Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELis kehtestatud mee märgistamise eeskirjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELis kehtestatud mee märgistamise eeskirjad

Euroopa Liit määrab kindlaks mett käsitlevad erieeskirjad, mis täiendavad toiduainete suhtes kohaldatavaid õigusnorme.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/110/EÜ mee kohta.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liit määrab kindlaks mett käsitlevad erieeskirjad, mis täiendavad toiduainete suhtes kohaldatavaid õigusnorme.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Lisaks mee koostist ja määratlust reguleerivatele eeskirjadele sätestatakse direktiivis meesaaduste liigid, mida on lubatud müüa asjakohaste nimetuste all ning märgistamist, esitlemist ja päritoluteavet käsitlevate eeskirjade alusel.

PÕHIPUNKTID

Direktiiviga täiendatakse ELis kehtivaid toidukaupade märgistamise üldeeskirju, mis on kehtestatud määrusega (EL) nr 1169/2011. Märgistusele tuleb lisada tarbijale oluline teave ning eelkõige mee päritoluriik ja toote nimetus I lisa kohaselt.

Mõiste

Mesi on looduslik magus aine, mida valmistavad Apis mellifera mesilased taimede nektarist või elusate taimeosade eritistest või elusatest taimeosadest toituvate putukate eritistest. Mesilased koguvad seda, muundavad teatavate endast pärit olevate ainetega ühendamise teel, sadestavad, veetustavad ja ladustavad ning jätavad meekärgedesse küpsema ja valmima.

Koostis

Meena turustamisel või inimtoiduks ettenähtud tootes kasutamisel peab mesi koostise osas vastama direktiivi II lisas sätestatud kriteeriumidele.

Direktiivis 2014/63/EL selgitatakse, et mee looduslikku koostisse kuuluvat õietolmu ei peaks käsitama mee koostisosana.

Märgistus

Direktiiviga 2014/63/EL muudetakse ühtlasi selgemaks märgistamise nõuded, kui mesi on pärit rohkem kui ühest ELi riigist või kolmandast riigist. Nimetatud juhtudel võib märke päritoluriigi kohta asendada vajaduse korral ühega järgmistest märgetest:

  • EList pärit mee segu;
  • väljastpoolt ELi pärit mee segu;
  • EList ja väljastpoolt ELi pärit mee segu.

Teatavatel juhtudel võib need nimetused asendada lihtsalt tootenimetusega „mesi” (välja arvatud filtreeritud mee*, kärjemee**, kärjetükkidega mee*** ja tööstusmee**** puhul).

Märgistusele võib lisada teavet, mis osutab mee piirkondlikule, territoriaalsele või topograafilisele päritolule, õitele või taimedele, millelt mesi on saadud, või erilistele kvaliteedinõuetele (välja arvatud filtreeritud mee ja tööstusmee puhul).

Direktiivi 2014/63/EL kohaselt võib Euroopa Komisjon võtta vastu täiendavaid õigusakte (delegeeritud õigusakte), milles sätestatakse kaks parameetrit, millega määrata kindlaks, milline on „peamiselt” õitest või taimedest pärinev mesi ja filtreeritud mee minimaalne õietolmu sisaldus pärast võõraste anorgaaniliste või orgaaniliste ainete eemaldamist.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi 2001/110/EÜ kohaldatakse 1. veebruarist 2002. Direktiivi 2014/63/EL kohaldatakse 23. juunist 2014. Mett, mis on märgistatud või mõeldud müügiks enne 24. juunit 2015, võib turustada varude lõppemiseni.

PÕHIMÕISTED

* Filtreeritud mesi - mesi, mis on saadud mee koostisele võõraste orgaaniliste või anorgaaniliste ainete eemaldamise teel, mille tulemusel on eemaldatud märkimisväärne kogus õietolmu.

** Kärjemesi - mesi, mida mesilased ladustavad meekärgedes ja õhukestes kärjepõhjades ning mida müüakse kinniste tervete meekärgede või nende osadena.

*** Kärjetükkidega mesi - üht või mitut kärjemeetükki sisaldav mesi.

**** Tööstusmesi - tööstusmee etiketil toote nimetuse vahetus läheduses peavad olema sõnad „ainult kuumtöötluseks”.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2001/110/EÜ

1.2.2002

31.7.2003

EÜT L 10, 12.1.2002, lk 47-52

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2014/63/EL

23.6.2014

24.6.2015

ELT L 164, 3.6.2014, lk 1-5

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18-63).

Viimati muudetud: 20.02.2015

Top