Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorid ja põllu- või metsamajandusmasinad: esiossa paigaldatavad kaitsekonstruktsioonid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorid ja põllu- või metsamajandusmasinad: esiossa paigaldatavad kaitsekonstruktsioonid

Eelkõige töö- ja liiklusohutuse tagamiseks on Euroopa Liit ühtlustanud kitsarööpmeliste traktorite esiossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide tehnilisi nõudeid.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 25. juuni 1987. aasta direktiiv 87/402/EMÜ kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme ette kinnitatud ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta [vt muutmisaktid].

KOKKUVÕTE

Reguleerimisala

Direktiivi kohaldatakse kitsarööpmeliste traktorite suhtes, mille minimaalne pöörmelaius on alla 1150 mm, tühimass 600-3000 kg ja läbimiskõrgus esi- või tagasilla kõige madalamate kohtade alt mõõdetuna kuni 600 mm, arvestades ka diferentsiaali.

Liikmesriik ei tohi keelduda traktorite registreerimisest, neile EÜ või siseriikliku tüübikinnituse andmisest ega keelata nende müüki, kasutuselevõtmist või kasutamist, kui need vastavad direktiivi nõuetele. Kõigile traktoritele, mille suhtes kehtib käesolev direktiiv, tuleb paigaldada ümbermineku kaitsekonstruktsioon.

Konstruktsiooni- ja katsetamisnõuded

I ja II lisas sätestatakse konstruktsiooni- ja katsetamisnõuded ning tüübikinnituse ja osa EÜ tüübikinnituse andmise tingimused. Liikmesriigid annavad traktori või ümbermineku kaitsekonstruktsiooni tootjale või tootja volitatud esindajale osa EÜ tüübikinnitusmärgi (mis vastab VII lisas osutatud näidisele) iga ümbermineku kaitsekonstruktsiooni tüübi ja selle traktorile kinnitamise seadme jaoks, millele nad on andnud tüübikinnituse.

Kui ümbermineku kaitsekonstruktsiooni või selle traktorile kinnitamise seade kannab osa EÜ tüübikinnitusmärki ja vastab IX lisas sätestatud tingimustele, ei tohi keelata selle turuleviimist.

Siiski võib liikmesriik keelata selliste osa EÜ tüübikinnitusmärgiga ümbermineku kaitsekonstruktsioonide turuleviimise, mis ei vasta kinnitatud tüübile.

Teabe jagamine kord kuus

Liikmesriigid peavad saatma teistele liikmesriikidele iga kuu osa tüübikinnitustunnistuse koopia (mille näidis on esitatud VIII lisas) iga ümbermineku kaitsekonstruktsiooni tüübi kohta, millele nad tüübikinnituse annavad või millele tüübikinnituse andmisest nad keelduvad.

Kehtetuks tunnistamine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. veebruari 2013. aasta määrusega (EL) nr 167/2013 tunnistatakse direktiiv 87/402/EMÜ alates 1.1.2016 kehtetuks.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 87/402/EMÜ

26.6.1987

26.6.1989

EÜT L 220, 8.8.1987

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 89/681/EMÜ

3.1.1990

2.1.1991

EÜT L 398, 30.12.1989

Ühinemisakt

1.1.1995

-

EÜT C 241, 29.8.1994

Direktiiv 2000/22/EÜ

24.5.2000

30.6.2001

EÜT L 107, 4.5.2000

Ühinemisakt

1.5.2004

-

ELT L 236, 23.9.2003

Direktiiv 2005/67/EÜ

8.11.2005

31.12.2005

ELT L 273, 19.10.2005

Direktiiv 2006/96/EÜ

1.1.2007

1.1.2007

ELT L 363, 20.12.2006

Direktiiv 2010/22/EL

30.4.2010

30.4.2011

ELT L 91, 10.4.2010

Direktiiv 2013/15/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013

Direktiiv 87/402/EMÜ tunnistatakse alates 1. jaanuarist 2016 kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (ELT L 60, 2.3.2013).

Viimati muudetud: 30.06.2014

Top