Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Haagistega mootorsõidukid: lubatud müratase

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Haagistega mootorsõidukid: lubatud müratase

Käesoleva direktiivi eesmärk on rakendada Euroopa Liidu määrusi seoses sõidukite müraga, lähtudes täielikust ühtlustamisest.

ÕIGUSAKT

Nõukogu direktiiv 70/157/EMÜ, 6. veebruar 1970, mootorsõidukite lubatud mürataset ja heitgaasisüsteemi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta [Euroopa Ühenduste Teataja L 42, 23.2.1970].

KOKKUVÕTE

Direktiivi kohaldatakse kõigi teedel kasutamiseks mõeldud, kerega või kereta, vähemalt neljarattaliste mootorsõidukite suhtes, mille valmistajakiirus on üle 25 km/h, välja arvatud rööbastel liikuvad sõidukid, põllumajandus- ja metsatraktorid ning kõik liikurmasinad.

Direktiivis sätestatakse asjaomaste sõidukite mehaaniliste osade ja heitgaasisüsteemide mürataseme piirnormid. Autode puhul on piirnorm 74 dB(A) ja suure võimsusega kaubaveokite puhul 80 dB(A).

Nähakse ette lubatud väärtused järgmiste sõidukikategooriate jaoks:

 • autod;
 • ühistranspordisõidukid;
 • kaubaveokid.

Liikmesriigid peavad 1. oktoobriks 1994 avaldama mürataseme väärtused tüübikinnituse saamiseks.

Seega ei tohi liikmesriigid lubatud mürataseme ja heitgaasisüsteemiga seotud põhjustel

 • keelduda uute sõidukite registreerimisest ega keelata nende müüki, turuleviimist või kasutamist, kui need vastavad direktiivi sätetele;
 • keelata heitgaasisüsteemi või seadmestiku turuleviimist, kui see vastab tüübile, millele on antud tüübikinnitus.

Selleks, et edendada uute piirnormide ennetähtaegset täitmist, võivad liikmesriigid teha maksusoodustusi, kui need on

 • mittediskrimineerivad;
 • kohaldatavad piiratud ajavahemiku jooksul;
 • märkimisväärselt väiksemas summas kui paigaldatud seadmete maksumus;
 • kohaldatavad sõidukite suhtes, millele paigaldatud seadmed võimaldavad täita tulevasi Euroopa standardeid enne tähtaega.

Iga sõidukitüübi, heitgaasisüsteemi või seadmestiku (summuti ja varuheitgaasisüsteemi) tüübikinnitusmenetlus on järgmine:

 • tootja või tema volitatud esindaja peab esitama avalduse EMÜ tüübikinnituse saamiseks;
 • see peab sisaldama olemasolevates direktiivides nõutud teavet;
 • nähakse ette teistsugused tüübikinnituskatsed;
 • kui sõidukitüüp, heitgaasisüsteem või seadmestik vastab katsenõuetele, väljastab kõnealuse liikmesriigi pädev asutus EMÜ tüübikinnitustunnistuse.

Käesolev direktiiv on tunnistatud kehtetuks määrusega (EL) nr 540/2014 alates 30.6.2027.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 70/157/EMÜ

10.2.1970

10.8.1971-1.7.1973

EÜT L 42, 23.2.1970

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 73/350/EMÜ

16.11.1973

-

EÜT L 321, 22.11.1973

Direktiiv 77/212/EMÜ

10.3.1977

31.3.1977

EÜT L 66, 12.3.1977

Direktiiv 81/334/EMÜ

28.4.1981

31.12.1981

EÜT L 131, 18.5.1981

Direktiiv 84/372/EMÜ

5.7.1984

30.9.1984

EÜT L 196, 26.7.1984

Direktiiv 84/424/EMÜ

4.9.1984

31.12.1984

EÜT L 238, 6.9.1984

Direktiiv 87/354/EMÜ

29.6.198

31.12.1987

EÜT L 192, 11.7.1987

Direktiiv 89/491/EMÜ

25.7.1989

1.1.1990

EÜT L 238, 15.8.1989

Direktiiv 92/97/EMÜ

16.11.1992

30.6.1993

EÜT L 371, 19.12.1992

Direktiiv 96/20/EMÜ

3.5.1996

30.9.1996

EÜT L 92, 13.4.1996

Direktiiv 99/101/EÜ

17.1.2000

31.3.2000

EÜT L 334, 28.12.1999

Direktiiv2007/34/EÜ

5.7.2007

5.7.2007

ELT L 155, 15.6.2007

Direktiiv 2013/15/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 540/2014 mootorsõidukite ja varusummutisüsteemide mürataseme kohta, millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 70/157/EMÜ [Euroopa Liidu Teataja L 158, 27.5.2014].

Viimati muudetud: 02.07.2014

Top