Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kasutatud patareide ja akude kõrvaldamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kasutatud patareide ja akude kõrvaldamine

Selle õigusaktiga keelatakse enamiku teatavas koguses elavhõbedat või kaadmiumi sisaldavate patareide ja akude turule laskmine ning kehtestatakse patarei- ja akujäätmete kogumise, ringlussevõtu, töötlemise ja kõrvaldamise erieeskirjad.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ [vt muutmisaktid].

KOKKUVÕTE

Käesoleva direktiiviga keelatakse teatavate patareide ja akude, mis sisaldavad ettenähtud piirmäärast rohkem elavhõbedat või kaadmiumi, turule laskmine. Lisaks aitab see saavutada patarei- ja akujäätmete kogumise ja ringlussevõtu kõrge määra ning parandada kõikide patareide ja akude olelustsüklis osalevate asjaosaliste keskkonnategevuse, sealhulgas patareide ja akude ringlussevõtu ja kõrvaldamise tulemuslikkust.

Eesmärk on vähendada keskkonda heidetavate ohtlike ainete, eriti elavhõbeda, kaadmiumi ja plii hulka, vähendades asjaomaste ainete kasutamist patareides ja akudes ning suunates kasutatavad kogused töötlemisse ja korduskasutusse.

Direktiivi kohaldatakse igat tüüpi patareide ja akude suhtes, välja arvatud nende patareide ja akude suhtes, mida kasutatakse liikmesriikide julgeoleku kaitsmiseks või sõjanduslikuks otstarbeks või kosmosesse saatmiseks ettenähtud seadmetes. Seega hõlmab see direktiiv rohkem tooteid kui direktiiv 91/157/EMÜ, mida kohaldati ainult elavhõbedat, pliid või kaadmiumi sisaldavate patareide, välja arvatud nööpelementide suhtes.

Elavhõbedasisaldust silmas pidades keelab direktiiv kõik patareid ja akud, mis sisaldavad elavhõbedat rohkem kui 0,0005% massist, olenemata sellest, kas need on paigaldatud seadmetesse või mitte. Nööpelementidele, mille elavhõbedasisaldus ei ületa 2% massist, kehtib selle keelu suhtes erand kuni 2015. aasta oktoobrini (ent kuuldeaparaatidele mõeldud nööpelementide puhul kuulub selle erandi tegemine komisjoni poolt läbivaatamisele).

Kaadmiumi sisaldavatest patareidest ja akudest on keelatud kantavad patareid ja akud, sealhulgas seadmetesse paigaldatud patareid ja akud, mis sisaldavad kaadmiumi rohkem kui 0,002% massist (välja arvatud avarii- ja häiresignalisatsiooni süsteemides või meditsiiniseadmetes kasutamiseks ettenähtud kantavad patareid ja akud). Juhtmeta mootortööriistade kantavatele patareidele ja akudele kehtib selle keelu suhtes erand 31. detsembrini 2016, et anda ringlussevõtu ettevõtjatele ja tarbijatele kogu väärtusahela ulatuses võimalus asjaomaste asendustehnoloogiatega kohanduda.

Suure osa kasutatud patareide ja akude ringlussevõtu tagamiseks peavad liikmesriigid võtma kõik vajalikud meetmed (sealhulgas majanduslikud instrumendid), et edendada ja suurendada jäätmete lahuskogumist ning vältida patareide ja akude viskamist sorteerimata olmeprügi hulka. Liikmesriigid teevad vastavad korraldused selleks, et lõppkasutajad saaksid kõrvaldada vanad patareid ja akud kasutuselt oma elukoha läheduses asuvates kogumispunktides ja et tootjad võtaksid need tasuta tagasi. Hiljemalt 26. septembriks 2012 tuli saavutada vähemalt 25%-line kogumise määr, 26. septembriks 2016 peab see olema 45%.

Direktiivi 2013/56/EL kohaselt peavad patareid ja akud olema hõlpsasti ja ohutult eemaldatavad. Sellest tulenevalt peavad patareide ja akudega seadmetega olema kaasas juhendid, kuidas lõppkasutaja või sõltumatu kvalifitseeritud asjatundja saaks neid ohutult eemaldada.

Samuti peavad liikmesriigid tagama, et kogutud patareid ja akud töödeldakse ning võetakse ringlusse parima võimaliku tehnika abil. Jäätmete energiakasutust ei käsitleta ringlussevõtu protsessina.

