Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rahvusvahelised lepingud – ELis sõlmimise menetlus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rahvusvahelised lepingud – ELis sõlmimise menetlus

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 218 – rahvusvaheliste lepingute sõlmimise menetlus ELis

KOKKUVÕTE

MIS ON ARTIKLI EESMÄRK?

  • Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 218 kehtestatakse menetlused ja ELi institutsioonide õigused ELi ja kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide vaheliste lepingute üle läbirääkimiste pidamise ja nende sõlmimise kohta.

PÕHIPUNKTID

Artikliga sätestatakse nõukogu, Euroopa Komisjoni või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Kohtu volitused selles menetluses.

Üldiselt on nõukogul õigus alustada läbirääkimisi, võtta vastu läbirääkimisjuhised, lepingutele alla kirjutada ja neid sõlmida.

Komisjon (või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühise välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes) annab nõukogule soovitusi alustada lepinguga seotud läbirääkimisi.

Euroopa Parlamendilt on vaja saada nõusolek, enne kui nõukogu saab sõlmida teatud liiki lepinguid, sealhulgas

  • assotsieerimislepingud;
  • lepingud ELi ühinemise kohta Euroopa inimõiguste kaitse konventsiooniga;
  • ELi eelarvele olulist mõju avaldavad lepingud;
  • lepingud, mis loovad teatud institutsioonilisi raamistikke (nt lepingu puhul, millega luuakse otsuste vastuvõtmise õigustega ühiskomitee);
  • lepingud, mis hõlmavad valdkondi, mille suhtes kohaldatakse kas seadusandlikku tavamenetlust või seadusandlikku erimenetlust, mille puhul on nõutav Euroopa Parlamendi nõusolek.

Muud liiki lepingute puhul tuleb konsulteerida Euroopa Parlamendiga.

ELi riik, Euroopa Parlament, nõukogu või komisjon võib taotleda Kohtult arvamust selle kohta, kas kavandatav leping on ELi aluslepingutega kooskõlas.

Nõukogu võib teha otsuseid oma liikmete kvalifitseeritud häälteenamusega, välja arvatud valdkondades, mille puhul on tavaliselt nõutav ühehäälsus, sealhulgas näiteks juhul, kui sõlmitakse leping ELi ühinemise kohta Euroopa inimõiguste kaitse konventsiooniga.

MIS AJAST ARTIKLIT KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1958.

ÕIGUSAKT

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, V osa „Liidu välistegevus”, V jaotis „Rahvusvahelised lepingud”, artikkel 218 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 300)

Viimati muudetud: 21.03.2016

Top