Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ohtlikud tooted, mis meenutavad toidukaupu – tarbijate ohutuse tagamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ohtlikud tooted, mis meenutavad toidukaupu – tarbijate ohutuse tagamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 87/357/EMÜ tervist või turvalisust ohustavate eksitava välimusega toodete kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Seda kohaldatakse näiteks kosmeetikatoodetele ja vedelatele majapidamistoodetele ning muudele kaupadele, mis ei ole söödavad, kuid mis oma kuju, lõhna, värvuse, välimuse, pakendi, märgistuse või suuruse tõttu võivad tunduda söödavatena. Eriti haavatavad on lapsed, kellel võib tekkida kiusatus selliseid tooteid proovida või süüa.

PÕHIPUNKTID

  • ELi riigid peavad:
    • võtma kõik vajalikud meetmed käesoleva õigusaktiga hõlmatud toodete müügi, impordi, ekspordi ja tootmise keelamiseks;
    • kontrollima, et nende territooriumil ei müüdaks selliseid ohtlikke tooteid;
    • müügil olevad tooted turult kõrvaldama ning teavitama Euroopa Komisjoni tootest ja otsuse põhjusest.
  • Komisjon peab teavitama otsusest võimalikult kiiresti kõigi teiste ELi riikide valitsusi.
  • Tuginedes komisjoni aruandele õigusakti rakendamise kohta, pidid ELi riikide valitsused 26. juuniks 1989 otsustama, kas direktiivi tuleks laiendada ka teistele ohtlikele toodetele.

3. detsembril 2001 jõudsid ELi riikide valitsused ja Euroopa Parlament kokkuleppele üldist tooteohutust käsitleva õigusakti asjus, mille kohaselt tootjad peavad enne oma toodete müümist tagama, et need on ohutud.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 26. juunist 1987. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 26. juuniks 1989.

TAUST

2011. aasta märtsis vastu võetud arvamuses märkis tarbijaohutuse teaduskomitee, et kosmeetikatoodete kogemata söömisest tuleneva ägeda mürgistuse risk on väike nii lastel kui ka eakatel. Majapidamistoodete puhul on tõsisemate tagajärgede oht veidi suurem. Lisaks puuduvad konkreetsed andmed juhusliku allaneelamise kohta toiduaineid meenutavatest ja/või lastele meeldivate omadustega tarbekaupadest.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 25. juuni 1987. aasta direktiiv 87/357/EMÜ tervist või turvalisust ohustavaid eksitava välimusega tooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 49 ja 50)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4–17)

Direktiivi 2001/95/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 01.08.2016

Top