Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ränne ja areng

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ränne ja areng

Rännet peetakse võimsaks, kuid raskusi kaasatoovaks arengu kannustajaks nii päritolu- kui ka sihtriigis. EL ei saa seda globaalset nähtust üksinda juhtida ning selleks, et teha kindlaks ühised huvid ja probleemid, peab EL dialoogi partnerriikide, sealhulgas päritolu- ja transiidiriikidega.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: ränne ja areng: mõned konkreetsed suunised (KOM(2005) 390 (lõplik), 1.9.2005).

KOKKUVÕTE

Rännet peetakse võimsaks, kuid raskusi kaasatoovaks arengu kannustajaks nii päritolu- kui ka sihtriigis. EL ei saa seda globaalset nähtust üksinda juhtida ning selleks, et teha kindlaks ühised huvid ja probleemid, peab EL dialoogi partnerriikide, sealhulgas päritolu- ja transiidiriikidega.

Käesolevas komisjoni teatises käsitletakse praktilisi küsimusi, mis aitavad tagada kolmandatest riikidest lähtuva rände positiivse mõju nende riikide arengule ning maksimaalse tõhususe vaesuse vähendamisel. Need küsimused on muuhulgas alljärgnevad.

RAHAÜLEKANDED (LISAD 2 JA 3)

Võõrtöötajate poolt koju saadetav raha (rahaülekanded) moodustavad arenguriikide sissetulekust suurema osa kui ametlik rahvusvaheline arenguabi valitsustelt ja organisatsioonidelt (näiteks UNICEF). Kuigi see eraraha ei asenda ametlikku arenguabi, aitab see samuti kaasa arengule.

Soovitatavad meetmed

  • Võõrtöötajate jaoks nende teenitud raha päritoluriiki saatmiseks rahaülekannete odava, kiire ja turvalise teostamise viiside väljatöötamine. Üheks sammuks selles suunas on tagamine, et rahaülekandeid tegevatele ELi asutustele kehtiksid ranged eeskirjad.
  • Finantsvahenduse edendamine, ergutades väikerahastamisega tegelevate asutuste ja klassikaliste rahaasutuste vahelist koostööd. See võiks parandada arenguriikides juurdepääsu panga- ja finantsteenustele.

DIASPORAADE ROLL NENDE RIIGI ARENGUS (LISA 4)

Diasporaadel (võõrsil elavate rändajate rühmadel) on ajaloos alati olnud tähtis ülesanne oma riigi arengule kaasaaitamises. Lisaks rahaülekannetele (vt eestpoolt) näeb komisjon nende panust ka võimaliku kasvumootorina.

Soovitatavad meetmed

  • Arenguriikide abistamine nende diasporaade kaardistamisel ja diasporaadega sidemete loomisel.
  • Võõrsil asuvates diasporaades olemasolevate oskuste kohta andmebaaside loomine, kus huvitatud liikmed saaksid registreeruda.
  • Diasporaasid esindavate eri organisatsioonide põhikontaktide kindlakstegemine.

KORDUVRÄNNE JA KOJU TAGASIPÖÖRDUMINE (LISA 5)

Komisjon osutab sellele, et kui rändajad pöörduvad kasvõi lühiajaliselt koju tagasi, jagavad nad seal oma oskusi, oskusteavet ja/või kultuurilisi tõekspidamisi. Seega võib nii korduvränne kui ka tagasipöördumine aidata kaasa mõõdukale ajude äravoolule (kui välja rändavad kvalifitseeritud/intelligentsed inimesed).

Soovitatavad meetmed

  • Nende töötajate edasise ajutise tööhõive esmatähtsaks pidamine, kes on juba töötanud töörände projektide raames ja kes on oma töölepingu lõppedes koju tagasi pöördunud.
  • Selliste aspektide silmaspidamine nagu pensioniõiguste ülekantavus.
  • Võimaluste leidmine selleks, et tagada ELis töötanud spetsialistidele sidemete säilimine oma endiste kolleegidega, et nad saaksid vabatahtlikult koju tagasi pöörduda ja edukalt taasintegreeruda.

AJUDE ÄRAVOOLU NEGATIIVSE MÕJUGA TOIMETULEK (LISA 6)

Ränne võib tekitada päritoluriikides oskustööliste nappuse, näiteks tervishoiu sektoris.

Soovitatavad meetmed

  • Piiratud töölevõtmine oskustööliste nappuse all kannatavatest riikidest ja sektoritest.
  • Arenguriikidest pärit kvalifitseeritud töötajate töölevõtmine kohapealsete rahvusvaheliselt rahastatavate projektide raames.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: rände ja liikuvuse suhtes võetud üldine lähenemisviis (KOM(2011) 743 (lõplik), 18.11.2011).

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: rändest tuleneva arengumõju maksimeerimine. ELi panus ÜRO kõrgetasemelisse dialoogi ning edasised sammud arengu ja rände vahelise seose laiendamiseks (COM(2013) 292 (final), 21.5.2013).

Viimati muudetud: 16.09.2014

Top