Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genotsiid, inimsusevastased kuriteod ja sõjakuriteod – uurimine ning nende eest vastutuselevõtmine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Genotsiid, inimsusevastased kuriteod ja sõjakuriteod – uurimine ning nende eest vastutuselevõtmine

KOKKUVÕTE:

otsus 2003/335/JSK – genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude uurimine ning nende eest vastutuselevõtmine

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega sätestatakse raamistik ELi riikide vahelise koostöö tihendamiseks genotsiidi*, inimsusevastaste kuritegude* ja sõjakuritegude* uurimise ning nende toimepanijate või kahtlusaluste vastutuselevõtmiseks.

PÕHIPUNKTID

  • ELi riigid peavad teavitama õiguskaitseasutusi, kui on alust kahtlustada, et elamisloa taotleja on toime pannud mõne eespool loetletud kuriteo. Seejärel võivad ametiasutused algatada kriminaalmenetluse ELi riigis või rahvusvahelistes kriminaalkohtutes.
  • ELi riigid peavad üksteist aitama kuritegude uurimisel ja nende eest vastutuselevõtmisel. Selle hõlbustamiseks võivad nad luua õiguskaitseasutustes eriüksused.
  • ELi riigid peavad kooskõlastama jätkuvaid jõupingutusi selliste isikute uurimiseks ja vastutuselevõtmiseks, keda kahtlustatakse eespool loetletud kuritegude toimepanekus või nende toimepanekus osalemises. Euroopa genotsiidivõrgustiku kontaktpunktid peavad kohtuma korrapäraste ajavahemike järel, et vahetada teavet kogemuste, tavade ja meetodite kohta. Need kohtumised võivad toimuda koos Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohtumistega.
  • Käesolev otsus aitab rakendada Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti, mille eesmärk on tagada, et ükski eespool loetletud kuritegu ei jääks karistuseta.
  • Uurimisel ja vastutuselevõtmisel on abiks Eurojusti võrk.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 14. maist 2003.

TAUST

Rahvusvahelised kriminaalkohtud on uurinud Rwandas ja endises Jugoslaavias toime pandud genotsiidi, inimsusevastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid ning esitanud nende toimepanijatele süüdistusi ja andnud neid kohtu alla. Selliste kuritegude edukaks uurimiseks ning nende eest vastutuselevõtmiseks tuleb teha tihedat koostööd rahvusvahelisel tasandil.

PÕHIMÕISTED

* Genotsiid – rahvusliku, etnilise, rassilise või usulise grupi täieliku või osalise hävitamise eesmärgil sooritatud teod.

* Inimsusevastased kuriteod – tsiviilelanike vastu laialdase ja süstemaatilise rünnaku raames toimepandud teod.

* Sõjakuriteod – sõjaõiguse (nt Genfi konventsioonide) rikkumised, näiteks sõjavangide väärkohtlemine, pantvangide tapmine ning linnade, asulate ja külade tahtlik hävitamine.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 8. mai 2003. aasta otsus 2003/335/JSK genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude uurimise ning nende eest vastutuselevõtmise kohta (ELT L 118, 14.5.2003, lk 12–14)

Viimati muudetud: 28.06.2016

Top