Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toidus sisalduvate saasteainete negatiivse mõju minimeerimine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toidus sisalduvate saasteainete negatiivse mõju minimeerimine

KOKKUVÕTE:

määrus (EMÜ) nr 315/93 – ELi menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruse eesmärk on kaitsta rahvatervist, keelates nende toitude turustamise, mis sisaldavad lubamatus koguses jääkaineid ehk nn saasteaineid.

PÕHIPUNKTID

  • Saasteainete olemasolu toidus on tingitud tootmisjärgsest töötlemisest või keskkonnasaastest.
  • EL reguleerib saasteainete toksikoloogiliselt lubatud piirnorme ja hoiab need võimalikult madalal.
  • Käesolev määrus ei hõlma saasteaineid, millele kohalduvad täpsemad eeskirjad, ega võõrkehi, nagu putukate osad, loomakarvad jne.
  • ELi riik võib käesoleva määruse põhjal rakendada piiravaid meetmeid, kui ta kahtlustab, et saasteaine olemasolu kujutab ohtu rahvatervisele. Sellisel juhul peab ta sellest viivitamata teavitama teisi ELi riike ja Euroopa Komisjoni ning põhjendama oma otsust. Komisjon peab ELi riigi toodud põhjendusi kontrollima võimalikult kiiresti ja võtma asjakohased meetmed pärast konsulteerimist toiduahela ja loomatervishoiu alalise komiteega (praegune alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee). Komitee abistab komisjoni kõigis saasteained puudutavates küsimustes, sealhulgas lubatud ülemmäärade kehtestamisel.
  • Määrus nõuab rahvatervise kaitsmise eesmärgil ülemmäärade kehtestamist teatavatele saasteainetele.
  • ELi riigid ei tohi keelata kauplemist toiduga, mis on kooskõlas käesoleva määrusega.

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1881/2006 kehtestatakse ülemmäärad toidus leiduvatele teatud saasteainetele, sh nitraat, plii, kaadmium, elavhõbe, arseen, melamiin jne.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. märtsist 1993.

TAUST

Lisateavet vt teemast Saasteained Euroopa Komisjoni veebisaidil.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes (EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1–3)

Määruse (EMÜ) nr 315/93 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 20.12.2006, lk 5–24). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 18.04.2016

Top