Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ravimite hindu ja hüvitamist käsitlevate otsuste läbipaistvus ELi riikides

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ravimite hindu ja hüvitamist käsitlevate otsuste läbipaistvus ELi riikides

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 89/105/EMÜ, mis käsitleb inimtervishoius kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvust ja nende hõlmamist siseriiklike tervisekindlustussüsteemidega

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiivi eesmärk on tagada, et ELi riikides ravimite hinna kehtestamiseks ja hüvitamiseks võetavad meetmed oleksid läbipaistvad.
 • Selle saavutamiseks kehtestatakse menetlused, mida ELi riigid peavad järgima, et nende otsused ja poliitika ei takistaks ELi ravimikaubandust.

PÕHIPUNKTID

 • ELi riikide ametiasutused peavad pärast ravimile loa andmist:
  • tegema otsuse hinna ja hüvitise taseme kohta 90 päeva jooksul pärast taotluse saamist, kui neile on esitatud kogu vajalik teave;
  • lubama taotlejal müüa toodet kavandatud hinnaga, kui 90-päevase tähtaja jooksul otsust ei tehta;
  • esitama ravimi hinna kinnitamisest keeldumise põhjused, mille aluseks on objektiivsed ja kontrollitavad kriteeriumid;
  • järgima üldjoontes sama protseduuri, käsitledes taotlusi, mis puudutavad:
   • ravimi hinnatõusu;
   • erandi tegemist külmutatud hindadest või
   • kaasamist riiklike tervisekindlustussüsteemidega hõlmatud toodete loetelusse;
  • vaatama vähemalt kord aastas läbi kõigi ravimite või teatavate ravimikategooriate külmutatud hinnad, et veenduda, kas majanduslikud tingimused õigustavad hindade külmutamise jätkamist;
  • teavitama Euroopa Komisjoni ravimifirmade rentaabluse suhtes kohaldatava otsese või kaudse kontrolli tingimustest;
  • lubama otsuste edasikaebamist siseriiklikku kohtusse ja teavitama taotlejat edasikaebuste menetlusnõuetest.
 • Direktiivi rakendamisega seotud probleemide ja nende arutamisega tegeleb nõuandekomitee (nn läbipaistvuskomitee), mis koosneb riikide esindajatest ning mida juhib komisjon.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 27. detsembrist 1988. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. detsembriks 1989.

TAUST

Pärast õigusakti läbivaatamist tegi komisjon 2012. aasta märtsis ettepaneku uue direktiivi kohta. Selle eesmärk oli tõhustada menetlusi ning vähendada ravimite hindade ja hüvitamise kohta siseriiklike otsuste tegemiseks kuluvat aega. Õigusakti ettepaneku eesmärk oli lihtsustada menetlusi ning parandada õiguslikku selgust ja kindlust kõigi huvitatud isikute seisukohast. 2015. aasta märtsis võttis komisjon ettepaneku tagasi.

Euroopa Liidu Kohus on teinud mitu otsust läbipaistvust käsitleva õigusakti tõlgendamise ja rakendamise kohta.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiv 89/105/EMÜ, mis käsitleb inimtervishoius kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvust ja nende hõlmamist siseriiklike tervisekindlustussüsteemidega (EÜT L 40, 11.2.1989, lk 8–11)

Viimati muudetud: 23.08.2016

Top