Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Masinate ohutus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Masinate ohutus

Direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga võimaldatakse tervisekaitse ja ohutuse nõuetele vastavate masinate vaba liikumine kogu ELis. See tähendab, et sellise masina kasutajad ja teised sellega kokkupuutuvad isikud on korralikult kaitstud.

Direktiiviga sätestatakse nii kohustuslikud kui ka vabatahtlikud standardid.

Direktiivi kohaldatakse esimest korda ELi turule lastavatele toodetele.

See aitab ELil olla uuenduslikum, tõhusam ja konkurentsivõimelisem.

PÕHIPUNKTID

Direktiivi kohaldatakse masinate, vahetatavate seadmete, ohutusseadiste, tõstmise abiseadiste, kettide, trosside, lintide, eemaldatavate jõuülekandemehhanismide ja osaliselt komplekteeritud masinate suhtes.

See ei hõlma muud liiki masinaid, näiteks tuumaenergia kasutamiseks ettenähtud seadmeid, laadaplatsidel, laboratooriumides, kaevandustes, sõjalisel otstarbel või politsei ülesannete täitmiseks kasutatavaid eriseadmeid.

Tootjad peavad:

viima läbi riskihindamise, et määrata kindlaks masinale kohaldatavad tervisekaitse- ja ohutusnõuded;

võtma riskihindamise tulemused arvesse masina projekteerimisel ja valmistamisel;

määrama masina kasutuspiirangud;

selgitama välja masina tekitatavad võimalikud ohud;

hindama masina põhjustatud võimalike tõsiste vigastuste või tervisekahjustuste riski ning võtma meetmeid masina ohutumaks muutmiseks;

tegema kindlaks, et masin vastab direktiivi I lisas loetletud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele;

koostama tehnilise dokumentatsiooni, mis kinnitab, et masin vastab direktiivi nõuetele;

tagama vastavushindamise menetluste rakendamise ning tegema kättesaadavaks kogu vajaliku teabe, sealhulgas paigaldus- ja kasutusjuhendi;

veenduma, et nad on täitnud EÜ vastavusdeklaratsiooni ja masinale on kinnitatud CE-vastavusmärgis, et seda saaks kasutada kõikjal ELis.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

29. detsembrist 2009.

TAUST

Masinate teema Euroopa Komisjoni veebilehel

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2006/42/EÜ

29.6.2006

29.6.2008

ELT L 157, 9.6.2006, lk 24-86

Parandus

-

-

ELT L 76, 16.3.2007, lk 35

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 596/2009

7.8.2009

-

ELT L 188, 18.7.2009, lk 14-92

Direktiiv 2009/127/EÜ

15.12.2009

15.6.2011

ELT L 310, 25.11.2009, lk 29-33

Määrus (EL) nr 167/2013

22.3.2013

-

ELT L 60, 2.3.2013, lk 1-51

Direktiiv 2014/33/EL

18.4.2014

19.4.2016

ELT L 96, 29.3.2014, lk 251-308

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (liidu ühtlustamisaktide kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine) (ELT C 54, 13.2.2015, lk 1-79)

Viimati muudetud: 23.09.2015

Top