Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Relvade omandamise ja valduse kontroll

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Relvade omandamise ja valduse kontroll

KOKKUVÕTE:

direktiiv 91/477/EMÜ – relvade omandamise ja valduse kontroll

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Tulirelvadirektiiviga sätestatakse teatavad miinimumnõuded tsiviilkasutuseks mõeldud tulirelvade* ringluse kohta ELis.

PÕHIPUNKTID

Direktiiviga liigitatakse tulirelvad nende ohtlikkuse alusel nelja kategooriasse, mis on määratletud direktiivi I lisas.

Reguleerimisala

Direktiivi ei kohaldata lahingurelvade ja -laskemoona kaubandusliku võõrandamise suhtes ega nende relvade ja laskemoona* omandamise või valduse suhtes, mille on omandanud või mida valdavad

 • relvajõud, politsei või ametiasutused;
 • oma asukohariigiks oleva ELi riigi tunnustatud kollektsionäärid ja organid, keda huvitab relvade kultuuriline või ajalooline külg.

Direktiiv ei mõjuta siseriiklike õigusnormide kohaldamist, mis käsitlevad relvade kandmist, küttimist või sportlaskmist.

Tulirelvapass

Euroopa tulirelvapass on dokument, mille ELi riigi ametiasutused väljastavad tulirelva seaduslikult omandavale ja kasutavale isikule. Pass peab alati olema sellesse märgitud tulirelva või tulirelvi omava isiku valduses.

Identifitseerimine ja jälgimine

 • Iga tulirelv ja laskemoona iga väikseim üksikpakend tuleb valmistamise ajal märgistada.
 • Nende tulirelvade registreerimiseks on ELi riigid kohustatud pidama elektroonilist andmekogumissüsteemi. Registrile pääsevad ligi ainult volitatud ametiasutused.
 • ELi riigid võivad kehtestada süsteemi, mis reguleerib vahendajate* tegevust. Relvakaupmehed* peavad kogu oma tegutsemisajal pidama vastuvõetud ja võõrandatud tulirelvade registrit.

Müümine, omandamine ja valdus

 • ELi riigid on kohustatud kontrollima nende relvade müüki, omandamist ja valdust; samas peavad kehtestatud eeskirjad olema kooskõlas käesoleva direktiivi eeskirjadega.
 • Laskemoona omandamise ja valdamise suhtes kohaldatakse sama korda, mida selle tulirelva suhtes, millele laskemoon on mõeldud.

Tulirelva omandamine ja valdamine on lubatud juhul, kui

 • isikul on relva omandamiseks või enda valduses hoidmiseks mõjuv põhjus (näiteks on tegu seaduslikult tegutseva kollektsionääriga või relvaklubi liikmega);
 • isik on vähemalt 18 aastat vana, kuigi selle nõude puhul tehakse erand küttimiseks ja sportlaskmiseks mõeldud tulirelvadele (nt mõnel juhul võivad alla 18-aastased isikud kasutada tulirelvi küttimiseks ja sportlaskmiseks, kui nad tegutsevad oma vanema või tulirelvaluba omava täiskasvanu juhendamisel või loa põhjal tegutsevas treeninguasutuses);
 • isik ei kujuta ohtu iseendale ega avalikkusele.

Load

Isikule, kes vastab mis tahes tulirelva omandamise ja valdamise nõuetele, võib anda mitmeaastase loa. Sellisel juhul tuleb täita teatavaid formaalsusi:

 • tulirelva mis tahes liikumisest tuleb teavitada pädevaid asutusi;
 • korrapärase kontrolli käigus tuleb hinnata, kas isik vastab jätkuvalt nõuetele, ning
 • tuleb pidada kinni siseriiklikus õiguses ettenähtud maksimaalsetest tähtaegadest.

Selleks, et kontrollida tulirelvade liikumist ELis, sätestatakse direktiiviga menetlused, mis käsitlevad

 • relvade lõplikku üleandmist ühest ELi riigist teise;
 • relvade ajutist üleandmist (teekonda) läbi kahe või enama ELi riigi.
 • Need formaalsused kehtivad kõikidele tulirelvadele, välja arvatud lahingurelvad.

ELi riikide roll

 • 2009. aastal loodi kontaktrühm, et hõlbustada teabevahetust ELi riikide vahel.
 • Direktiiv ei mõjuta ELi riikide õigust võtta meetmeid ebaseadusliku relvakaubanduse ärahoidmiseks.

Läbivaatamine ja ettepanekud

2015. aasta novembris esitas Euroopa Komisjon käesoleva direktiivi rakendamise kohta aruande, mis kuulub tulirelvadega seotud meetmete hulka. Üks nendest meetmetest oli ettepanek tulirelvadirektiivi läbivaatamise kohta.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 17. oktoobrist 1991. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. jaanuariks 1993.

PÕHIMÕISTED

* Tulirelv – igasugune kaasaskantav relvarauaga relv, mis laengu toimel laseb välja haavli, kuuli või lendkeha või mis on selleks ette nähtud või mida on võimalik selleks kohandada.

* Laskemoon – terviklaeng või selle osakomponendid, nagu näiteks tulirelvas kasutatav padrunikest, süüte- või paiskelaeng, kuul või lendkeha.

* Vahendaja – iga füüsiline või juriidiline isik peale relvakaupmehe, kelle kaubandus- või äritegevus koosneb täielikult või osaliselt relvade ostmisest, müümisest või nende üleandmise korraldamisest.

* Relvakaupmees – iga füüsiline või juriidiline isik, kelle kaubandus- või äritegevus koosneb täielikult või osaliselt tulirelvade valmistamisest, nendega kauplemisest, nende vahetamisest, rendileandmisest, parandamisest või ümbertegemisest.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 18. juuni 1991. aasta direktiiv 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (EÜT L 256, 13.9.1991, lk 51–58)

Direktiivi 91/477/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumentaalne väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Nõukogu 18. juuni 1991. aasta direktiivi 91/477/EMÜ (relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta), mida on muudetud 21. mai 2008. aasta direktiiviga 2008/51/EÜ, REFITi kohane hindamine (COM(2015) 751 final, 18.11.2015)

Viimati muudetud: 17.03.2016

Top