Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa maksekäsumenetlus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa maksekäsumenetlus

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus kostja poolt vaidlustamata nõuete kohta. See lihtsustab ja kiirendab mitut ELi riiki hõlmavaid kohtuvaidlusi ning vähendab kohtukulusid.
 • Samuti lubatakse sellega kõikjal ELi riikides tunnustatavate ja täidetavate Euroopa maksekäskude vaba ringlust.
 • Määrust kohaldatakse kõigis ELi riikides peale Taani.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Euroopa maksekäsumenetlust kohaldatakse kõigis tsiviil- ja kaubandusasjades, kui vähemalt üks pooltest elab teises ELi riigis kui see riik, kus Euroopa maksekäsu avaldus on esitatud.

Menetlust ei kohaldata järgmistel juhtudel:

 • maksu-, tolli- ja haldusasjades;
 • riigi vastutuse suhtes tegude või tegevusetuse eest riigivõimu teostamisel;
 • abielusuhetest tulenevate varaliste õiguste suhtes;
 • pankrotimenetluste, maksejõuetute äriühingute või teiste juriidiliste isikute likvideerimismenetluste ja kohtulike kokkulepete suhtes;
 • sotsiaalkindlustuse suhtes;
 • lepinguvälistest kohustustest tulenevate nõuete suhtes, välja arvatud juhul, kui pooled on nende osas sõlminud kokkuleppe või kui on tunnistatud võla olemasolu või nad on seotud vara ühisest omandist tulenevate kindlaksmääratud võlgadega.

Avalduse esitamine

 • Määruses on tüüpvorm Euroopa maksekäsu avalduse esitamiseks kohtule.
 • See tuleb esitada kindla rahasumma sissenõudmiseks, mille tasumise tähtaeg on avalduse esitamise ajaks saabunud.
 • Kohtualluvus määratakse vastavalt määruses (EÜ) nr 1215/2012 sätestatud eeskirjadele.
 • Avalduse saanud kohus otsustab nii kiiresti kui võimalik, kas sätestatud tingimused (juhtumi piiriülene olemus tsiviil- ja kaubandusasjades, kohtualluvus jne) on täidetud ning kas nõue tundub olevat põhjendatud.
 • Kohus peab teavitama nõude esitajat tagasilükkamise põhjustest. Sellisel juhul ei saa avalduse tagasilükkamist vaidlustada, kuid nõude esitaja võib esitada uue Euroopa maksekäsu avalduse või kasutada selleks ELi riigi õiguse kohast muud menetlust.

Euroopa maksekäsu väljaandmine

 • Kui tingimused on täidetud, annab kohus välja Euroopa maksekäsu nii kiiresti kui võimalik ja tavaliselt 30 päeva jooksul avalduse esitamise kuupäevast.
 • Euroopa maksekäsk antakse välja üksnes nõude esitaja poolt esitatud teabe põhjal, kui nõue tundub olevat põhjendatud.
 • Kui kostja ei esita vastuväidet maksekäsu välja andnud kohtule, tunnustatakse maksekäsku automaatselt ja see muutub täidetavaks teistes ELi riikides ilma edasise võimaluseta vaidlustada selle tunnustamist.
 • Täitmismenetlust reguleerib selle ELi riigi õigus, kus Euroopa maksekäsku taotleti.

Euroopa maksekäsu kättetoimetamine kostjale

Euroopa maksekäsk toimetatakse kostjale kätte kättetoimetamise riigi siseriikliku õiguse kohaselt. Määruses on sätestatud Euroopa maksekäsu kättetoimetamise viisid kostja kättesaamistõendiga või ilma.

Euroopa maksekäsu vaidlustamine

 • Kostja võib esitada vastuväite maksekäsu välja andnud kohtule. Vastuväide tuleb saata 30 päeva jooksul alates maksekäsu kättetoimetamisest.
 • Kui kostja esitab vastuväite, jätkub menetlus Euroopa maksekäsu välja andnud ELi riigi pädevates kohtutes tavalise tsiviilkohtumenetluse korras, välja arvatud juhul, kui nõude esitaja ei soovi menetlust jätkata.

Pärast vastuväite esitamiseks sätestatud 30-päevase tähtaja möödumist on kostjal õigus taotleda Euroopa maksekäsu läbivaatamist pädevas kohtus, kui

 • maksekäsk toimetati kätte ilma kostja kättesaamistõendita ja seda ei toimetatud kätte piisavalt aegsasti, et kaitset korraldada;
 • kostjat takistasid nõude vaidlustamisel vääramatu jõud või temast sõltumatud erakorralised asjaolud;
 • maksekäsk anti välja selgelt valesti.

Kui kohus lükkab kostja avalduse tagasi, jääb Euroopa maksekäsk jõusse. Teisalt, kui kohus otsustab, et läbivaatamine on õigustatud, muutub Euroopa maksekäsk tühiseks.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 12. detsembril 2008.

TAUST

Maksekäsumenetlus

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus (ELT L 399, 30.12.2006, lk 1–32)

Määruse (EÜ) nr 1896/2006 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1896/2006 (millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus) kohaldamise kohta (COM(2015) 495 final, 13.10.2015)

Viimati muudetud: 25.01.2016

Top