Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Olemasolevate hotellide tuleohutus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Olemasolevate hotellide tuleohutus

KOKKUVÕTE:

nõukogu soovitus 86/666/EMÜ olemasolevate hotellide tuleohutuse kohta

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

 • Soovituse eesmärk on määrata kindlaks kõigi ELi riikide hotellide tuleohutuse minimaalne tase.
 • Selles soovitatakse ELi riikidel võtta meetmeid, millega tagatakse hotellide vastavus kõnealustele standarditele.

PÕHIPUNKTID

Ettevaatusabinõud

ELi riikidel soovitatakse rakendada tulekahju puhuks ettevaatusabinõusid, mis peavad täitma nelja eesmärki:

 • viia miinimumini tulekahju puhkemise oht;
 • vältida tule ja suitsu levikut;
 • tagada, et kõik hoones viibijad on võimalik turvaliselt evakueerida;
 • võimaldada hädaabiteenistustel tegutsema asuda.

Põhimõtted

ELi riikidel soovitatakse võtta meetmeid, et tagada hotellide suhtes mitmele põhimõttele tuginevate eeskirjade kohaldamine. Need on järgmised:

 • turvalised varuväljapääsud peavad olema vabalt juurdepääsetavad ja selgelt tähistatud;
 • hoone konstruktsioon peab olema tulekahju korral stabiilne – vähemalt niikaua, et hoones viibijatel oleks võimalik turvaliselt välja pääseda;
 • piiratakse kergestisüttivate ainete esinemist ja kasutamist seina-, lae- ja põrandakattematerjalides ning sisustuselementides;
 • tuleb paigaldada hoiatussüsteemid, mis peavad olema töökorras;
 • personali tuleb asjakohaselt juhendada ja koolitada.

Tehnilised suunised

Soovituse lisas on tehnilised suunised. Need on seotud eelkõige järgmisega:

 • varuväljapääsude asukoht ja tähistamine;
 • hoone konstruktsioon;
 • kattematerjalid ja sisustuselemendid;
 • elektri-, kütte- ja ventilatsioonisüsteemid;
 • tuletõrje-, häire- ja hoiatusvarustus ning
 • ohutusjuhised.

Kontroll

Hotelle tuleb korrapäraselt kontrollida.

Aruanne

2001. aastal, nagu soovituses ette nähtud, avaldas Euroopa Komisjon aruande soovituse kohaldamiseks ELi riikides võetud meetmete kohta. Selles märgiti, et erinevates ELi riikides sõltus mõju juba kehtivast kaitsetasemest ja siseriiklikesse õigusaktidesse ülevõtmisest. Mõnes riigis olid soovituses esitatud tehnilised suunised või isegi karmimad miinimumnõuded siseriiklike õigusaktidega juba ette nähtud, samas kui teistes riikides oli soovitust rakendatud ainult osaliselt seoses uute hotellide ehitamisega või juba tegutsevate ettevõtete tegevusega.

Järelmeetmed

Teemaga haakuvalt koostas komisjon 2013. aastal aruande, mis käsitles ELis ning Norras, Islandil ja Liechtensteinis kehtivaid siseriiklikke eeskirju teatavate teenuste ohutuse kohta tarbijatele. Muu hulgas vaadeldi selles vastavaid siseriiklikke eeskirju, mis käsitlevad turistidele suunatud majutusteenuste turvalisust.

2014. aastal korraldas komisjon avaliku arutelu turistidele suunatud majutusteenuste turvalisuse teemal. Pärast tagasiside analüüsimist jõudis komisjon järeldusele, et ELi riikides kehtivad eeskirjad, subsidiaarsuse tõttu ELi tasandi eeskirjade puudumine ja tarbijaid ohustavad riskid pole omavahel seotud.

MIS AJAST SOOVITUST KOHALDATAKSE?

Soovitust kohaldatakse alates 22. detsembrist 1986.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 22. detsembri 1986. aasta soovitus 86/666/EMÜolemasolevate hotellide tuleohutuse kohta (EÜT L 384, 31.12.1986, lk 60–68)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne nõukogu 22. detsembri 1986. aasta soovituse kohta, mis käsitleb olemasolevate hotellide tuleohutust (86/666/EMÜ) (KOM(2001) 348 (lõplik). 27.6.2001)

Viimati muudetud: 27.06.2016

Top