Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi sinine kaart – kõrgelt kvalifitseeritud töötajate riiki sisenemine ja seal elamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi sinine kaart – kõrgelt kvalifitseeritud töötajate riiki sisenemine ja seal elamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/50/EÜ – kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiivis sätestatakse riiki sisenemise ja seal elamise tingimused kõrge kvalifikatsiooniga* kolmandate riikide kodanikele ja nende perekondadele, kes soovivad töötada kõrget kvalifikatsiooni nõudval ametikohal Euroopa Liidu riigis (välja arvatud Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik).
 • Direktiiviga luuakse ELi sinise kaardi* süsteem.

PÕHIPUNKTID

 • ELi sinise kaardi taotlejad peavad esitama:

  • vähemalt ühe aasta kehtiva töölepingu või siduva tööpakkumise, millest tulenev palk peab ulatuma vähemalt selle ELi riigi 1,5-kordse keskmise brutopalgani aastas;
  • nõutavat kutsekvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;
  • kehtiva reisidokumendi ja vajaduse korral viisa;
  • tõendi ravikindlustuse kohta.
 • ELi riigid võivad taotluse tagasi lükata, kui ülaltoodud tingimused pole täidetud või kui dokumendid on omandatud ebaseaduslikult, kui need on võltsitud või neid on omavoliliselt muudetud.
 • Taotleja ei tohi kujutada ohtu avalikule korrale, julgeolekule ega rahvatervisele.
 • ELi riigid võivad kindlaks määrata riiki lubatavate kõrge kvalifikatsiooniga töötajate arvu.
 • Töötajatele, kelle taotlus on rahuldatud, väljastatakse ELi sinine kaart tavaliselt kehtivusajaga ühest kuni nelja aastani, sõltuvalt asjaomasest ELi riigist või töölepingu pikkusest, kui see on lühem kui tavaline kehtivusaeg, millele on lisatud kolm kuud.
 • Olenevalt ELi riigist võib taotluse esitada eraisik ja/või tema tööandja.
 • Kahe esimese aasta jooksul võivad ELi sinise kaardi omanikud teha üksnes kõrget kvalifikatsiooni nõudvat tööd, mis vastab riiki lubamise tingimustele. Pärast seda võivad nad liikmesriigi kodanikega võrdsetel alustel kandideerida muule kõrget kvalifikatsiooni nõudvale tööle, sõltuvalt asjaomasest ELi riigist.
 • ELi sinise kaardi omanikud ja nende perekonnad võivad siseneda ja tagasi pöörduda sinise kaardi väljastanud ELi riiki, seal viibida ning liikuda läbi teiste ELi riikide.
 • ELi sinise kaardi omanikele kehtivad liikmesriigi kodanikega võrdsed õigused töötingimuste, hariduse, kutsekvalifikatsioonide tunnustamise, sotsiaalkindlustuse ja ühinemisvabaduse valdkonnas. ELi riigid võivad mõnda neist õigustest piirata, eelkõige stipendiumide ja laenude osas.
 • Riiklikud ametiasutused võivad ELi sinise kaardi tühistada või pikendamata jätta, kui kaardi omanik ei vasta enam kaardi väljastamise algsetele tingimustele, on olnud töötu kauem kui kolm kuud või ohustab avalikku korda.
 • Pärast 18 kuu pikkust seaduslikku elamist liikmesriigis saab ELi sinise kaardi omanik lihtsustatud korras vajaliku viisa, et kolida elama teise ELi riiki. Kui ELi sinise kaardi omanikud vastavad taas liikmesriiki sisenemise tingimustele, võivad nad alustada töötamist juba enne jaatava viisaotsuse vastuvõtmist ja perekonnaliikmed võivad nendega ühineda kohe.
 • Euroopa Komisjon esitab iga kolme aasta järel aruande direktiivi kohaldamise kohta. Esimene aruanne avaldati juunis 2014.

