Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tagasipöördumistunnistus (TPT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tagasipöördumistunnistus (TPT)

 

KOKKUVÕTE:

otsus 96/409/ÜVJP tagasipöördumistunnistuse kehtestamise kohta

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

  • Otsuses on ette nähtud tagasipöördumistunnistuse (TPT) ühtlustatud vorm. TPT väljastatakse ELi kodanikele passi kadumise, hävimise, varguse või ajutise puudumise korral.
  • Sellega nähakse ette TPT väljastamine ELi kodanikele ühesuunaliseks reisiks oma päritoluriiki, oma alalise elukoha riiki või erandkorras muusse sihtkohta (nii ELis kui ka väljaspool ELi).

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Otsus ei kehti kehtivuse kaotanud passide kohta – see on eeskätt piiratud olukordadele, kui reisidokumendid on kaduma läinud, varastatud või hävinud või ei ole ajutiselt kättesaadavad.

TPT saamine

ELi riikide saatkonnad ja konsulaadid väljastavad TPT-sid alljärgnevatel tingimustel.

  • Taotleja on selle ELi riigi kodanik, mille pass või reisidokument on kadunud, varastatud, hävinud või ei ole ajutiselt kättesaadav.
  • Taotleja viibib sellises riigis, kus ELi riigil, kust ta pärit on, ei ole juurdepääsetavat saatkonda või konsulaati, kellel on õigus väljastada reisidokumente, või kus see riik ei ole muul viisil esindatud.
  • Taotleja päritoluriigi asutustelt on saadud nõusolek.

TPT taotleja saadab taotlusvormi koos kinnitatud fotokoopiatega mistahes olemasolevatest isikusamasust ja kodakondsust tõendavatest dokumentidest tema päritoluriigi poolt ettenähtud asutusele.

Maksud ja lõivud

TPT väljastav ELi riik nõuab taotlejalt sisse samad maksud ja lõivud, mida tavaliselt nõutakse erakorralise passi väljaandmise eest. Taotleja, kes ei ole võimeline katma muid kohapealseid kaasnevaid kulusid, saab vajaduse korral nõutavad rahalised vahendid otsuse 95/553/EÜ (mis tunnistatakse alates 1. maist 2018 kehtetuks direktiiviga (EL) 2015/637) kohaselt tema päritoluriigilt saadud juhiste järgi.

Kehtivusaeg

Selleks et tagada, et kodanikud saavad ettenähtud kohta kindlalt naasta, peab TPT kehtima pisut kauem kui asjaomaseks reisiks, mille joaks see on väljastatud, ettenähtud miinimumaeg. Kõnealuse ajavahemiku arvutamisel võetakse arvesse ööbimiseks ja ümberistumiseks kuluvat aega.

Turvameetmed

Otsuse III lisas on käsitletud TPT-ga seonduvaid turvameetmeid, sealhulgas selliseid aspekte nagu kasutatav paberitüüp ja nummerdussüsteem ning väljastaja pitseri lisamise viis.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 25. juuni 1996. aasta otsus 96/409/ÜVJP tagasipöördumistunnistuse kehtestamise kohta (ELT L 168, 6.7.1996, lk 4–11)

Otsuse 96/409/ÜVJP järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 19. detsembri 1995. aasta otsus 95/553/EÜ Euroopa Liidu kodanike kaitse kohta diplomaatiliste või konsulaaresinduste kaudu (EÜT L 314, 28.12.1995, lk 73–76)

Nõukogu 20. aprilli 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/637, mis käsitleb koordineerimis- ja koostöömeetmeid, millega hõlbustatakse liidu esindamata kodanike konsulaarkaitset kolmandates riikides ning tunnistatakse kehtetuks otsus 95/553/EÜ (ELT L 106, 24.4.2015, lk 1–13)

Viimati muudetud: 23.08.2016

Top