Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorid ja põllu- või metsamajandusmasinad: pidurdus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorid ja põllu- või metsamajandusmasinad: pidurdus

Töö- ja liiklusohutuse huvides sätestatakse käesolevas direktiivis eeskirjad ja nõuded traktorite tüübikinnituse menetluse kohaldamiseks seoses piduriseadmetega.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 6. aprilli 1976. aasta direktiiv 76/432/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite piduriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

KOKKUVÕTE

Reguleerimisala

Direktiivi kohaldatakse traktorite suhtes, mis on varustatud õhkrehvidega ning millel on kaks telge ja mille maksimaalne valmistajakiirus on 6-40 km/h.

Liikmesriigid ei tohi keelduda traktorile ühenduse ega siseriikliku tüübikinnituse andmisest piduriseadmetega seotud põhjustel, kui need vastavad direktiivi I-IV lisas sätestatud nõuetele. Sama kehtib ka kõnealuste traktorite registreerimise, müügi, kasutuselevõtmise ja kasutamise kohta.

Lisad sisaldavad järgmist teavet:

  • I lisa: mõisted, EÜ tüübikinnituse taotlemine, EÜ tüübikinnitus, konstruktsiooni- ja paigaldusnõuded;
  • II lisa: pidurdamiskatsed ja piduriseadmete tõhusus;
  • III lisa: vedruakud;
  • IV lisa: seisupidurdus pidurisilindrite mehaanilise lukustuse teel (lukustusseadmed);
  • V lisa: tüübikinnitustunnistuse näidis.

Kohandamine tehnika arenguga

Muudatused, mis on vajalikud lisade kohandamiseks tehnika arenguga, võeti vastu nõukogu 4. märtsi 1974. aasta direktiivis 74/150/EMÜ sätestatud korras. Hiljem tunnistati see direktiiv kehtetuks ja asendati direktiiviga 2003/37/EÜ.

Kehtetuks tunnistamine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. veebruari 2013. aasta määrusega (EL) nr 167/2013 tunnistatakse direktiivid 76/432/EMÜ ja 2003/37/EÜ alates 1.1.2016 kehtetuks.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 76/432/EMÜ

8.5.1976

1.1.1977

EÜT L 122, 8.5.1976

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 82/890/EMÜ

31.12.1982

21.6.1984

EÜT L 378, 31.12.1982

Direktiiv 96/63/EÜ

25.10.1996

1.10.1997

EÜT L 253, 5.10.1996

Direktiiv 97/54/EÜ

30.10.1997

22.9.1998

EÜT L 277, 10.10.1997

Tunnistatud kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. veebruari 2013. aasta määrusega (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta [ELT L 60, 2.3.2013].

Viimati muudetud: 30.06.2014

Top