Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Isikukaitsevahendid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Isikukaitsevahendid

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 89/686/EMÜ – isikukaitsevahendid

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiiv käsitleb isikukaitsevahendeid (IKV). Selles nähakse ette nende turuleviimise ja Euroopa Liidus (EL) vaba liikumise tingimused ning põhinõuded, millele isikukaitsevahendid peavad vastama, et tagada kasutajate tervise kaitse ja ohutus.
 • Selle kohaselt peavad ELi riigid võtma meetmed, millega tagatakse, et turule viidud isikukaitsevahendid kaitsevad kasutaja tervist ja tagavad tema ohutuse, ilma et need kahjustaksid teiste inimeste, koduloomade ja kaupade ohutust või tervist.

PÕHIPUNKTID

Mõiste ja reguleerimisala

Isikukaitsevahend on mis tahes seade või vahend, mis on:

 • konstrueeritud selleks, et inimene kannaks või hoiaks seda kaitseks ühe või mitme tema tervist ja ohutust ohustava mõjuri eest (nt päikseprillid);
 • mõeldud nii kutsealaseks kui ka isiklikuks kasutamiseks (nt sportimisel, vaba aja veetmisel või majapidamises).

Direktiivi ei kohaldata järgmise suhtes:

 • mõne muu direktiiviga juba hõlmatud isikukaitsevahendid, kui sellel direktiivil on samad turuleviimise, kaupade vaba liikumise ja ohutuse eesmärgid kui sellel direktiivil;
 • isikukaitsevahendid, mis on konstrueeritud ja toodetud kasutamiseks kaitseväes või korrakaitsel;
 • enesekaitsevahendid;
 • isikukaitsevahendid, mis on mõeldud inimeste kaitsmiseks või päästmiseks laevadel või lennukitel ning mida ei kanta pidevalt;
 • kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kasutajatele mõeldud kiivrid ja visiirid.

Olulised nõuded

 • Isikukaitsevahendid tuleb konstrueerida ja toota kooskõlas oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetega.
 • Isikukaitsevahendid peavad tootmisel ja enne turuleviimist vastama järgmistele olulistele nõuetele:
  • kõigi isikukaitsevahendite puhul rakendatavad üldnõuded;
  • teatavaid isikukaitsevahendite liike puudutavad lisanõuded (nt piiratud kasutusajaga isikukaitsevahenditel, mille kaitseomadused võivad aja jooksul halveneda, peab olema kirjas valmistamiskuupäev);
  • eri ohtude puhul esitatavad lisanõuded (nt ujumise abivahendid – need isikukaitsevahendid ei tohi ettenähtud kasutustingimustes piirata inimese liikumisvabadust ja peavad eeskätt võimaldama tal ujuda või tegutseda või põgeneda ohu korral või päästa teisi inimesi).

Ühtlustatud standardid

 • Euroopa ühtlustatud standardeid koostavad oluliste nõuete põhjal Euroopa standardiorganisatsioonid: Euroopa Standardikomitee (CEN) ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (Cenelec).
 • Kõiki isikukaitsevahendeid, mille tootmine toimub kooskõlas ühtlustatud standarditega, loetakse vastavaks asjaomaste standardite olulistele nõuetele.

Vastavushindamine ja teavitatud asutused

 • Isikukaitsevahendite vastavust olulistele nõuetele ja muudele käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjadele peavad hindama:
  • ELi riikide asutused, kellest on teatatud ja kes vastavad teatavatele hindamise miinimumnõuetele, või
  • tootjad ise.

Vastavusdeklaratsioon ja CE-märgis

ELi riigid ei tohi keelata, piirata ega takistada CE-märgisega isikukaitsevahendite turulelaskmist või kasutuselevõtmist järgmistel tingimustel:

 • kui tootjal on võimalik väljastada EÜ vastavusdeklaratsioon;
 • väiksemate ohtude eest kaitsvate isikukaitsevahendite puhul tõendab vastavust tootja ise EÜ vastavusdeklaratsiooniga;
 • kõigi muude isikukaitsevahendite puhul tuleb rakendada EÜ tüübihindamist*, mille korraldab teavitatud asutus;
 • mõningate isikukaitsevahendite suhtes, mis kaitsevad väga tõsiste ohtude eest, kohaldatakse ka menetlust, mille eesmärk on tagada vastavus tootetüübile (näiteks hingamisseadmed). Sellise isikukaitsevahendi puhul on nõutav EÜ tüübihindamistõend ning samuti:
  • kas pidev nõuetele vastavuse järelevalve audititega, et kontrollida kvaliteedijuhtimise süsteemide olemasolu, mis tagavad nõuetele vastava toote valmistamise, või
  • igal aastal näidiste esitamine vastavuskatseteks.

CE vastavusmärgise kinnitab tootele tootja või tema ELis registrisse kantud esindaja.

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 89/686/EMÜ tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) 2016/425 alates 21. aprillist 2018.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. detsembriks 1991. Direktiivi kohaldatakse alates 1. juulist 1992.

TAUST

Seda direktiivi täiendavad töötajate tervise ja ohutuse kaitset käsitlevad direktiivid, eelkõige direktiiv 89/656/EMÜ, mis käsitleb töötajate isikukaitsevahendite kasutamist.

* PÕHIMÕISTED

Tüübihindaminem: menetlus, mille puhul volitatud kontrollasutus teeb kindlaks ja tõendab, et hinnatav isikukaitsevahendi tüüp vastab praeguse direktiivi asjakohastele sätetele

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiiv 89/686/EMÜ isikukaitsevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 399, 30.12.1989, lk 18–38)

Direktiivi 89/686/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Seda konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ (ELT L 81, 31.3.2016, lk 51–98)

Viimati muudetud: 20.09.2016

Top