Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Puuviljadžemmid ja magustatud kastanipüree

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Puuviljadžemmid ja magustatud kastanipüree

Puuviljadžemmide ja magustatud kastanipüree koostis ja märgistamine peavad vastama erieeskirjadele nende puuvilja-, suhkru-, vääveldioksiidijääkide ja muude lubatud lisaainete sisalduse osas.

ÕIGUSAKT

Nõukogu direktiiv 2001/113/EÜ, 20. detsember 2001, inimtoiduks ettenähtud puuviljadžemmide, -želeede ja -marmelaadide ning magustatud kastanipüree kohta [vt muutmisakt(id)].

KOKKUVÕTE

Tooted, mille suhtes kohaldatakse käesolevat direktiivi, on: džemm, ekstra džemm, želee, ekstra želee, tsitrusmarmelaad, tsitrus-želeemarmelaad ja magustatud kastanipüree.

Seda direktiivi ei kohaldata toodete suhtes, mis on ette nähtud valikpagaritoodete, kondiitritoodete ja küpsiste valmistamiseks.

Kõnealuseid tooteid määratletakse nende koostise alusel, et tagada kaubanduses nende tootenimetuste kasutamine õigesti, mitte eksitada võival viisil.

Tootenimedele lisatakse märge kasutatud puuvilja või puuviljade kohta kahanevas järjekorras kasutatud toorainete massi järgi. Kolmest või enamast puuviljaliigist valmistatud toodete puhul võib märke kasutatud puuviljade kohta asendada sõnadega erinevad puuviljad või kasutatud puuviljade arvuga.

Lisaks näidatakse džemmide, želeede, tsitrusmarmelaadide ja magustatud kastanipüree märgistusel:

  • puuviljasisaldus 100 grammi toote kohta;
  • üldsuhkrusisaldus, välja arvatud juhul, kui märgistusele on vastavalt direktiivile 90/496/EMÜ tehtud suhkrute kohta toitumisalane väide;
  • vääveldioksiidijääkide sisaldus, kui see ületab 10 mg/kg.

Direktiivi II lisas on lubatud lisaainete loetelu, nt mesi, suhkur, puuviljamahl ja teatud piiritused.

Liikmesriigid ei tohi takistada käesoleva direktiivi sätetele vastavate toodete turustamist.

Taust

Kõnealune direktiiv on osa toiduaineid käsitlevate teatavate vertikaaldirektiivide lihtsustamiskavast. Selles on arvestatud toidu märgistamist ja reklaami käsitleva direktiivi nõuetega.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2001/113/EÜ

12.1.2002

11.7.2003

ELT L 10, 12.1.2002

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2004/84/EÜ

12.7.2004

-

ELT L 219, 19.6.2004

Määrus (EÜ) nr 1182/2007

6.11.2007

-

ELT L 273, 17.10.2007

Direktiivi 2001/113/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1021/2013, 9. oktoober 2013 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 1999/4/EÜ ja 2000/36/EÜ ning nõukogu direktiive 2001/111/EÜ, 2001/113/EÜ ja 2001/114/EÜ seoses komisjonile antavate volitustega EMPs kohaldatav tekst [Euroopa Liidu Teataja L 287, 29.10.2013].

Käesoleva määrusega viiakse komisjonile viie nn hommikusöögidirektiiviga ettenähtud rakendusvolituste andmine vastavusse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikliga 290, mis annab komisjonile õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakte.

Viimati muudetud: 30.04.2014

Top