Läbivaatamine ja ettepanek

 • 2016. aastal tegi Euroopa Komisjon ettepaneku tunnistada kehtetuks direktiiv 2009/50/EÜ. Ettepanek tulenes paralleelselt avaldatud direktiivi läbivaatamisest, milles jõuti järeldusele, et kõnealuses direktiivis on palju nõrku kohti ja seda ei ole järjekindlalt kohaldatud kogu ELis. Lisaks kehtivad paljudes ELi riikides paralleelsed eeskirjad ja menetlused sama kategooria kõrgelt kvalifitseeritud töötajate jaoks. Selline killustatus ei ole tõhus, sest on tööandjatele ja sinise kaardi taotlejatele koormaks. See ei ole ka efektiivne, sest kõrgelt kvalifitseeritud töötajatele väljaantavate lubade arv on piiratud. See muudab ELi jaoks vajalike talentide ligimeelitamise ja kinnihoidmise raskemaks.
 • Ettepaneku eesmärgiks on nii eelmise direktiivi puudujääkidega tegelemine kui ka selle kohaldamisala laiendamine, lisades sinna rahvusvahelise kaitse saajad ja ELi kodanike kolmandatest riikidest pereliikmed. Esitatud kava asendab ka sinise kaardiga sama rühma jaoks kasutatavad paralleelsed riiklikud süsteemid.
 • Ettepanek sisaldab ka järgmist:

  • paindlikumad vastuvõtutingimused (madalam palgakünnis; lühem vähemalt kuuekuuline esialgne leping; lihtsamad eeskirjad äsja kooli lõpetanutele ja tööjõunappuses töökohtadele; erialase töökogemuse ja kvalifikatsiooni vaheline vastavus);
  • lihtsamad menetlused (kiiremad ja paindlikumad menetlused; valikuline kiirendatud menetlus usaldusväärsete tööandjate puhul);
  • suuremad õigused (paindlikum juurdepääs tööturule, sealhulgas tegutsemine palgatöö kõrval füüsilisest isikust ettevõtjana; kohene perekonna taasühinemine; lihtsam pikaajalise ELi elamisloa saamine);
  • lihtsam liikumine ELi piires (nt lühiajalised ärireisid ELis; ELi sinise kaardi saamine teises ELi riigis).

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 19. juunist 2009. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 19. juuniks 2011.

TAUST

Lisateavet vt „Seaduslik ränne ja integratsioon“ (Euroopa Komisjon).

PÕHIMÕISTED

Kõrge kvalifikatsiooniga töötaja – isik, kellele makstakse palka ja kellel on eripädevus, mida tõestab kõrgem kutsekvalifikatsioon.
ELi sinine kaart – töö- ja elamisluba, millel on märge „ELi sinine kaart“ ning mis annab selle kasutajale õiguse elada ja töötada kaardi väljastanud ELi riigis.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 25 mai 2009. aasta direktiiv 2009/50/EÜ kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (ELT L 155, 18.6.2009, lk 17–29)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L, 158, 30.4.2004, lk 77–123)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ parandus, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004) (ELT L 229, 29.6.2004, lk 35–48)

Direktiivi 2004/38/EÜ hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Kõnealusel konsolideerutud versioonil on ainult dokumentaalne väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT L 180, 29.6.2013, lk 60–95)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/801 kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuseprogrammides või haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (ELT L 132, 21.5.2016, lk 21–57)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule direktiivi 2009/50/EÜ (kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta) rakendamise kohta („ELi sinine kaart“) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014)

Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi (COM(2016) 378 final, 7.6.2016)

Komisjoni talituste töödokument – Mõju hindamine – lisatud dokumendile: ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi ning tunnistab kehtetuks direktiivi 2009/50/EÜ (SWD(2016) 193 final, 7.6.2016)

Komisjoni talituste töödokument – Mõjuhinnangu kommenteeritud kokkuvõte – lisatud dokumendile: ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi (SWD(2016) 194 final, 7.6.2016)

Viimati muudetud: 14.09.2017

Top