Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reisijateveoks kasutatavad köisteed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reisijateveoks kasutatavad köisteed

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2000/9/EÜ – reisijateveoks ettenähtud köisteed

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega määratakse Euroopa Liidu (EL) tasandil kindlaks mitmed olulised ohutusnõuded ning kontroll- ja inspekteerimismenetlused, mida kohaldatakse reisijateveoks kasutatavate köisteede suhtes.

PÕHIPUNKTID

Reisijateveoks kasutatavad köisteed on kapitalikaubad (st raskeseadmed, mis eeldavad võrdlemisi suuri investeeringuid). Need koosnevad mitmest osast ning on projekteeritud, valmistatud, koostatud ja kasutusele võetud nii, et nendega oleks võimalik osutada reisijateveoteenust.

Reguleerimisala

 • See direktiiv hõlmab järgmisi seadmestikke:
  • köisraudteed või teised sõidukid, mida veetakse ühe või mitme trossi abil;
  • köissõidukid, mida tõstetakse ja/või liigutatakse kandetrossidega, sealhulgas gondlid ja isteliftid;
  • vedamisliftid.

Direktiivi ei kohaldata järgmise suhtes:

 • liftid direktiivis 95/16/EÜ määratletud tähenduses;
 • tavapärase konstruktsiooniga köistrammid;
 • põllumajanduses kasutatavad seadmestikud;
 • laadaplatsidel või lõbustusparkides kasutatavad seadmed;
 • kaevanduses või tööstuslikul otstarbel kasutatavad seadmestikud;
 • köisparvlaevad, hammasraudteed ja kettülekandega seadmestikud.

Mõisted

 • Direktiivis määratletakse järgmised mõisted: seadmestik*, ohutusseadis*, peatöövõtja*, käitamisega seotud tehnilised tingimused* ja hooldusega seotud tehnilised tingimused*.
 • Selles määratakse kindlaks ohutuse, tervise ning keskkonna ja tarbijate kaitsega seotud eesmärgid või olulised nõuded, millele seadmestik peab valmistamise ajal ja enne kasutuselevõtmist vastama.

Standardite kehtestamine

 • Oluliste nõuete põhjal koostatakse Euroopa tehnilised kirjeldused (ühised tehnilised kirjeldused, Euroopa tehnilised kinnitused või Euroopa standardi ülevõtnud siseriiklikud standardid). Need avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
 • Euroopa ühtlustatud standardeid koostavad Euroopa standardiorganisatsioonid.
 • Kõiki Euroopa tehniliste kirjeldustega kooskõlas valmistatud süsteeme loetakse olulistele nõuetele vastavaks.

Hindamismenetlused

 • Ohutusseadiste ja -süsteemide vastavust olulistele nõuetele hinnatakse moodulitel põhineva lähenemisviisi alusel, mis on sätestatud ELi eeskirjades CE-vastavusmärgise kohta. Nende vastavuse hindamisega peavad ühiste hindamiskriteeriumide alusel tegelema ELi riikide määratud organisatsioonid, kes teavitavad seejärel Euroopa Komisjoni ja teisi ELi riike. Hindamismenetluse algatamist taotleb ohutusseadiste puhul tootja või tema esindaja ELis ja seadmestike puhul põhiklient või tema esindaja.
 • Enne turule laskmist peab seadmestikul olema CE-vastavusdeklaratsioon, millega tõendatakse selle vastavust sellele direktiivile. Selle koostab ohutusseadiste puhul tootja või tema esindaja ELis ja seadmestike puhul põhiklient või tema esindaja.
 • Kui ohutusseadiste kohta kehtivad teised ELi direktiivid, sätestatakse CE-vastavusdeklaratsioonis, et ohutusseadised vastavad kõnealuste direktiivide nõuetele.
 • ELi riigid ei tohi selle direktiivi alusel oma territooriumil keelata, piirata ega takistada:
  • ohutusseadiste turuleviimist nende kasutamiseks süsteemides;
  • olemasolevas direktiivis sätestatud nõuetele vastavate seadmestike ehitamist ja kasutuselevõtmist.
 • ELi riik peab tuvastama, kas heakskiidetud ja sihtotstarbeliselt kasutatav CE-vastavusmärgisega ohutusseadis või seadmestik võib seada ohtu inimeste ohutuse, tervise või vara. Kui ELi riik leiab, et see on nii, peab ta võtma vajalikke meetmeid, et piirata seadmestiku või selle osa kasutustingimusi. Direktiiviga sätestatakse menetlused, mida tuleb järgida olenevalt sellest, kas nõuetele mittevastavuse põhjuseks on:
  • oluliste nõuete täitmata jätmine;
  • Euroopa tehniliste kirjelduste vale kohaldamine;
  • Euroopa tehniliste kirjelduste puudused.

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 2000/9/EÜ tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) 2016/424 alates 21. aprillist 2018.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 3. maist 2000. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 3. maiks 2002.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Seadmestik: koosneb selle kokkuvõtte kontekstis eri komponentidest ning on projekteeritud, toodetud, koostatud ja kasutusele võetud inimeste teise kohta toimetamiseks.

Ohutusseadis: põhiseadis või põhiseadiste kogum, seadmestiku kogukoost või iga seade, mis inimeste – kasutajate, käitajate või kolmandate isikute – ohutuse ja tervise tagamiseks on lülitatud seadmestiku koosseisu

Peatöövõtja: füüsiline või juriidiline isik, kelle ülesandel seadmestik ehitatakse

Käitamisega seotud tehnilised tingimused: tehnilised sätted ja meetmed, mis mõjutavad projekteerimist ja ehitamist ning mis on seadmestiku ohutuks käitamiseks vältimatud

Hooldusega seotud tehnilised tingimused: tehnilised sätted ja meetmed, mis mõjutavad projekteerimist ja ehitamist ning mis on seadmestiku ohutut käitamist tagavaks hoolduseks vältimatud

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiiv 2000/9/EÜ reisijateveoks ettenähtud köisteede kohta (EÜT L 106, 3.5.2000, lk 21–48)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/424, mis käsitleb köisteid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/9/EÜ (ELT L 81, 31.3.2016, lk 1–50)

Viimati muudetud: 12.09.2016

Top