Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi õigusest tulenevate kohustuste täitmata jätmine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi õigusest tulenevate kohustuste täitmata jätmine

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 258

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 259

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 260

MIS ON EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU ARTIKLITE 258–260 EESMÄRK?

Nendega sätestatakse õiguslikud menetlused, mida tuleb järgida, kui Euroopa Komisjon või mõne ELi riigi valitsus leiab, et konkreetne ELi riik ei täida oma lepingust tulenevaid kohustusi.

PÕHIPUNKTID

 • ELiga seotud kohustuste täitmata jätmine võib tuleneda järgmistest põhjustest:
  • seadusandlikud või haldusotsused või -tavad;
  • positiivsed meetmed (ELi õigusega vastuolus olevate meetmete võtmine või selliste meetmete tühistamisest keeldumine);
  • negatiivsed meetmed (ELi õiguse rakendamisega viivitamine või komisjonile edusammudest teatamata jätmine).
 • Kohtumenetlused:
  • algatab tavaliselt komisjon, kuid seda võib teha ka teine ELi riik;
  • on suunatud ELi riigi vastu, isegi kui täheldatud puuduste eest on vastutav valitsus, parlament, föderaal- või piirkondlikud asutused.
 • Kõigepealt palub komisjon asjaomasel ELi riigil vastata Euroopa õiguse rikkumise kohta esitatud süüdistustele. Vastusele tuginedes avaldab komisjon arvamuse, millega juhtum suletakse või sätestatakse muudatused, mis riik peab tegema. Selle protsessi võib algatata ka teine ELi riik, kes pöördub küsimusega komisjoni poole.
 • Kui asjaomane riik ei järgi komisjoni esitatud arvamust ettenähtud tähtaja jooksul, võib komisjon või menetluse algatanud teine ELi riik anda asja Euroopa Liidu Kohtusse.
 • Kui komisjon annab ELi riigi ELi õiguse rakendamiseks võetud riiklikest meetmetest teatamata jätmise eest kohtusse, võib ta ühtlasi taotleda kohtult finantssanktsioonide kohaldamist.
 • Euroopa Kohus võib anda ELi riigile, kes rikub tema arvates Euroopa õigust, korralduse võtta teatavaid meetmeid.
 • Kui komisjon leiab, et riik ei täida õiguslikku otsust, võib ta anda juhtumi lahendamiseks teist korda kohtusse, esitades soovituse makstava trahvi suuruse kohta.
 • Kui kohus leiab, et otsust endiselt ei täideta, võib ta määrata põhisumma ja/või trahvi.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 258 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 160 ja 161)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 259 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 161)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 260 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 161)

Viimati muudetud: 12.07.2016

Top