Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kohvi- ja siguriekstraktid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kohvi- ja siguriekstraktid

Kohvi- ja siguriekstraktidega kauplemist käsitlevate õigusaktide ühtlustamine edendab ühisturgu seda liiki toodete sektoris, kaitstes samal ajal tootjate ja tarbijate huve.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/4/EÜ, 22. veebruar 1999, kohvi- ja siguriekstraktide kohta [vt muutmisaktid].

KOKKUVÕTE

Käesoleva direktiiviga lihtsustatakse varem direktiiviga nr 77/436/EMÜ reguleeritud õigusakte, mis on seotud kohvi- ja siguriekstraktidega. Selle eesmärk on kaitsta tarbijate ja tootjate huve, kehtestades nende toodete kirjeldamise, määratlemise ja omadustega seotud eeskirjad.

Reguleerimisala

Direktiivis käsitletakse järgmisi tooteid:

  • kohvi- ja lahustuva kohvi ekstrakt;
  • lahustuv või kiirkohv (välja arvatud café torrefacto soluble);
  • siguriekstrakt;
  • lahustuv sigur;
  • kiirsigur.

Need tooted peavad koostiselt vastama teatud miinimumnõuetele, esmajoones kuivainesisalduse osas.

Märgistamine

Kohvi- ja siguriekstraktid tuleb märgistada vastavalt toidu märgistamist, esitamist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise direktiivi 2000/13/EÜ nõuetele. Kaubanduses tohib nende toodete määratlemiseks kasutada ainult eespool loetletud kirjeldusi, mida võib täiendada toote vormi (nt pasta, vedelik, kontsentreeritud jne), lisatud aineid ja kofeiinisisaldust puudutava teabega. Nõutav on märkida ka kohvile või sigurile taandatud kuivainesisalduse miinimum, mida näidatakse protsendina lõpptoote massist.

Muud sätted

Käesoleva direktiivi sätetele vastava kohvi- ja siguriekstraktiga kauplemist ei tohi takistada vastandlike siseriiklike sätetega.

Komisjoni abistab käesoleva direktiivi kohaldamisel toiduahela ja loomatervishoiu alaline komitee.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 1999/4/EÜ

13.3.1999

13.9.2000

ELT L 66, 13.3.1999

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1882/2003

20.11.2003

-

ELT L 284, 31.10.2003

Määrus (EÜ) nr 1137/2008

11.12.2008

-

ELT L 311, 21.11.2008

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni direktiiv 2002/67/EÜ, 18. juuli 2002, kiniini ja kofeiini sisaldavate toiduainete märgistamise kohta [ELT L 191, 19.7.2002].

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1021/2013, 9. oktoober 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 1999/4/EÜ ja 2000/36/EÜ ning nõukogu direktiive 2001/111/EÜ, 2001/113/EÜ ja 2001/114/EÜ seoses komisjonile antavate volitustega EMPs kohaldatav tekst [Euroopa Liidu Teataja L 287, 29.10.2013].

  • Käesoleva määrusega viiakse komisjonile viie nn hommikusöögidirektiiviga ettenähtud rakendusvolituste andmine vastavusse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikliga 290, mis annab komisjonile õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakte.

Viimati muudetud: 29.04.2014

Top