Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Suhkrud

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Suhkrud

Euroopa Liit (EL) määratleb ühised eeskirjad teatavatele inimtoiduks ettenähtud suhkrutele, kooskõlas toiduaineid käsitlevate ühenduse üldiste õigusaktidega. Nendes eeskirjades käsitletakse toiduainete koostist, tootenimetusi, märgistamist ja esitamist.

ÕIGUSAKT

Nõukogu direktiiv 2001/111/EÜ, 20. detsember 2001, teatavate inimtoiduks ettenähtud suhkrute kohta [Euroopa Liidu Teataja L 10, 12.1.2002].

KOKKUVÕTE

Direktiiviga 2001/111/EÜ parandatakse teatud toidusuhkrute märgistamist, et tarbijaid paremini teavitada ja vältida nende eksitamist ostetavate toodetega. Seda direktiivi kohaldatakse piiranguteta toiduainete märgistamisega seotud üldsätete suhtes.

Suhkrud

Direktiivis 2001/111/EÜ määratletakse 11 suhkruliiki:

 • poolvalge suhkur;
 • suhkur (valge suhkur);
 • ekstra valge suhkur;
 • sahharoosi vesilahus;
 • inverteeritud sahharoosi vesilahus;
 • inverteeritud sahharoosi siirup;
 • glükoosisiirup;
 • kuivatatud glükoosisiirup;
 • dekstroos või glükoosmonohüdraat;
 • dekstroos või veevaba dekstroos;
 • fruktoos.

Igal suhkrul on vastavate omadustega koostis ning pakendamise ja märgistamisega seotud eeskirjad.

Märgistamine

Direktiivis 2001/111/EÜ on ette nähtud erisätted alla 20 g kaaluvatele kinnispakis toodetele, sahharoosi vesilahustele, invertsuhkrusiirupile, mille lahuses on kristalle, ning samuti toodetele, mille fruktoosisisaldus ületab 5%. Alla 20 g kaaluvate kinnispakis toodete puhul ei pea märgistusele netomassi märkima. Invertsuhkrulahuse ja invertsuhkrusiirupi märgistusele märgitakse siiski kuivaine- ja invertsuhkrusisaldus. Lisaks märgitakse märgistusele täpsustav mõiste kristalliseeritud invertsuhkrusiirupi puhul, mille lahuses on kristalle. Kui glükoosisiirupi (sh kuivatatud glükoosisiirupi) fruktoosisisaldus ületab 5% kuivainest, lisatakse selle märgistusele tootenimetuse ja koostisaine märkimiseks vastavalt mõisted glükoosi-fruktoosisiirup või fruktoosi-glükoosisiirup ja kuivatatud glükoosi-fruktoosisiirup või kuivatatud fruktoosi-glükoosisiirup, et näidata vastavalt suuremat glükoosi või fruktoosi osakaalu.

Lisas määratletud toodete puhul ei võta liikmesriigid vastu siseriiklikke sätteid, mis ei ole käesoleva direktiiviga ette nähtud.

Taust

Kõnealune direktiiv on osa teatavaid toiduaineid käsitlevate vertikaaldirektiivide lihtsustamiskavast, et võtta arvesse ainult olulisi nõudeid, millele nimetatud direktiividega hõlmatud tooted peavad vastama, ja võimaldada nende vaba liikumist siseturul.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2001/111/EÜ

12.1.2002

11.7.2003

ELT L 10, 12.1.2002

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1021/2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 1999/4/EÜ ja 2000/36/EÜ ning nõukogu direktiive 2001/111/EÜ, 2001/113/EÜ ja 2001/114/EÜ seoses komisjonile antavate volitustega [Euroopa Liidu Teataja L 287, 29.10.2013].

 • Käesoleva määrusega viiakse komisjonile viie nn hommikusöögidirektiiviga ettenähtud rakendusvolituste andmine vastavusse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikliga 290, mis annab komisjonile õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakte.

Viimati muudetud: 29.04.2014

Top