

Määrus (EÜ) nr 1137/2008

11.12.2008

-

ELT L 311, 21.11.2008, lk 1-54

Direktiiv 2011/97/EL

13.12.2011

15.3.2013

ELT L 328, 10.12.2011, lk 49-52

Direktiivi 1999/31/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/52/EL, millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (ELT L 124, 25.4.2014, lk 1-18).

Nõukogu 19. detsembri 2002. aasta otsus 2003/33/EÜ, millega kehtestatakse jäätmete prügilatesse vastuvõtmise kriteeriumid ja kord direktiivi 1999/31/EÜ artikli 16 ja II lisa kohaselt (ELT L 11, 16.1.2003, lk 27-49).

Viimati muudetud: 22.05.2015

Top