Töötlemine peab hõlmama vähemalt kõikide vedelike ja hapete eemaldamist. Patareide ja akude töötlemine ja ladustamine (sealhulgas ajutine ladustamine) peab toimuma kohtades, kus on vettpidav pind ja sobiv ilmastikukindel kate, või sobivates mahutites. Käesolevas direktiivis on sätestatud ka patareide kohustusliku ringlussevõtu protsessi tõhususega seonduvad kohustused olenevalt patareide keemilisest koostisest.

Kui ringlussevõetud toodete jaoks ei ole toimiv sihtturg kättesaadav või kui keskkonna-, majandus- ja sotsiaalse mõju üksikasjaliku hindamise tulemusena selgub, et ringlussevõtt ei ole parim lahendus, võivad liikmesriigid ladestada kaadmiumi, elavhõbedat või pliid sisaldavaid patareisid ja akusid prügilasse või maa-alusesse ladestamiskohta. Muul juhul on keelatud tööstuslike ja mootorsõidukite patareide ja akude jäätmete ladestamine prügilatesse ja selliste jäätmete põletamine ning ainult nende töötlemis- ja ringlussevõtu jääke on lubatud sel viisil kõrvaldada.

Töötlemine ja ringlussevõtt võib toimuda väljaspool asjaomast liikmesriiki või isegi väljaspool ühendust tingimusel, et järgitakse jäätmesaadetisi käsitlevaid ELi õigusakte.

Tootjad peaksid kandma tööstuslike ja mootorsõidukites kasutatavate ning kantavate patareide ja akude kogumise, töötlemise ja ringlussevõtu kulud ning sel teemal avalikkuse teavitamise kampaaniate kulud. Väiketootjatele võidakse teha selle kohustuse suhtes erand eeldusel, et see ei kahjusta kogumis- ja ringlussevõtusüsteemide asjakohast toimimist. Kõik patareide ja akude tootjad peavad olema registreeritud.

Lõppkasutajad peavad eri kanalite kaudu saama teavet mitmesuguste teemade kohta nagu

  • patareides ja akudes kasutatud ainete võimalik mõju keskkonnale ja inimeste tervisele ning kogumise ja ringlussevõtu kord nende kõrvaldamisel, kampaaniate korras või otse turustajate juures;
  • kantavate patareide ja akude mahutavus või teatavat piiri ületav kemikaalide sisaldus - teave peab olema esitatud patareidel, akudel ja patareikogumitel oleval nähtaval, loetaval ja kustutamatul märgistusel;
  • vajadus tagada patareide või akude eraldi kogumine - kasutada tuleb ratastega prügikonteineri sümbolit, millele on rist peale tõmmatud.

Liikmesriigid esitavad komisjonile aruandeid direktiivi rakendamise ja meetmete kohta, mida nad võtavad selleks, et soodustada patareide ja akude keskkonnamõjuga seotud arengut (sh uued ringlussevõtu- ja töötlemistehnoloogiad). Direktiivi teatavad aspektid vaadati läbi 2013. aastal (vt direktiiv 2013/56/EL).

Taust

Käesoleva direktiiviga tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse direktiiv 91/157/EMÜ.

Ühenduse turule lastakse igal aastal sadu tuhandeid tonne tööstuslikke ja kantavaid patareisid ja akusid. Kasutatakse väga erinevaid metalle alates elavhõbedast, pliist ja kaadmiumist ning lõpetades nikli, vase, tsingi, mangaani ja liitiumiga.

Nende toodete jäätmete kõrvaldamine saastab atmosfääri (põletamisel) ning reostab maapinda ja vett (prügilas ladestamisel või matmisel). Asjakohaste eeskirjadega on võimalik nende jäätmete keskkonnareostust vähendada. Lisaks aitab jäätmete ringlussevõtt koguda tuhandeid tonne metalle, sealhulgas väärismetalle nagu nikkel, koobalt ja hõbe.

Rohkem teavet selle teema kohta leiab Euroopa Komisjoni veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2006/66/EÜ

26.9.2006

26.9.2008

ELT L 266, 26.9.2006

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2008/12/EÜ

20.3.2008

-

ELT L 76, 19.3.2008

Direktiiv 2008/103/EÜ

5.12.2008

5.1.2009

ELT L 327, 5.12.2008

Direktiiv 2013/56/EL

30.12.2013

1.7.2015

ELT L 329, 10.12.2013

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 29. septembri 2008. aasta otsus 2008/763/EÜ, millega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ kohaselt kehtestatakse ühine metoodika, mille alusel arvutatakse lõppkasutajatele igal aastal müüdavate kantavate patareide ja akude kogus [ELT L 262, 1.10.2008].

Viimati muudetud: 19.05.2014

Top