Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rändestatistika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rändestatistika

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 862/2007: ELi rände- ja rahvusvahelise kaitse statistika

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse Euroopa Liidu (EL) ja EFTA riikidele kogu ELis kehtivad eeskirjad rännet (sisseränne* ja väljaränne*), rahvusvahelist kaitset (varjupaik), seaduslikku ja ebaseaduslikku rännet* ning tagasipöördumisi käsitleva statistika kogumise ja koostamise kohta.

PÕHIPUNKTID

Statistikale esitatavad nõuded

Määrus sätestab erinevate andmekategooriate statistikale esitatavad nõuded.

Rahvusvahelise rände kohta peavad ELi riigid esitama Eurostatile järgmise statistika:

 • liikmesriigi territooriumile sisserändajad;
 • liikmesriigi territooriumilt väljarändajad;
 • tavaliselt liikmesriigi territooriumil elavad isikud;
 • liikmesriigi kodakondsuse saanud isikud.

Kolmandate riikide kodanike elamislubade ja elamise kohta peavad ELi riigid esitama Eurostatile järgmise statistika:

 • väljastatud elamisload ja sisserändaja seisundi või riigis viibimise põhjuse muutumise tõttu väljastatud elamisload;
 • kehtivate elamislubade ja pikaajaliste elamislubade arv.

Rahvusvahelise kaitse kohta peavad ELi riigid esitama Eurostatile järgmise statistika:

 • rahvusvahelise kaitse taotluse esitanud isikud;
 • rahvusvahelise kaitse taotluse esitanud saatjata lapsed;
 • menetluses olevad rahvusvahelise kaitse taotlused;
 • tagasivõetud varjupaigataotlused;
 • tagasilükatud rahvusvahelise kaitse taotlused;
 • omistatud pagulas-, täiendava kaitse, riikliku humanitaarkaitse ja ajutise kaitse seisundid;
 • Dublini III määrusest tulenevad taotlused, otsused ja üleandmised;
 • ümberasustamisele kuuluvad isikud*.

Ebaseadusliku riiki sisenemise ja riigis viibimise ennetamise ning tagasipöördumiste kohta peavad ELi riigid esitama Eurostatile järgmise statistika:

 • kolmandate riikide kodanikud, kellele keelati liikmesriiki sisenemine selle välispiiril;
 • kolmandate riikide kodanikud, kes leiti ebaseaduslikult viibimas liikmesriigi territooriumil;
 • haldus- või kohtuotsused, mis kohustavad liikmesriigi territooriumilt lahkuma;
 • nende kolmandate riikide kodanike arv, kes on liikmesriigi territooriumilt pärast lahkumiskorralduse saamist lahkunud.

Andmeallikad

Statistika põhineb mitmel allikal, sealhulgas:

 • haldus- ja õigusmeetmete dokumendid;
 • isikute või haldusmeetmete registrid;
 • loendused;
 • valikuuringud.

Üldjuhul on statistika liigitatud vanuse, soo, kodakondsuse või sünniriigi kaupa. Andmeid kogutakse ka muude kategooriate kohta, nagu elamisloa andmise põhjus või eelmise või järgmise elukohariigi rändeandmed.

Rakendamine

Iga kolme aasta järel esitab Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse rakendamise kohta aruande. 2015. aasta aruandes leiti, et paranenud on andmete kättesaadavus, täielikkus, kvaliteet ja ajakohasus.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 20. augustist 2007.

TAUST

* PÕHIMÕISTED

Väljaränne –: tegevus, mille käigus isik, kes on eelnevalt alaliselt elanud ELi riigis, asub alaliselt elama teise riigi territooriumile perioodiks, mis on, või on eeldatavalt, vähemalt 12 kuud.

Sisseränne –: tegevus, mille käigus isik asub alaliselt elama teise ELi riigi või ELi mittekuuluva riigi territooriumile perioodiks, mis on, või on eeldatavalt, vähemalt 12 kuud.

Ebaseaduslik ränne –: isikute üle piiri liikumine, mis on vastuolus lähetava, transiit- või vastuvõtva riigi haldus- või õigusnormidega.

Ümberasumine –: ELi mittekuuluva riigi kodaniku üleviimine ELi riiki, kus tal lubatakse rahvusvahelise kaitse saamise eesmärgil elada.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 311/76 võõrtöötajaid käsitleva statistika koostamise kohta (ELT L 199, 31.7.2007, lk 23–29)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 23. aprilli 2010. aasta määrus (EL) nr 351/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 862/2007 (mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat) sünniriigi rühmade, eelmise või järgmise alalise elukohariigi rühmade ja kodakondsuse rühmade kategooriate määratlemise osas (ELT L 104, 24.4.2010, lk 37–39)

Komisjoni 15. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 216/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 862/2007 (mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat) seoses elamisloa andmise põhjuste kategooriate määratlustega (ELT L 66, 16.3.2010, 1–2)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat käsitleva määruse (EÜ) nr 862/2007 rakendamise kohta (COM(2015) 374 final, 30.7.2015)

Viimati muudetud: 07.11.2016

Top