Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Geneetiliselt muundatud organismide kordumatud tunnused

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Geneetiliselt muundatud organismide kordumatud tunnused

KOKKUVÕTE:

komisjoni määrus (EÜ) nr 65/2004 geneetiliselt muundatud organismide kordumatute tunnuste kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse kordumatu tunnus* igale turuleviidavale geneetiliselt muundatud organismile* (GMO). See on oluline GMOdest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavuseks* ja märgistamiseks, mille eesmärk on parandada tarbijate valikuvõimalusi, kaitstes ühtlasi tervist ja keskkonda.

PÕHIPUNKTID

Rahvusvaheliste foorumite tegevusega järjepidevuse säilitamiseks kasutatakse kordumatuid tunnuskoode Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni BioTracki andmekogus ja bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokollil põhinevas bioloogilise ohutuse teabevõrgustikus.

Iga uue taotluse puhul, millega soovitakse saada luba GMO turuleviimiseks, peab taotleja kõigepealt kontrollima andmekogust, ega tunnust ei ole juba määratud, ja seejärel looma ettenähtud vormis kordumatu tunnuse.

Kui GMO turuleviimiseks antakse luba, edastab Euroopa Komisjon asjaomase kordumatu tunnuse bioloogilise ohutuse teabevõrgustikule ja see registreeritakse ELi lubatud GMOde registris.

Määrusega antakse kordumatud tunnused kõikidele GMOdele, mis on saanud loa enne määruse jõustumist.

Kordumatu tunnuse vorm on sätestatud määruse lisas ja see koosneb üheksast tähtnumbrist. Kaks või kolm esimest tähekohta tähistavad ettevõtja või organisatsiooni nime. Teine, viiest või kuuest numbrist koosnev komponent viitab transformatsioonivõttele* ning lõppkomponent on üks kontrollnumber; kõik eelnimetatud on eraldatud sidekriipsuga, nagu näiteks: MON-00603-1.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse 16. jaanuarist 2004.

TAUST

Lisateavet vt teemast „Jälgitavus ja märgistamine” Euroopa Komisjoni veebisaidil.

PÕHIMÕISTED

* Kordumatu tunnus: üheksakohaline tähtnumbriline kood GMO tähistamiseks, mis võimaldab selle toote märgistusel kergesti tuvastada.

* Geneetiliselt muundatud organismid: taimed või loomad, mis on aretatud suurema saagikuse või haigustele vastupanuvõime pärast nende rakulise ja geneetilise ülesehituse muutmise teel.

* Jälgitavus: võimalus jälgida GMOsid ja GMOdest valmistatud tooteid kõigis tootmis- ja turustusahela etappides, mis lihtsustab korrektset märgistamist.

* Transformatsioonivõte: termin, mis tähistab geenitehnoloogia abil taimesortide ja teiste organismide muundamist.

ÕIGUSAKT

Komisjoni 14. jaanuari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 65/2004, millega luuakse süsteem geneetiliselt muundatud organismide kordumatute tunnuste väljatöötamiseks ja määramiseks (ELT L 10, 16.1.2004, lk 5–10)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 6. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 641/2004, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 üksikasjalikke rakenduseeskirju, mida kohaldatakse uut geneetiliselt muundatud toitu ja sööta käsitlevate loataotluste, olemasolevatest toodetest teatamise ja ohuhindamise soodsate tulemustega läbinud geneetiliselt muundatud materjali juhusliku või tehniliselt vältimatu sisalduse suhtes (ELT L 102, 7.4.2004, lk 14–25).

Komisjoni määruse (EÜ) nr 641/2004 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ (ELT L 268, 18.10.2003, lk 24–28). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 12.04.2016

Top