Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Piimakonservid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Piimakonservid

Inimtoiduks ettenähtud täielikult või osaliselt veetustatud piimakonservid peavad vastama direktiivi 2001/114/EÜ erisätetele. Need sätted täiendavad ELi õigusaktides sätestatud üldisi toiduainete märgistamise eeskirju.

ÕIGUSAKT

Nõukogu direktiiv 2001/114/EÜ, 20. detsember 2001, teatavate inimtoiduks ettenähtud täielikult või osaliselt veetustatud piimakonservide kohta [vt muutmisakt(id)].

KOKKUVÕTE

Piimakonserve määratletakse nende koostise ja valmistamismenetluse alusel, et edendada nende nimetuste õiget ja mitteeksitavat kasutamist kaubanduses.

Piimakonservid

Seda direktiivi kohaldatakse järgmiste toodete suhtes:

  • osaliselt veetustatud piim (magustatud või magustamata);
  • täielikult veetustatud piim (erineva rasvasisaldusega).

Lisaks määratletakse käesolevas direktiivis teatud riikides ja keeltes kasutatavad erimärgistused (vt direktiivi II lisa).

Märgistamine

Käesolevas direktiivis käsitletavate toodete turustamisel tuleb järgida toiduainete märgistamise ja esitamise direktiivi nõudeid. Piimakonservide märgistusel peab olema märgitud:

  • rasvasisaldus protsendimäärana (välja arvatud kondenspiima, magustatud väherasvase kondenspiima ja lõssipulbri puhul);
  • rasvata piima kuivekstrakti sisaldus protsendimäärana (erinevat liiki osaliselt veetustatud piima puhul);
  • soovitused lahjendamis- või taastamisviisi kohta (veetustatud piima puhul);
  • märge, et toode ei ole ette nähtud alla 12 kuu vanuste imikute toiduks (veetustatud piima puhul).

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2001/114/EÜ

17.1.2002

17.7.2003

ELT L 15, 17.1.2002

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2007/61/EÜ

7.10.2007

31.8.2008

ELT L 258, 4.10.2007

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1021/2013 , 9. oktoober 2013 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 1999/4/EÜ ja 2000/36/EÜ ning nõukogu direktiive 2001/111/EÜ, 2001/113/EÜ ja 2001/114/EÜ seoses komisjonile antavate volitustega EMPs kohaldatav tekst[Euroopa Liidu Teataja L 287, 29.10.2013].

Käesoleva määrusega viiakse komisjonile viie nn hommikusöögidirektiiviga ettenähtud rakendusvolituste andmine vastavusse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikliga 290, mis annab komisjonile õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakte.

Viimati muudetud: 29.04.2014

Top