Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Liidu Nõukogu kodukord

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Liidu Nõukogu kodukord

Euroopa Liidu Nõukogu on Euroopa Liidu (EL) institutsioon, mille istungitel osalevad ELi riigid. Iga ELi riiki esindab üks ministrite tasandi esindaja. Nõukogus ja Euroopa Parlamendis võetakse tavaliselt vastu õigusakte vastavalt seadusandlikule tavamenetlusele. Nõukogu täidab poliitika väljatöötamise ja koordineerimise ülesandeid.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsus 2009/937/EL, millega võetakse vastu nõukogu kodukord.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidu Nõukogu on Euroopa Liidu (EL) institutsioon, mille istungitel osalevad ELi riigid. Iga ELi riiki esindab üks ministrite tasandi esindaja. Nõukogus ja Euroopa Parlamendis võetakse tavaliselt vastu õigusakte vastavalt seadusandlikule tavamenetlusele. Nõukogu täidab poliitika väljatöötamise ja koordineerimise ülesandeid.

MIS ON KODUKORRA EESMÄRK?

Kodukorras on sätestatud Euroopa Liidu Nõukogu (edaspidi „nõukogu”) töö korraldus ja koosseisud. Nõukogul on sisemiste määruste vastu võtmise õigus vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 240 lõikele 3.

PÕHIPUNKTID

Nõukogu koosseisud

Nõukogu kohtub kümnes koosseisus vastavalt käsitletavale valdkonnale. Istungitel osaleb üks ministrite tasandi esindaja igast ELi riigist, kellel on õigus oma riigi valitsuse nimel otsuseid vastu võtta ja hääletada.

Üldasjade nõukogu tagab nõukogu eri koosseisude töö järjepidevuse.

Välisasjade nõukogu vastutab ELi välistegevuse eest, mille hulka kuulub välis-, julgeoleku- ja kaitse-, kaubandus-, arengu-, koostöö- ja humanitaarbipoliitika.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik

Kolmest ELi riigist koosnev eesistujariikide rühm teostab 18 kuu jooksul nõukogu eesistumist. Rühma iga liige on nõukogu kõigi koosseisude eesistuja kuue kuu jooksul. Välisasjade nõukogul on püsiv eesistuja: liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.

Eesistujariik korraldab ja juhib nõukogu tegevust ning esitab nõukogu päevakorra kavandi. Üldasjade nõukogu peab kõnealuse päevakorra seejärel heaks kiitma.

Coreper, komiteed ja töörühmad

Komitee tegevust toetab Euroopa Liidu riikide alaliste esindajate komitee (Coreper) ning üle 150 erialase rühma ja komitee, kes on nõukogu tegevuse ettevalmistavateks üksusteks.

Coreper vastutab Euroopa Liidu Nõukogu töö ettevalmistamise eest ning täidab nõukogu poolt talle pandud ülesandeid. Coreper II koosneb ELi riikide suursaadikutest (alaliste esindajate asetäitjatest Coreper I puhul). Coreperi eesistujaks on nõukogu eesistujariik.

Coreper:

valmistab ette nõukogu päevakorrapunkte, püüdes iga päevakorrapunkti osas omavahel kokkuleppele jõuda, ning esitab selle siis nõukogule vastuvõtmiseks;

võib asutada ettevalmistavate ülesannete või uuringute tegemiseks komiteesid või töörühmi.

Nõukogu tegevus

Nõukogu asukoht on Brüsselis. Aprillis, juunis ja oktoobris peab nõukogu oma istungeid Luxembourgis. Nõukogu kohtumisi kutsub kokku ametisolev eesistujariik, kes määrab ka kohtumiste päevakorra.

Enne hääletamise läbiviimist tuleb kontrollida hääleõiguslike nõukogu liikmete enamuse kohalolekut. Kvoorum on koos, kui enamik nõukogu liikmetest on kohal. Nõukogu hääletab eesistuja algatusel. Lisaks avab eesistuja hääletamise ühe liikme või Euroopa Komisjoni algatusel, kui selle poolt on enamik nõukogu liikmeid.

Kui nõukogu otsustab kvalifitseeritud enamusega õigusakti vastu võtta, siis kontrollitakse, kas poolt hääletavad nõukogu liikmed esindavad ELi riike, kes esindavad vähemalt 65% ELi kogurahvastikust.

Läbipaistvus ja nõukogu otsuste avaldamine

Õigusaktide eelnõude menetlemine ja hääletamine on alati avalik.

Nõukogus vastu võetud õigusaktid ja samuti liidu sõlmitud rahvusvahelised lepingud avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas (ELT).

MIS AJAST KODUKORDA KOHALDATAKSE?

1. detsembrist 2009. Kodukorda muudetakse igal aastal, et see kajastaks ELi riikide elanike arvus toimunud muutusi.

Lisateavet ELi funktsioneerimise kohta leiate Euroopa Liidu Nõukogu või ELi ametlikul veebisaidil.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus 2009/937/EL

1.12.2009

-

ELT L 325, 11.12.2009, lk 35-61

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus 2010/594/EL

16.9.2010

-

ELT L 263, 6.10.2010, lk 12

Otsus 2010/795/EL

23.12.2010

-

ELT L 338, 22.12.2010, lk 47-48

Otsus 2011/900/EL

31.12.2011

-

ELT L 346, 30.12.2011, lk 17-18

Otsus 2013/746/EL

12.12.2013

-

ELT L 333, 12.12.2013, lk 77-78

Otsus 2014/692/EL, Euratom

3.10.2014

-

ELT L 289, 3.10.2014, lk 18-20

Otsus 2014/900/EL

13.12.2014

-

ELT L 358, 13.12.2014, lk 25-27

Viimati muudetud: 15.04.2015

Top